ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.180.10                                                                                                                                   Srpen 2018

Optické vláknové kabely –
Část 1-22: Kmenová specifikace – Základní zkušební postupy optických kabelů – Environmentální zkušební metody

ČSN
EN IEC 60794 -1-22
ed. 2

35 9223

idt IEC 60794 -1-22:2017

Optical fibre cables –
Part 1-22: Generic specification – Basic optical cable test procedures – Environmental test methods

Câbles à fibres optiques –
Partie 1-22: Spécification générique – Procédures fondamentales d’essais des câbles optiques – Méthodes d’essai
d’environnement

Lichtwellenleiterkabel –
Teil 1-22: Fachgrundspezifikation – Grundlegende Prüfverfahren für Lichtwellenleiterkabel – Prüfverfahren
zur Umweltprüfung

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN IEC 60794 -1-22:2018. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN IEC 60794 -1-22:2018. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2020-11-09 se nahrazuje ČSN EN 60794 -1-22 (35 9223) z března 2013, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Norma definuje zkušební postupy, které mají být použity při stanovení jednotných požadavků na environmentální vlastnosti optických vláknových kabelů pro použití v telekomunikačních zařízeních a přístrojích využívajících podobné techniky a kabelů skládajících se jak z optických vláken, tak elektrických vodičů. V této normě může slovní spojení „optický kabel“ zahrnovat optické vláknové jednotky, mikrotrubičkové vláknové jednotky, atd. Obecné požadavky, definice a referenční návod pro všechny zkušební metody jsou uvedeny v IEC 60794 -1-2.

Norma obsahuje normativní přílohu A, týkající se stálosti barevného značení.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN IEC 60794 -1-22:2018 dovoleno do 2020-11-09 používat dosud platnou ČSN EN 60794 -1-22 (35 9223) z března 2013.

Změny proti předchozí normě

Tato norma představuje technickou revizi textu a obsahuje následující významné změny ve srovnání s předchozí normou:

a)   přidána nová zkušební metoda označená jako F16 – Výtok směsi (kapání) [E14 v IEC 60794 -1-21];

b)   přidána nová zkušební metoda označená jako F17 – Zkouška smrštění kabelu (vyčnívání vlákna);

c)   přidána nová zkušební metoda označená jako F18 – Teplotní cyklická zkouška při středním rozpětí.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60068-2-14:2009zavedena v ČSN EN 60068-2-14 ed. 2:2010 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-14: Zkoušky – Zkouška N: Změna teploty

IEC 60304zavedena v ČSN IEC 60304 (34 7701) Normalizované barvy izolace nízkofrekvenčních kabelů a vodičů

IEC 60544-1 zavedena v ČSN EN 60544-1 ed. 2 (34 6411) Elektroizolační materiály – Stanovení účinků ionizujícího záření – Část 1: Interakce ionizujícího záření a dozimetrie

IEC 60793-1-40zavedena v ČSN EN 60793-1-40 (35 9213) Optická vlákna – Část 1-40: Měřicí metody a zkušební postupy – Útlum

IEC 60793-1-46zavedena v ČSN EN 60793-1-46 (35 9213) Optická vlákna – Část 1-46: Měřicí metody a zkušební postupy – Monitorování změn optické propustnosti

IEC 60793-1-54 zavedena v ČSN EN 60793-1-54 ed. 3 (35 9213) Optická vlákna – Část 1-54: Měřicí metody a zkušební postupy – Záření gama

IEC 60794-1-1 zavedena v ČSN EN 60794-1-1 ed. 3 (35 9223) Optické vláknové kabely – Část 1-1: Kmenová specifikace – Obecně

IEC 60811-503 zavedena v ČSN EN 60811-503 (34 7010) Elektrické a optické kabely – Zkušební metody pro nekovové materiály – Část 503: Mechanické zkoušky – Zkouška smrštivosti pláště

ISO 4892-2zavedena v ČSN EN ISO 4892-2 (64 0152) Plasty – Metody vystavení laboratorním zdrojům světla – Část 2: Xenonové lampy

ISO 4892-3zavedena v ČSN EN ISO 4892-3 (64 0152) Plasty – Metody vystavení laboratorním zdrojům světla – Část 3: Fluorescenční UV lampy

Souvisící ČSN

ČSN EN 60794-1-2 ed. 4 (35 9223) Optické vláknové kabely – Část 1-2: Kmenová specifikace – Základní zkušební postupy optických kabelů – Obecný návod

ČSN EN 60794-1-21 (35 9223) Optické vláknové kabely – Část 1-21: Kmenová specifikace – Základní zkušební postupy optických kabelů – Mechanické zkušební metody

ČSN EN 60794-1-22 (35 9223) Optické vláknové kabely – Část 1-22: Kmenová specifikace – Základní zkušební postupy optických kabelů – Environmentální zkušební metody

ČSN EN 60794-1-23 (35 9223) Optické vláknové kabely – Část 1-23: Kmenová specifikace – Základní zkušební postupy optických kabelů – Zkušební metody kabelových prvků

ČSN EN 60794-1-24 (35 9223) Optické vláknové kabely – Část 1-24: Kmenová specifikace – Základní zkušební postupy optických kabelů – Elektrické zkušební metody

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/
mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705

Technická normalizační komise: TNK 98 Vláknová optika

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Jan Křivka

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz