ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 31.140                                                                                                                                       Srpen 2018

Duplexery hodnocené kvality s povrchovou (PAV) a objemovou (OAV) akustickou vlnou –
Část 2: Pokyny k použití

ČSN
EN IEC 62604-2
ed. 2

35 8495

idt IEC 62604-2:2017

Surface Acoustic Wave (SAW) and Bulk Acoustic Wave (BAW) duplexers of assessed quality –
Part 2: Guidelines for the use

Duplexeurs à ondes acoustiques de surface (OAS) et à ondes acoustiques de volume (OAV) sous assurance de la qualité –
Partie 2: Lignes directrices d’utilisation

Oberflächenwellen-(OFW-) und Volumenwellen-(BAW-) Duplexer bewerter Qualität –
Teil 2: Leitfaden für die Anwendung
            

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN IEC 62604-2:2018. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN IEC 62604-2:2018. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinnosti od 2021-01-03 se nahrazuje ČSN EN 62604-2 (35 8495) z července 2012, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato norma se zabývá duplexery, selektivními elektronickými součástkami, které oddělují přijímaný a vysílaný signál a tvoří tak klíčovou část dvoucestné rádiové komunikace. Praktické uplatnění mají zejména v mobilních telefonech používajících systémy CDMA, jako je N-CDMA v mobilních telekomunikačních systémech druhé generace (2G), W-CDMA/UMTS (3G) nebo LTE (4G). Zatímco v 2G systémech byly použity převážně dielektrické duplexery, miniaturizace mobilních komunikačních systémů 3G a 4G podporuje rozvoj a použití duplexerů s akustickými vlnami v důsledku jejich malé velikosti, nízké hmotnosti a dobré elektrické výkonnosti.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN IEC 62604-2:2018 dovoleno do 2021-01-03 používat dosud platnou ČSN EN 62604-2 (35 8495) z července 2012.

Změny proti předchozí normě

Toto vydání obsahuje následující významné technické změny oproti předchozímu vydání:

·       jsou popsány diplexery;

·       duplexery s vyrovnaným RX portem jsou považovány za metodu měření podtřídy (7.3).

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60862-1:2015 zavedena v ČSN EN 60862-1 ed. 2:2016 (35 8450) Filtry hodnocené kvality s povrchovou akustickou vlnou (PAV) – Část 1: Kmenová specifikace

IEC 62575-1:2015 zavedena v ČSN EN 62575-1:2016 (35 8402) Vysokofrekvenční (VF) filtry hodnocené kvality s objemovou akustickou vlnou (OAV) – Část 1: Kmenová specifikace

Souvisící ČSN

ČSN EN 60862-2 ed. 2:2016 (35 8456) Filtry hodnocené kvality s povrchovou akustickou vlnou (PAV) – Část 2: Návod k použití

ČSN EN 61019-1:2005 (35 8450) Rezonátory s povrchovou akustickou vlnou (PAV) – Část 1: Kmenová specifikace

ČSN EN 61019-2 ed. 2:2006 (35 8450) Rezonátory s povrchovou akustickou vlnou (PAV) – Část 2: Pokyn k použití

ČSN EN 62047-7:2012 (35 8775) Polovodičové součástky – Mikroelektromechanické součástky – Část 7: MEMS BAW filtr a duplexer pro řízení a výběr rádiových kmitočtů

ČSN EN 62575-2:2013 (35 8402) Vysokofrekvenční (VF) filtry hodnocené kvality s objemovou akustickou vlnou (OAV) – Část 2: Návod k použití

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/
mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705

Technická normalizační komise: TNK 102 Součástky a materiály pro elektroniku a elektrotechniku

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Milan Dian

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz