ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 31.080.01                                                                                                                                   Srpen 2018

Polovodičové součástky – Mechanické a klimatické zkoušky –
Část 12: Vibrace, proměnlivý kmitočet

ČSN
EN IEC 60749-12
ed. 2

35 8799

idt IEC 60749-12:2017

Semiconductor devices – Mechanical and climatic test methods –
Part 12: Vibration, variable frequency

Dispositifs à semiconducteurs – Méthodes d’essais mécaniques et climatiques –
Partie 12: Vibrations, fréquences variables

Halbleiterbauelemente – Mechanische und klimatische Prüfverfahren –
Teil 12: Schwingen, variable Frequenz

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN IEC 60749-12:2018. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN IEC 60749-12:2018. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2021-01-17 se nahrazuje ČSN EN 60749-12 (35 8799) z dubna 2003, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato část normy IEC 60749 popisuje zkoušku pro stanovení vlivu vibrací s proměnlivým kmitočtem ve stanoveném rozsahu kmitočtů, na prvky vnitřní struktury. Jedná se o destruktivní zkoušku. Obvykle je vhodná pro pouzdra s dutinou.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN IEC 60749-12:2018 dovoleno do 2021-01-17 používat dosud platnou ČSN EN 60749-12 (35 8799) z dubna 2003.

Změny proti předchozí normě

Tato norma představuje technickou revizi textu a obsahuje následující významnou změnu ve srovnání s předchozí normou:

a)   sladění s MIL-STD-883J metoda 2007, Vibrace, proměnlivý kmitočet.

Souvisící ČSN

ČSN EN 60068-2-6 ed. 2 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-6: Zkoušky – Zkouška Fc: Vibrace (sinusové)

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článku „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705

Technická normalizační komise: TNK 102 Součástky a materiály pro elektroniku a elektrotechniku

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Jan Křivka

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz