ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.070.50                                                                                                                                   Srpen 2018

Specifikace interoperability mezi unifikovaným vnějším napájecím zdrojem (EPS) a mobilními telefony umožňujícími přenos dat

ČSN
EN IEC 62684
ed. 2

87 0001

idt IEC 62684:2018

Interoperability specifications of common external power supply (EPS)
for use with data-enabled mobile telephones

Spécifications d’interopérabilité de l’alimentation externe commune (EPS)
avec des téléphones mobiles permettant l’échange de données

Spezifikationen für die Interoperabilität eines einheitlichen externen
Stromversorgungsgeräts (EPS) für die Anwendung bei datenübertragungsfähigen Mobiltelefonen

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN IEC 62684:2018. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN IEC 62684:2018. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2021-03-12 se nahrazuje ČSN EN 62684 (87 0001) ze září 2011, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato norma stanoví interoperabilitu vnějších napájecích zdrojů vyhovujících společné specifikaci pro používání s mobilními telefony, které umožňují přenos dat. Definuje společnou napájecí charakteristiku a specifikuje požadavky na rozhraní vnějšího napájecího zdroje.

Do rozsahu působnosti této normy nespadají hlediska bezpečnosti a elektromagnetické kompatibility. Bezpečnostní hlediska uvádí IEC 60950-1 nebo IEC 62368-1 a požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu jsou obsaženy v regionálních/národních normách.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN IEC 62684:2018 dovoleno do 2021-03-12 používat dosud platnou ČSN EN 62684 (87 0001) ze září 2011.

Změny proti předchozí normě

Toto vydání obsahuje následující významné technické změny proti předchozímu vydání:

a)   kapitola1 je upravena tak, aby obsahovala aktualizované odkazy na normy IEC pro rozhraní USB;

b)   kapitola 2 je rozšířena o odkazy na normy IEC pro rozhraní USB;

c)   článek 4.1 je rozšířen tak, aby zahrnoval požadavky na zástrčky stejnosměrného napájení bez Micro-B USB konektoru;

d)   článek 4.4 je upraven tak, aby odstranil zastaralé požadavky na hluk společného režimu a referenční požadavky norem IEC pro rozhraní USB

e)   článek 4.5 je upraven tak, aby odkazoval na příslušné bezpečnostní normy.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60950-1 zavedena v ČSN EN 60950-1 ed. 2 (36 9060) Zařízení informační technologie – Bezpečnost – Část 1: Všeobecné požadavky

IEC 62368-1 zavedena v ČSN EN 62368-1 (36 7010) Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie – Část 1: Bezpečnostní požadavky

IEC 62680-1-1 zavedena v ČSN EN 62680-01-1 (36 8691) Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon – Část 1-1: Rozhraní univerzální sériové sběrnice – Společné komponenty – Specifikace nabíjení přes USB, revize 1,2

IEC 62680-2-1:2015 zavedena v ČSN EN 62680-2-1:2016 (36 8691) Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon – Část 2-1: Specifikace univerzální sériové sběrnice, revize 2.0

IEC 62680-2-2 zavedena v ČSN EN 62680-2-2 (36 8691) Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon – Část 2-2: Univerzální sériová sběrnice – Specifikace kabelů a konektorů mikro USB, revize 1.01

Souvisící ČSN

ČSN EN 62680-1-2 ed. 2 (36 8691) Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon – Část 1-2: Společné části – Specifikace výkonového USB

ČSN EN 62680-1-3 (36 8691) Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon – Část 1-3: Univerzální sériové rozhraní – Společné části – Specifikace univerzální sériové sběrnice, kabel a konektor typ CTM

ČSN EN 63002 (36 7222) Metoda identifikace a interoperability pro externí napájení používané přenosnými
výpočetními zařízeními

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/
mezinárodních norem (včetně všech změn).

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA, která obsahuje překlad kapitoly 3 mezinárodní normy.

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705

Technická normalizační komise: TNK 87 Audiovizuální technika a ekodesign

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Milan Dian

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz