ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 97.140                                                                                                                                       Srpen 2018

Nábytek – Lehací nábytek – Základní rozměry a požadavky

ČSN 91 1010

 

Furniture – Bed furniture – Basic dimensions and requirements

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazují ČSN 91 1010 z 1987-12-17, ČSN 91 1001 z 1986-09-29 a ČSN 91 1004 z 1986-04-05.

 


Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 3

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 4

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 4

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 4

4......... Prvky postelí a lůžek........................................................................................................................................................................ 5

5......... Základní rozměry............................................................................................................................................................................. 6

5.1...... Rozměry postelí............................................................................................................................................................................... 6

5.2...... Matrace pro lůžka............................................................................................................................................................................ 7

6......... Bezpečnostní požadavky............................................................................................................................................................... 7

6.1...... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 7

6.2...... Konstrukce........................................................................................................................................................................................ 7

6.3...... Úložné prostory................................................................................................................................................................................ 8

6.4...... Matrace.............................................................................................................................................................................................. 8

7......... Zkoušení............................................................................................................................................................................................ 8

8......... Návod k použití................................................................................................................................................................................. 8

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................... 9

 

Předmluva

Změny proti předchozím normám

V porovnání s předchozím vydáním normy byly provedeny tyto změny:

    rozšíření normy o textové části ČSN 91 1001 a ČSN 91 1004;

    upřesnění a rozšíření definic;

    revidování rozměrů;

    přepracování kapitoly normy týkající se bezpečnosti;

    celková úprava a zpřesnění textu normy;

    informace o citovaných dokumentech.

Souvisící ČSN

ČSN 91 1570 Nábytek – Matrace pro lůžka – Základní ustanovení a rozměry

ČSN 91 0001 Dřevěný nábytek – Technické požadavky

ČSN EN 1021-1 (91 0232) Nábytek – Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku – Část 1: Zdroj zapálení: doutnající cigareta

ČSN EN 1021-2 (91 0232) Nábytek – Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku – Část 2: Zdroj zapálení: ekvivalent plamene zápalky

ČSN EN 1129-1 (91 0605) Nábytek – Sklápěcí postele – Bezpečnostní požadavky a zkoušení – Část 1: Bezpečnostní požadavky

ČSN EN 1129-2 (91 0605) Nábytek – Sklápěcí postele – Bezpečnostní požadavky a zkoušení – Část 2: Zkušební metody

ČSN EN 1334 (91 1015) Nábytek bytový – Postele a matrace – Metody měření a doporučené tolerance

ČSN EN 1957 (91 1016) Nábytek – Postele a matrace – Metody zkoušení pro stanovení funkčních charakteristik a kritérií hodnocení

ČSN 33 2000-7-713 (33 2000) Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-713: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Nábytek

Souvisící právní předpisy

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 268/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů

Patentová práva

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ČAS nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Vypracování normy

Zpracovatel: Textilní zkušební ústav, Brno, IČO 00013251, Ing. Vítězslav Gaja, Ph.D., ve spolupráci s Ing. Helenou Prokopovou, Cech čalouníků a dekoratérů, z.s., Ing. Zdeněk Holouš, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně

Technická normalizační komise: TNK 150 Nábytek

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Jan Šuser

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje základní rozměry a požadavky pro lehací nábytek bytový, hotelový a ubikační. Norma platí pro postele pevné, skládací, výsuvné, dvoulůžka bez rozdílu na provedení, výhradně určené k ležení.

Norma se nevztahuje na patrové postele, vysoké postele, nemocniční lůžka, sklápěcí postele připevněné ke zdi, postýlky a postele pro děti do 3 let a pro výrobky určené pro příležitostní spaní.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz