ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.240.10                                                                                                                                   Srpen 2018

Svodiče přepětí –
Část 8: Svodiče přepětí z oxidu kovů s vnějším sériovým jiskřištěm (EGLA) pro venkovní přenosová a distribuční vedení soustav
se střídavým napětím nad 1 kV

ČSN
EN IEC 60099-8
ed. 2

35 4870

idt IEC 60099-8:2017

Surge arresters –
Part 8: Metal-oxide surge arresters with external series gap (EGLA) for overhead transmission and distribution lines of a.c. systems above 1 kV

Parafoudres –
Partie 8: Parafoudres à oxyde métallique avec éclateur extérieur en série (EGLA) pour lignes aériennes de transmission
et de distribution de réseaux à courant alternatif de plus de 1 kV

Überspannungsableiter –
Teil 8: Metalloxid-Überspannungsableiter mit externer Serienfunkenstrecke (EGLA) für Übertragungs-
und Verteilungsleitungen von Wechselstromsystemen über 1 kV

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN IEC 60099-8:2018. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN IEC 60099-8:2018. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2020-12-19 se nahrazuje ČSN EN 60099-8 (35 4870) z prosince 2011, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato část souboru norem se zabývá metal-oxidovými omezovači přepětí s vnějším sériovým jiskřištěm (externally gapped line surge arresters – EGLA), používaných ve venkovních přenosových a distribučních vedeních pouze na ochranu sestav izolátorů před přeskoky způsobenými blesky. Tato norma definuje pouze omezovače přepětí chránící izolátor před atmosférickými přepětími. Vzhledem k tomu, že metal-oxidové rezistory nejsou trvale připojeny k vedení, nejsou v této normě zvažovány následující položky: přeskokové napětí při spínacím impulzu; zbytkové napětí při strmém nárůstu proudu a spínacím proudovém impulzu; tepelná stabilita; výdržné zatížení dlouhodobým proudovým impulzem; střídavé napětí versus časové charakteristiky omezovače; zkouška odpojovače; stárnutí vlivem zatížení střídavým napětím. Vzhledem ke konkrétnímu návrhu a speciálnímu použití ve venkovních přenosových a distribučních vedeních jsou zavedeny určité jedinečné požadavky a zkoušky, jako například ověřovací zkouška koordinace mezi výdržností izolátoru a ochrannou úrovní EGLA, zkouška přerušení následného proudu, zkoušky mechanického zatížení atd. Tato norma se nezabývá návrhy s vnějším sériovým jiskřištěm EGLA instalovaným paralelně k izolátorům.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN IEC 60099-8:2018 dovoleno do 2020-12-19 používat dosud platnou ČSN EN 60099-8 (35 4870) z prosince 2011.

Změny proti předchozí normě

Tato norma obsahuje dále uvedené podstatné technické změny proti předchozímu vydání:

a)  Zkouška způsobilosti atmosférickým výbojem byla zcela přepsána a zcela přejmenována. Zkouška ověření údajů opakovaného přenosu náboje Qrs pomocí atmosférického výboje odráží změny uvedené v ČSN EN 60099-4 ed. 3:2018 (35 4870), které zahrnují nové metody pro hodnocení schopnosti metaloxidových rezistorů zacházet s energií a nábojem. Dodatečně ke zkoušení ověření provozu MO rezistorů byly zavedeny postupy pro ověření sériových jiskřišť EGLA.

b)  Byla zahrnuta opomenutí z prvního vydání, zejména zkouška RIV a opatření pro určení tepelné časové konstanty části SUV z EGLA.

c)  Byly doplněny definice nových termínů.

d)  Množství poznámek v prvním vydání bylo změněno na normativní požadavky.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60060-1:2010 zavedena v ČSN EN 60060-1:2011 (34 5640) Technika zkoušek vysokým napětím – Část 1: Obecné definice a požadavky na zkoušky

IEC 60060-2:2010 zavedena v ČSN EN 60060-2:2011 (34 5640) Technika zkoušek vysokým napětím – Část 2: Měřicí systémy

IEC 60068-2-11:1981 zavedena v ČSN 34 5791-2-11:1992 Elektrotechnické a elektronické výrobky – Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí – Část 2-11: Zkouška Ka: Solná mlha

IEC 60068-2-14:2009 zavedena v ČSN EN 60068-2-14 ed. 2:2010 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-14: Zkoušky – Zkouška N: Změna teploty

IEC 60099-4:2014 zavedena v ČSN EN 60099-4 ed. 3:2018 (35 4870) Svodiče přepětí – Část 4: Omezovače přepětí bez jiskřišť pro sítě střídavého napětí

IEC 60270:2000 zavedena v ČSN EN 60270:2001 (34 5641) Technika zkoušek vysokým napětím – Měření částečných výbojů

IEC 60507:2013 zavedena v ČSN EN 60507:2014 (34 8031) Zkoušky vysokonapěťových keramických a skleněných izolátorů pro střídavé napětí při umělém znečištění

IEC 62217:2012 zavedena v ČSN EN 62217 ed. 2:2013 (34 8056) Polymerové izolátory vysokého napětí pro vnitřní a venkovní použití – Obecné definice, zkušební metody a přejímací podmínky

IEC/TS 60815-1:2008 dosud nezavedena

ISO 4287 zavedena v ČSN EN ISO 4287:1999 (01 4450) Geometrické požadavky na výrobky (GPS) – Struktura povrchu: Profilová metoda – Termíny, definice a parametry struktury povrchu

ISO 4892-1 zavedena v ČSN EN ISO 4892-1 (64 0152) Plasty – Metody vystavení laboratorním zdrojům světla – Část 1: Obecné principy

ISO 4892-2 zavedena v ČSN EN ISO 4892-2 (64 0152) Plasty – Metody vystavení laboratorním zdrojům světla – Část 2: Xenonové lampy

ISO 4892-3 zavedena v ČSN EN ISO 4892-3 (64 0152) Plasty – Metody vystavení laboratorním zdrojům světla – Část 3: Fluorescenční UV lampy

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 3274 (25 2322) Geometrické požadavky na výrobky (GPS) – Struktura povrchu: Profilová metoda – Jmenovité charakteristiky dotykových (hrotových) přístrojů

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705

Technická normalizační komise: TNK 97 Elektroenergetika

Pracovník České agentury pro standardizaci: Tomáš Pech

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz