ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.035.20                                                                                                                                   Srpen 2018

Elektrické kabely – Příslušenství – Materiálové vlastnosti –
Část 1: Identifikace pro pryskyřičné směsi

ČSN
EN 50655-1

34 7116

 

Electric cables – Accessories – Material characterization –
Part 1: Fingerprinting for resinous compounds

Câbles électriques – Accessoires – Caractérisation des matériaux –
Partie 1: Essais d’identification pour les composés résineux

Kabel und isolierte Leitungen – Garnituren – Materialcharakterisierung –
Teil 1: Fingerprintprüfungen für Reaktionsharzmassen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50655-1:2017. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 50655-1:2017. It was translated by the Czech Agency for Standardization. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2020-09-18 se nahrazuje ČSN 34 7116 z července 2008, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 50655-1:2017 dovoleno do 2020-09-18 používat
dosud platnou ČSN 34 7116 z července 2008.

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě tato norma neobsahuje původní kapitoly o klasifikaci, typových zkouškách a zkušebních metodách pryskyřičných směsí.

Informace o citovaných dokumentech

EN 50393 zavedena v ČSN EN 50399 ed. 2 (34 7408) Zkušební metody a požadavky pro příslušenství distribučních kabelů o jmenovitém napětí 0,6/1,0 (1,2) kV

EN 60455-1 zavedena v ČSN EN 60455-1 (34 6571) Pryskyřice z reaktivních směsí pro elektrickou izolaci – Část 1: Definice a všeobecné požadavky

EN 60455-2 zavedena v ČSN EN 60455-2 ed. 2 (34 6571) Pryskyřice z reaktivních směsí pro elektrickou izolaci – Část 2: Zkušební metody

EN 60455-3-8 zavedena v ČSN EN 60455-3-8 (34 6571) Reaktivní směsi na bázi pryskyřic pro elektrickou izolaci – Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů – List 8: Pryskyřice pro příslušenství kabelů

EN ISO 291 zavedena v ČSN EN ISO 291 (64 0204) Plasty – Standardní prostředí pro kondicionování a zkoušení

EN ISO 868 zavedena v ČSN EN ISO 868 (64 0624) Plasty a ebonit – Stanovení tvrdosti vtlačováním hrotu tvrdoměru (tvrdost Shore)

EN ISO 1183-1 zavedena v ČSN EN ISO 1183-1 (64 0111) Plasty – Metody stanovení hustoty nelehčených plastů – Část 1: Imerzní metoda, metoda s kapalinovým pyknometrem a titrační metoda

EN ISO 2555 zavedena v ČSN ISO 2555 (64 0346) Plasty – Pryskyřice v kapalném, emulgovaném nebo disper-
govaném stavu – Stanovení zdánlivé viskozity podle Brookfielda

HD 629.1 zaveden v ČSN 34 7006 ed. 2 Zkušební požadavky na silnoproudé kabelové soubory se jmenovitým napětím od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV – Část 1: Kabely s výtlačně lisovanou izolací

HD 629.2 zaveden v ČSN 34 7007 ed. 2 Zkušební požadavky na silnoproudé kabelové soubory se jmenovitým napětím od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV – Část 2: Kabely s impregnovanou papírovou izolací

IEC 60050-461 zavedena v ČSN IEC 60050-461 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 461: Elektrické kabely

Vysvětlivky k textu převzaté normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článku „Informace o citovaných dokumentech“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článku 4.5 doplněny dvě národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Asociace výrobců kabelů a vodičů České republiky a Slovenské republiky, IČO 71200665,
Ing. František Gilian

Technická normalizační komise: TNK 68 Kabely a vodiče

Pracovník České agentury pro standardizaci: Viera Borošová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN 50655-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Listopad 2017

ICS 29.035.20                                                                                                       Nahrazuje HD 631.1 S2:2007

Elektrické kabely – Příslušenství – Materiálové vlastnosti –
Část 1: Identifikace pro pryskyřičné směsi

Electric cables – Accessories – Material characterization –
Part 1: Fingerprinting for resinous compounds

Câbles électriques – Accessoires – Caractérisation des matériaux –
Partie 1: Essais d’identification pour les composés résineux

Kabel und isolierte Leitungen – Garnituren – Materialcharakterisierung –
Teil 1: Fingerprintprüfungen für Reaktionsharzmassen

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2017-09-18. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídi-
cím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels

© 2017 CENELEC       Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                                   Ref. č. EN 50655-1:2017 E

 

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

1......... Rozsah platnosti............................................................................................................................................................................... 6

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 6

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 7

4......... Identifikace........................................................................................................................................................................................ 8

4.1...... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 8

4.2...... Odběr vzorků.................................................................................................................................................................................... 8

4.3...... Příprava a kondicionování............................................................................................................................................................. 8

4.4...... Postupnost zkoušek........................................................................................................................................................................ 8

4.5...... Protokol o zkoušce.......................................................................................................................................................................... 8

Příloha A (informativní)............................................................................................................................................................................. 11

 

Tabulky

Tabulka 1 – Zkoušky identifikace – Zkušební metody a požadavky................................................................................................ 10

Evropská předmluva

Text dokumentu (EN 50655-1:2017) vypracovala technická komise CLC/TC 20 Elektrické kabely.

Jsou stanovena tato data:

    nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní

(dop)

2018-09-18

    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2020-09-18

Tento dokument nahrazuje HD 631.1 S2:2007.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Soubor EN 50655 se skládá z těchto částí:

    EN 50655-1 Elektrické kabely – Příslušenství – Materiálové vlastnosti – Část 1: Identifikace pro pryskyřičné směsi;

    EN 50655-2 Elektrické kabely – Příslušenství – Materiálové vlastnosti – Část 2: Identifikace pro teplem smrštitelné komponenty pro aplikace nízkého a středního napětí až do 20,8/36 (42) kV;

    EN 50655-3 Elektrické kabely – Příslušenství – Materiálové vlastnosti – Část 3: Identifikace pro za studena smrštitelné komponenty pro aplikace nízkého a středního napětí až do 20,8/36 (42) kV.

POZNÁMKA Při přípravě tohoto dokumentu se předpokládalo, že provádění jeho ustanovení bude svěřeno vhodně kvalifikovaným a zkušeným osobám, pro které byl vytvořen.

UPOZORNĚNÍ Tato evropská norma vyžaduje použití látek a/nebo postupů, které by mohly být zdraví škodlivé, pokud nejsou přijata odpovídající opatření. Jedná se pouze o technickou vhodnost a nezbavuje uživatele právních povinností týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví ve všech fázích.

1 Rozsah platnosti

Tato evropská norma specifikuje zkušební metody a požadavky na identifikaci (definované v 3.9) volně rozpustných polymerovatelných reagujících pryskyřičných směsí, určených k použití pro elektrickou izolaci a/nebo
mechanickou ochranu v příslušenství kabelů podle EN 50393, HD 629.1 a HD 629.2, pro nízké a střední napětí až do 20,8/36 (42) kV.

Zkoušení identifikace materiálů nemá povinnou vazbu na typové zkoušení příslušenství. To se považuje za samo-
statné zkoušky, ale mohou se provést v kombinaci s dodatečnými typovými zkouškami.

POZNÁMKA Informace o ochraně zdraví a bezpečnosti jsou uvedeny v příloze A.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz