ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.060.45                                                                                                                                   Srpen 2018

Kvalita vod – Odběr vzorků –
Část 12: Návod pro odběr vzorků dnových sedimentů z řek, jezer a z oblastí ústí řek

ČSN
ISO 5667-12

75 7051

 

Water quality – Sampling –
Part 12: Guidance on sampling of bottom sediments from rivers, lakes and estuarine areas

Qualité de l’eau – Échantillonnage –
Partie 12: Recommandations concernant l’échantillonnage des
sédiments dans les rivières, les lacs et les estuaires

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 5667-12:2017. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 5667-12:2017. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 5667-12 (75 7051) z prosince 1997.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

V porovnání s předchozím vydáním normy byly provedeny tyto významné změny:

    aktualizace kapitoly 2 Citované dokumenty;

    doplnění nových termínů do kapitoly 3 Termíny a definice;

    doplnění nové tabulky 2, která shrnuje informace o drapácích;

    doplnění nové tabulky 3, která shrnuje informace o jádrových vzorkovačích;

    rozšíření článku 6.2, který popisuje přípravu směsného vzorku;

    doplnění nové přílohy L Zmrazovací jádrové vzorkovače;

    doplnění nové přílohy M Popis vzorkovače sedimentu s řezacím mechanismem;

    doplnění Bibliografie;

    vypuštění národní přílohy o vzorkovačích kalů. Pro odběr vzorků kalů platí ČSN EN ISO 5667-13.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 5667-1 zavedena v ČSN EN ISO 5667-1 (75 7051) Jakost vod – Odběr vzorků – Část 1: Návod pro návrh programu odběru vzorků a pro způsoby odběru vzorků

ISO 5667-15 zavedena v ČSN EN ISO 5667-15 (75 7051) Jakost vod – Odběr vzorků – Část 15: Pokyny pro konzervaci a manipulaci se vzorky kalu a sedimentu

Souvisící ČSN

ČSN ISO 2602 (01 0231) Statistická interpretace výsledků zkoušek – Odhad průměru – Konfidenční interval

ČSN ISO 2854 (01 0234) Statistická interpretace údajů – Odhady a testy středních hodnot a rozptylů

ČSN EN ISO 5667-13 (75 7051) Jakost vod – Odběr vzorků – Část 13: Návod pro odběr vzorků kalů

ČSN ISO 5667-17 (75 7051) Jakost vod – Odběr vzorků – Část 17: Návod pro odběr vzorků nerozpuštěných látek z velkých objemů vzorku

ČSN ISO 6107-2 (75 7051) Jakost vod – Slovník – Část 2

ČSN EN ISO 10870 (75 7703) Kvalita vod – Návod pro výběr metod a zařízení pro odběr vzorků sladkovodního makrozoobentosu

ČSN EN 13946 (75 7707) Kvalita vod – Návod pro rutinní odběr a úpravu vzorků bentických rozsivek z řek a jezer

ČSN EN 14184 (75 7721) Kvalita vod – Návod pro sledování vodních makrofyt v tekoucích vodách

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla k článku L.3 doplněna informativní národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: Sweco Hydroprojekt a. s., IČO 26475081, Ing. Lenka Fremrová

Technická normalizační komise: TNK 104 Kvalita vod

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Alena Mastná

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

MEZINÁRODNÍ NORMA

Kvalita vod – Odběr vzorků –                                                                                       ISO 5667-12
Část 12: Návod pro odběr vzorků dnových sedimentů z řek,                             Druhé vydání
jezer a z oblastí ústí řek                                                                                                  2017-07-01

ICS 13.060.45

Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 6

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 7

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 8

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 8

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 8

4......... Strategie vzorkování........................................................................................................................................................................ 9

4.1...... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 9

4.2...... Druhy průzkumu.............................................................................................................................................................................. 9

4.3...... Výběr místa odběru....................................................................................................................................................................... 10

4.4...... Výběr bodu odběru....................................................................................................................................................................... 11

4.5...... Výběr metody odběru vzorků...................................................................................................................................................... 11

4.6...... Četnost a doba odběrů................................................................................................................................................................. 12

4.7...... Podmínky v místě odběru............................................................................................................................................................ 12

5......... Vzorkovací vybavení..................................................................................................................................................................... 13

5.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 13

5.2...... Drapáky........................................................................................................................................................................................... 14

5.3...... Jádrové vzorkovače...................................................................................................................................................................... 16

6......... Postup odběru vzorků................................................................................................................................................................... 19

6.1...... Materiály a druhy vzorkovnic....................................................................................................................................................... 19

6.2...... Směsné vzorky.............................................................................................................................................................................. 19

7......... Skladování, doprava a stabilizace vzorků................................................................................................................................ 19

8......... Bezpečnostní opatření.................................................................................................................................................................. 20

9......... Identifikace vzorků a záznamy................................................................................................................................................... 21

Příloha A (informativní) Popis nůžkového čelisťového drapáku (van Veenův typ)...................................................................... 23

A.1...... Přístroj.............................................................................................................................................................................................. 23

A.2...... Používané typy............................................................................................................................................................................... 23

A.3...... Pracovní postup............................................................................................................................................................................. 23

A.4...... Vzorkovač s těsnicí stěnou k odběru horní vrstvy sedimentu............................................................................................... 23

Příloha B (informativní) Popis zarážecího vzorkovače s pístem...................................................................................................... 25

B.1..... Přístroj.............................................................................................................................................................................................. 25

B.2..... Charakter vzorku........................................................................................................................................................................... 25

B.3..... Podmínky v místě odběru............................................................................................................................................................ 25

B.4..... Plavební podmínky....................................................................................................................................................................... 25

B.5..... Pracovní postup............................................................................................................................................................................. 25

Strana

Příloha C (informativní) Popis jádrového vzorkovače obsluhovaného potápěčem..................................................................... 26

C.1..... Obecně............................................................................................................................................................................................ 26

C.2..... Přístroj.............................................................................................................................................................................................. 26

C.3..... Plavební podmínky....................................................................................................................................................................... 26

C.4..... Pracovní postup............................................................................................................................................................................. 26

Příloha D (informativní) Popis Beekerova vzorkovače....................................................................................................................... 27

D.1..... Přístroj.............................................................................................................................................................................................. 27

D.2..... Použití.............................................................................................................................................................................................. 27

D.3..... Druh dna......................................................................................................................................................................................... 27

D.4..... Spolehlivost vzorku....................................................................................................................................................................... 27

D.5..... Plavební podmínky....................................................................................................................................................................... 27

D.6..... Stav sedimentu.............................................................................................................................................................................. 28

D.7..... Pracovní postup............................................................................................................................................................................. 28

Příloha E (informativní) Popis uzavřeného jádrového vzorkovače.................................................................................................. 30

E.1...... Přístroj.............................................................................................................................................................................................. 30

E.2...... Pracovní postup............................................................................................................................................................................. 30

Příloha F (informativní) Popis klínového jádrového vzorkovače neboli Vrijwitovy sondy........................................................... 32

F.1...... Přístroj.............................................................................................................................................................................................. 32

F.2...... Pracovní postup............................................................................................................................................................................. 32

Příloha G (informativní) Popis zařízení založeného na principu „padající bomby“...................................................................... 33

G.1..... Přístroj.............................................................................................................................................................................................. 33

G.2..... Použití.............................................................................................................................................................................................. 33

G.3..... Druh dnového sedimentu............................................................................................................................................................ 33

G.4..... Spolehlivost vzorku....................................................................................................................................................................... 34

G.5..... Provozní podmínky....................................................................................................................................................................... 34

G.6..... Plavební podmínky....................................................................................................................................................................... 34

G.7..... Pracovní postup............................................................................................................................................................................. 34

Příloha H (informativní) Popis Jenkinové vzorkovače rašeliny........................................................................................................ 35

H.1..... Přístroj.............................................................................................................................................................................................. 35

H.2..... Provozní podmínky....................................................................................................................................................................... 35

H.3..... Plavební podmínky....................................................................................................................................................................... 35

H.4..... Pracovní postup............................................................................................................................................................................. 35

Příloha I (informativní) Popis Craibova jádrového vzorkovače........................................................................................................ 37

I.1....... Přístroj.............................................................................................................................................................................................. 37

I.2....... Použití.............................................................................................................................................................................................. 37

I.3....... Plavební podmínky....................................................................................................................................................................... 37

I.4....... Stav dnového sedimentu............................................................................................................................................................. 37

I.5....... Pracovní postup............................................................................................................................................................................. 37

Příloha J (informativní) Popis pístového jádrového vzorkovače...................................................................................................... 39

J.1...... Přístroj.............................................................................................................................................................................................. 39

J.2...... Používané typy............................................................................................................................................................................... 39

J.3...... Použití.............................................................................................................................................................................................. 39

J.4...... Druh dnového sedimentu............................................................................................................................................................ 39

Strana

J.5...... Spolehlivost vzorku....................................................................................................................................................................... 39

J.6...... Provozní podmínky....................................................................................................................................................................... 39

J.7...... Plavební podmínky....................................................................................................................................................................... 39

J.8...... Pracovní postup............................................................................................................................................................................. 39

Příloha K (informativní) Popis jádrových vzorkovačů rašeliny......................................................................................................... 41

K.1..... Popis vrtacího modelu 1 na rašelinu Institutu pro rašelinu................................................................................................... 41

K.2..... Vzorkovač Institutu pro rašelinu (model 1939)........................................................................................................................ 41

K.3..... Sondážní tyčový vzorkovač......................................................................................................................................................... 41

Příloha L (informativní) Zmrazovací jádrové vzorkovače.................................................................................................................. 43

L.1...... Přístroje a používané typy............................................................................................................................................................ 43

L.2...... Použití.............................................................................................................................................................................................. 43

L.3...... Druh dnového sedimentu............................................................................................................................................................ 43

L.4...... Spolehlivost vzorku....................................................................................................................................................................... 43

L.5...... Provozní podmínky....................................................................................................................................................................... 43

L.6...... Plavební podmínky....................................................................................................................................................................... 43

L.7...... Pracovní postup............................................................................................................................................................................. 43

L.7.1... Zmrazovací jádrové vzorkovače klínového tvaru.................................................................................................................... 43

L.7.2... Zmrazovací jádrové vzorkovače trubicového tvaru................................................................................................................ 44

Příloha M (informativní) Popis vzokovače sedimentu s řezacím mechanismem......................................................................... 47

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 49

 

Logo0052b

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO 2017, Published in Switzerland

Veškerá práva vyhrazena. Není-li specifikováno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým ani mechanickým, včetně pořizování fotokopií nebo zveřejnění na internetu nebo intranetu, bez předchozího písemného svolení. O písemné svolení lze požádat buď přímo ISO na níže uvedené adrese, nebo členskou organizaci ISO v zemi žadatele.

ISO copyright office

CH. de Blandonnet 8 · CP 401

CH-1214 Vernier, Geneva, Switzerland

Tel. + 41 22 749 01 11

Fax + 41 22 749 09 47

copyright@iso.org

www.iso.org

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezi-
národní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení nezávazného charakteru technických norem, významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy WTO týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL: www.iso.org/iso/foreword.html.

Za tento dokument je odpovědná komise ISO/TC 147 Kvalita vod, subkomise SC 6 Odběr vzorků.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO 5667-12:1995), které bylo technicky revidováno.

Seznam všech částí ISO 5667 je možné nalézt na webové stránce ISO.

Úvod

Tento dokument se má používat spolu s ISO 5667-1 a ISO 5667-15.

Je použita obecná terminologie v souladu s různými částmi ISO 6107, a zejména terminologie vzorkování uvedená v ISO 6107-2.

1 Předmět normy

Tento dokument poskytuje návod pro odběr vzorků nezpevněných sedimentů pro stanovení jejich geologických, fyzikálních a chemických vlastností, i pro stanovení biologických, mikrobiologických a chemických vlastností na rozhraní vody a sedimentu. Návod pro získání vzorků sedimentu je uveden speciálně pro měření rychlostí depozice a pro podrobné vymezení vrstev. Tento dokument popisuje především metody pro získání vzorků sedimentů.

Tento dokument se používá pro dále uvedená prostředí:

    limnické (sladkovodní) (řeky, potoky, jezera a vodní nádrže), a

    estuárie (ústí řek), včetně přístavů.

Tento dokument se nepoužívá pro čistírenské kaly z průmyslových a městských odpadních vod, pro paleolimnologické vzorkování a pro odběr vzorků sedimentů na volném moři (jsou předmětem ISO 5667-15), přestože některé způsoby odběru vzorků mohou být použity i v těchto podmínkách. Odběr vzorků nerozpuštěných látek není předmětem tohoto dokumentu a je možno odkázat na ISO 5667-17.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz