ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.060.50                                                                                                                                   Srpen 2018

Kvalita vod – Stanovení chloristanů –
Metoda iontové chromatografie (IC)

ČSN
EN ISO 19340

75 7427

idt ISO 19340:2017

Water quality – Determination of dissolved perchlorate – Method using ion chromatography (IC)

Qualité de ľeau – Détermination du perchlorate dissous – Méthode par chromatographie ionique (IC)

Wasserbeschaffenheit – Bestimmung von gelöstem Perchlorat – Verfahren mittels Ionenchromatographie (IC)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 19340:2017. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 19340:2017. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

 


Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

ISO 3696 zavedena v ČSN ISO 3696 (68 4051) Jakost vody pro analytické účely – Specifikace a zkušební metody

ISO 8466-1 zavedena v ČSN ISO 8466-1(75 7031) Jakost vod – Kalibrace a hodnocení analytických metod a určení jejich charakteristik – Část 1: Statistické hodnocení lineární kalibrační funkce

ISO 8466-2 zavedena v ČSN ISO 8466-2 (75 7031) Jakost vod – Kalibrace a hodnocení analytických metod a odhad jejich charakteristik – Část 2: Kalibrační strategie v případě nelineárních kalibračních funkcí druhého stupně

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 5667-3 (75 7051) Kvalita vod – Odběr vzorků – Část 3: Návod pro konzervaci vzorků vod a manipulaci s nimi

ČSN ISO 5725-2 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření – Část 2: Základní metoda pro stanovení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti normalizované metody měření

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla k příloze D doplněna informativní národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: Sweco Hydroprojekt a. s., IČO 26475081, Ing. Lenka Fremrová

Technická normalizační komise: TNK 104 Kvalita vod

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Alena Mastná

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                     EN ISO 19340
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                 Prosinec 2017

ICS 13.060.50

Kvalita vod – Stanovení chloristanů – Metoda iontové chromatografie (IC)
(ISO 19340:2017)

Water quality – Determination of dissolved perchlorate – Method using
ion chromatography (IC)

(ISO 19340:2017)

Qualité de ľeau – Détermination du perchlorate dissous – Méthode par chromatographie ionique (IC)
(
ISO 19340:2017)

Wasserbeschaffenheit – Bestimmung von gelöstem Perchlorat – Verfahren mittels Ionenchromatographie (IC)
(ISO 19340:2017)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2017-10-07.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040, Brusel

© 2017 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky              Ref. č. EN ISO 19340:2017 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Evropská předmluva

Tento dokument (EN ISO 19340:2017) vypracovala technická komise ISO/TC 147 Kvalita vod ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 230 Rozbor vod, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2018 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2018.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoli nebo všech patentových práv.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 19340:2017 byl schválen CEN jako EN ISO 19340:2017 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 6

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 7

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 7

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 7

4......... Rušivé vlivy....................................................................................................................................................................................... 7

5......... Podstata zkoušky............................................................................................................................................................................. 8

6......... Chemikálie a činidla....................................................................................................................................................................... 8

7......... Přístroje a pomůcky......................................................................................................................................................................... 9

8......... Požadavky na kvalitu.................................................................................................................................................................... 10

8.1...... Výkonnost dělicí kolony................................................................................................................................................................ 10

8.2...... Materiály.......................................................................................................................................................................................... 11

9......... Odběr a úprava vzorků................................................................................................................................................................. 11

10....... Postup zkoušky.............................................................................................................................................................................. 12

10.1.... Obecně............................................................................................................................................................................................ 12

10.2.... Kalibrace......................................................................................................................................................................................... 12

10.3.... Měření chloristanů......................................................................................................................................................................... 12

10.4.... Kontrola platnosti kalibrační funkce........................................................................................................................................... 12

11....... Výpočet............................................................................................................................................................................................ 13

12....... Vyjadřování výsledků.................................................................................................................................................................... 13

13....... Protokol o zkoušce........................................................................................................................................................................ 13

Příloha A (normativní) Odstraňování rozpuštěných síranů, chloridů, hydrogenuhličitanů, uhličitanů a kovů.......................... 14

Příloha B (normativní) Stanovení chloristanů s použitím inline odstranění matrice a analýzy s opakovaným nástřikem.... 17

Příloha C (normativní) Stanovení chloristanů s použitím inline odstranění matrice a zkoncentrování dvourozměrnou
iontovou chromatografií (2DIC).................................................................................................................................................. 20

Příloha D (informativní) Statistické údaje.............................................................................................................................................. 24

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 26

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezi-
národní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení nezávazného charakteru technických norem, významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy WTO týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL: www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument vypracovala technická komise ISO/TC 147 Kvalita vod, subkomise SC 2 Fyzikální, chemické a biochemické metody.

UPOZORNĚNÍ Pracovníci používající tento dokument mají ovládat běžnou laboratorní praxi. Tento
dokument neuvádí všechny bezpečnostní problémy, které se mohou vyskytnout při jeho používání. Je odpovědností uživatele stanovit náležitá bezpečnostní i zdravotní opatření a zajistit shodu se všemi podmínkami národních předpisů.

DŮLEŽITÉ Je naprosto nezbytné, aby zkoušky podle tohoto dokumentu prováděli náležitě kvalifikovaní pracovníci.

1 Předmět normy

Tento dokument specifikuje metodu stanovení rozpuštěných chloristanů ve vodě (např. v pitné vodě, v minerální vodě, v surové vodě, v povrchové vodě, v částečně vyčištěné vodě nebo ve vodě v plaveckých bazénech, v odpadní vodě z úpraven vody a z úpraven vody pro plavecké bazény).

Po vhodné úpravě vzorku (např. odstranění matrice) je možné přímé stanovení chloristanů v koncentracích ≥ 1 mg/l.

Pracovní rozsah je omezen iontově-výměnnou kapacitou dělicí kolony. Může být nezbytné zředění vzorku na koncentraci uvnitř pracovního rozsahu.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz