ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 31.140                                                                                                                                       Srpen 2018

Piezoelektrické senzory –
Část 1: Kmenová specifikace

ČSN
EN IEC 63041-1

35 8431

idt IEC 63041-1:2017

Piezoelectric sensors –
Part 1: Generic specification

Capteurs piézoélectriques –
Partie 1: Spécification générique

Piezoelektrische Sensoren –
Teil 1: Fachgrundspezifikation

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN IEC 63041-1:2018. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN IEC 63041-1:2018. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato norma se zabývá piezoelektrickými senzory rezonátorového typu, senzory typu zpožďovací linky a senzory neakustického typu, které se používají ve fyzikálních a inženýrských vědách a dále v chemii, biochemii, lékařství, vědách o životním prostředí atd.

Účelem normy je specifikovat termíny a definice pro piezoelektrické senzory a zajistit z technologického úhlu pohledu, aby uživatel pochopil současný stav vývoje piezoelektrických senzorů a získal informaci jak tyto senzory správně používat.

 


Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

IEC/TR 61000-4-1 dosud nezavedena

IEC 60027 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN 60027 (33 0100) Písmenné značky používané v elektrotechnice

IEC 60050-561:2014 zavedena v ČSN IEC 60050-561:2015 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 561: Piezoelektrické, dielektrické a elektrostatické součástky a souvisící materiály pro řízení a výběr kmitočtu a detekci

IEC 60122-2-1 dosud nezavedena

IEC 60444-9 zavedena v ČSN EN 60444-9 (358490) Měření parametrů křemenných krystalových jednotek – Část 9: Měření vedlejších (parazitních) rezonancí piezoelektrických krystalových jednotek

IEC 60617 databáze nezavedena, databáze dostupná na http://std.iec.ch/iec60617

ISO 2859-1:1999 zavedena v ČSN ISO 2859-1:2000 (01 0261) Statistické přejímky srovnáváním – Část 1: Přejímací plány AQL pro kontrolu každé dávky v sérii

ISO 80000-1:2009zavedena v ČSN ISO 80000-1:2011 (01 1300) Veličiny a jednotky – Část 1: Obecně

Souvisící ČSN

ČSN EN 60068 (soubor) (34 5791)Zkoušení vlivů prostředí

ČSN EN 60122-1 (35 8415)Křemenné krystalové jednotky hodnocené jakosti – Část 1: Kmenová specifikace

ČSN EN 60444-1 (35 8490)Měření parametrů křemenných krystalových jednotek technikou nulové fáze v pí-článku – Část 1: Základní metoda měření rezonančního kmitočtu a rezonanční rezistance křemenných krystalových jednotek technikou nulové fáze v pí-článku

ČSN EN 60444-5 (35 8490)Měření parametrů křemenných krystalových jednotek – Část 5: Metody určení náhradních elektrických parametrů použitím technik automatického obvodového analyzátoru a korekce chyb

ČSN EN 60689 (35 8435)Měřicí a zkušební metody pro ladičkové křemenné krystalové jednotky v rozsahu 10 kHz až 200 kHz a normalizované hodnoty

ČSN EN 60758 ed. 3:2017 (35 8416)Krystaly syntetického křemene – Specifikace a pokyny k použití

ČSN EN 60862-1 ed. 2 (35 8450)Filtry hodnocené kvality s povrchovou akustickou vlnou (PAV) – Část 1: Kmenová specifikace

ČSN EN 61019-1 (35 8450)Rezonátory s povrchovou akustickou vlnou (PAV) – Část 1: Kmenová specifikace

ČSN EN 61240 ed. 3:2017 (35 8400)Piezoelektrické součástky – Příprava rozměrových výkresů součástek pro řízení a výběr kmitočtu pro povrchovou montáž (SMD) – Obecná pravidla

ČSN EN 61760 (soubor) (35 9310)Technologie povrchové montáže

ČSN EN 61837 (soubor) (35 8401)Piezoelektrické součástky pro řízení a výběr kmitočtu pro povrchovou montáž – Normalizované rozměry a zapojení vývodů

ČSN EN 62276 ed. 3:2017 (35 8417)Monokrystalické desky pro součástky s povrchovou akustickou vlnou (PAV) – Specifikace a měřicí metody

ČSN ISO 80000 (soubor) (01 1300)Veličiny a jednotky

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící normy“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/
mezinárodních norem (včetně všech změn).

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA, která obsahuje překlad kapitoly 3 mezinárodní normy.

Vypracování normy

Zpracovatel: RNDr. Josef Suchánek, CSc., IČO 63237261

Technická normalizační komise: TNK 102 Součástky a materiály pro elektroniku a elektrotechniku

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Milan Dian

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz