ICS 87.020

ČSN

EN ISO 12944-5

 

03 8241

Říjen 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy –
Část 5: Ochranné nátěrové systémy

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 12944-5 (03 8241) z dubna 2008.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz