ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.340.60                                                                                                                                   Srpen 2018

Prostředky ochrany osob proti pádu – Pohyblivé zachycovače pádu včetně zajišťovacího vedení – Část 1: Pohyblivé zachycovače pádu včetně pevného zajišťovacího vedení

ČSN
EN 353-1+A1

83 2625

 

Personal fall protection equipment – Guided type fall arresters including an anchor line –
Part 1: Guided type fall arresters including a rigid anchor line

Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur – Antichutes mobiles incluant un support d’assurage – Partie 1: Antichutes mobiles incluant un support d’assurage rigide

Persönliche Schutzeinrichtung gegen Absturz – Mitlaufende Auffanggeräte einschließlich fester Führung –
Teil 1: Mitlaufende Auffanggeräte einschließlich fester Führung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 353-1:2014+A1:2017. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 353-1:2014+A1:2017. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 353-1 (83 2625) z května 2015.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 ze září 2017. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami ! ". Vypuštěný text je zobrazen takto „! vypuštěný text "“, opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

Informace o citovaných dokumentech

EN 361 zavedena v ČSN EN 361 (83 2620) Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Zachycovací postroje

EN 362 zavedena v ČSN EN 362 (83 2623) Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Spojky

EN 364:1992 zavedena v ČSN EN 364:1996 (83 2660) Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Zkušební metody

EN 365 zavedena v ČSN EN 365 (83 2601) Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Všeobecné požadavky na návody k používání, údržbě, periodické prohlídce, opravě, značení a balení

EN 10264-2 zavedena v ČSN EN 10264-2 (42 1072) Ocelový drát a výrobky z drátu – Ocelové dráty na lana – Část 2: Dráty z nelegovaných ocelí tažené za studena na výrobu lan pro všeobecné použití

EN 13411-5 zavedena v ČSN EN 13411-5+A1 (02 4470) Ukončení ocelových drátěných lan – Bezpečnost – Část 5: Třmenové svorky pro zakončení drátěných lan

EN ISO 9227 zavedena v ČSN EN ISO 9227 (03 8132) Korozní zkoušky v umělých atmosférách – Zkoušky solnou mlhou

Citované předpisy

Směrnice Rady 89/686/EHS z 1989-12-21, o sbližování právních předpisů členských států, týkajících se osobních ochranných prostředků, ve znění směrnic Rady 93/68/EHS, 93/95/EHS, směrnice Evropského parlamentu a rady 96/58/ES a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003. (89/686/EEC, 93/68/EEC, 93/95/EEC, 96/58/EC). V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, v platném znění.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k tabulkám A.1 a B.1 doplněny národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: VVUÚ, a. s., IČO 45193380, Bc. Zuzana Stařinská

Technická normalizační komise: TNK 3 Osobní ochranné prostředky

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Marie Chalupová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN 353-1:2014+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                            Prosinec 2017

ICS 13.340.60                                                                                                            Nahrazuje EN 353-1:2014

Prostředky ochrany osob proti pádu – Pohyblivé zachycovače pádu včetně zajišťovacího vedení –
Část 1: Pohyblivé zachycovače pádu včetně pevného zajišťovacího vedení

Personal fall protection equipment – Guided type fall arresters including an anchor line –
Part 1: Guided type fall arresters including a rigid anchor line

Équipement de protection individuelle contre
les chutes de hauteur – Antichutes mobiles incluant un support d’assurage –
Partie 1: Antichutes mobiles incluant un support d’assurage rigide

Persönliche Schutzeinrichtung gegen Absturz – Mitlaufende Auffanggeräte einschließlich fester Führung –
Teil 1: Mitlaufende Auffanggeräte einschließlich fester Führung

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2014-07-18 a obsahuje změnu 1, která byla schválena CEN dne 2017-09-07.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2017 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky     Ref. č. EN 353-1:2014+A1:2017 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 6

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 7

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 8

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 8

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 8

4......... Požadavky...................................................................................................................................................................................... 11

4.1...... Materiály a konstrukce.................................................................................................................................................................. 11

4.1.1... Materiály.......................................................................................................................................................................................... 11

4.1.2... Konstrukce...................................................................................................................................................................................... 11

4.2...... Statická pevnost............................................................................................................................................................................. 12

4.2.1... Předpětí energii rozptylujícího prvku......................................................................................................................................... 12

4.2.2... Pohyblivý zachycovač pádu včetně pevného zajišťovacího vedení................................................................................... 12

4.2.3... Prostředky pro zastavení.............................................................................................................................................................. 12

4.3...... Dynamický výkon a funkce.......................................................................................................................................................... 13

4.3.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 13

4.3.2... Výkon............................................................................................................................................................................................... 13

4.3.3... Funkce............................................................................................................................................................................................. 13

4.4...... Odolnost proti korozi..................................................................................................................................................................... 14

4.5...... Značení a informace..................................................................................................................................................................... 14

5......... Zkušební metody........................................................................................................................................................................... 14

5.1...... Obecné ověření materiálu a konstrukce................................................................................................................................... 14

5.2...... Statická pevnost............................................................................................................................................................................. 15

5.2.1... Předpětí energii rozptylujícího prvku a nosných nekovových prvků.................................................................................... 15

5.2.2... Pohyblivý zachycovač pádu včetně pevného zajišťovacího vedení................................................................................... 16

5.2.3... Prostředky pro zastavení.............................................................................................................................................................. 20

5.3...... Dynamický výkon a funkční zkoušky......................................................................................................................................... 21

5.3.1... Zařízení............................................................................................................................................................................................ 21

5.3.2... Dynamický výkon.......................................................................................................................................................................... 21

5.3.3... Funkční zkouška po klimatizování chladem............................................................................................................................ 23

5.3.4... Funkční zkouška minimální vzdálenosti od pevného zajišťovacího vedení...................................................................... 25

5.3.5... Funkční zkouška na držáku vedení pro pevné zajišťovací vedení z drátěného lana....................................................... 26

5.3.6... Funkční zkouška pádu dozadu................................................................................................................................................... 28

5.3.7... Funkční zkouška bočního pádu.................................................................................................................................................. 31

5.3.8... Funkční zkouška bočního sklonu zajišťovacího vedení......................................................................................................... 34

5.4...... Odolnost proti korozi..................................................................................................................................................................... 37

6......... Značení............................................................................................................................................................................................ 37

7......... Informace poskytované výrobcem............................................................................................................................................. 37

7.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 37

7.2...... Instalace.......................................................................................................................................................................................... 37

7.3...... Návod k použití.............................................................................................................................................................................. 38

8......... Balení............................................................................................................................................................................................... 38

Strana

Příloha A (informativní) Vysvětlující informace k tomuto vydání normy EN 353-1:2014............................................................. 39

Příloha B (informativní) Podstatné technické změny mezi touto evropskou normou a EN 353-1:2002.................................. 41

Příloha ZA (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 89/686/EHS
Osobní ochranné prostředky....................................................................................................................................................... 43

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 44

Obrázky

Obrázek 1 – Příklady pohyblivých zachycovačů pádů včetně pevných zajišťovacích vedení.................................................... 10

Obrázek 2 – Znázornění instalace konfigurací pevného zajišťovacího vedení............................................................................. 11

Obrázek 3 – Uspořádání pro zkoušky předpětí a statické pevnosti.................................................................................................. 17

Obrázek 4 – Uspořádání pro zkoušku statické pevnosti pro pevné zajišťovací vedení z drátěného lana,
kde dynamické zatížení na vrchním ukotvení přesáhne 6 kN.............................................................................................. 18

Obrázek 5 – Příklady uspořádání pro zkoušky příčného zatížení..................................................................................................... 19

Obrázek 6 – Uspořádání pro zkoušku statické pevnosti dorazu typu A........................................................................................... 20

Obrázek 7 – Uspořádání pro zkoušku statické pevnosti dorazu typu B........................................................................................... 20

Obrázek 8 – Uspořádání pro zkoušku dynamického výkonu na zajišťovacím vedení z kolejnice............................................ 22

Obrázek 9 – Uspořádání pro zkoušku dynamického výkonu na zajišťovacím vedení z drátěného lana................................. 23

Obrázek 10 – Uspořádání pro funkční zkoušku po klimatizování chladem................................................................................... 24

Obrázek 11 – Uspořádání pro funkční zkoušku minimální vzdálenosti od pevného zajišťovacího vedení............................. 26

Obrázek 12 – Uspořádání pro funkční zkoušku na držáku vedení pro zajišťovací vedení z drátěného lana.......................... 27

Obrázek 13 – Uspořádání pro funkční zkoušku pádu dozadu pro pevné zajišťovací vedení z kolejnice................................ 29

Obrázek 14 – Uspořádání pro funkční zkoušku pádu dozadu pro pevné zajišťovací vedení z drátěného lana..................... 30

Obrázek 15 – Uspořádání pro funkční zkoušku bočního pádu pro pevné zajišťovací vedení z kolejnice............................... 32

Obrázek 16 – Uspořádání pro funkční zkoušku bočního pádu pro pevné zajišťovací vedení z drátěného lana.................... 33

Obrázek 17 – Uspořádání pro zkoušku bočního sklonu zajišťovacího vedení pro pevné zajišťovací vedení z kolejnice.... 35

Obrázek 18 – Uspořádání pro zkoušku bočního sklonu zajišťovacího vedení pro pevné zajišťovací vedení
z drátěného lana............................................................................................................................................................................ 36

Tabulky

Tabulka 1 – Přehled požadovaných výkonů a funkčních zkoušek. 13

Tabulka A.1 – Informační vysvětlení klíčových bodů vyplývajících z revize této normy. 39

Tabulka B.1 – Podstatné technické změny. 41

Tabulka ZA.1 – Vztah mezi touto evropskou normou a směrnicí 89/686/EHS.. 43

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 353-1:2014+A1:2017) vypracovala technická komise CEN/TC 160 Ochrana proti pádům z výšky včetně pracovních pásů, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2018 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2018.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoli nebo všech patentových práv.

Tento dokument zahrnuje změnu A1 schválenou CEN dne 2017-09-07.

Tento dokument nahrazuje ! EN 353-1:2014 ".

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou vyznačeny značkami ! ".

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky evropské směrnice 89/686/EHS.

Vztah ke směrnici EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Příloha B se zabývá významnými technickými změnami mezi touto normou a EN 353-1:2002.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Tato evropská norma je zamýšlená jako doplňující norma k již existujícím evropským normám týkajícím se dalších součástí používaných v systémech ochrany osob proti pádu.

Předmět normy a požadavky jsou založeny na teorii, že pohyblivý zachycovač pádu včetně pevného zajišťovacího vedení slouží k udržení dynamického zatížení vzniklého hmotností osoby včetně jakéhokoli neseného vybavení během pádu z výšky. Tato norma uvádí požadavky a zkušební metody pro pohyblivý zachycovač pádu včetně pevného zajišťovacího vedení využívaného v systému ochrany osob proti pádu podle EN 363.

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje požadavky, zkušební metody, značení, informace poskytované výrobcem a balení pro pohyblivé zachycovače pádu včetně pevného zajišťovacího vedení, které je obvykle připevněno nebo integrováno v žebřících nebo příčkách žebříků a dostatečně upevněno k vhodné konstrukci. Pohyblivé zachycovače pádu včetně pevného zajišťovacího vedení odpovídající této normě jsou jednou ze součástí systémů zachycení pádu obsažených v EN 363.

Tato norma se týká pevných zajišťovacích vedení určených k svislé instalaci a/nebo v kombinaci s úhly předního sklonu a/nebo bočního sklonu mezi skutečnou svislicí a svislicí s +15° (viz obrázek 2).

Používání více uživateli, tj. pevné zajišťovací vedení pro připojení více než jednoho uživatele současně, není předmětem tohoto dokumentu.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz