ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.140.99                                                                                                                                   Srpen 2018

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení –
Část 332: Zvláštní požadavky – Vstupní zařízení –
Zpětná vazba

ČSN
EN IEC 62386- 332

36 0540

idt IEC 62386- 332:2017

Digital addressable lighting interface –
Part 332: Particular requirements – Input devices – Feedback

Interface d’éclairage adressable numérique –
Partie 332: Exigences particulières – Dispositifs d’entrée – Rétroaction

Digital addressierbare Schnittstelle für die Beleuchtung –
Teil 332: Besondere Anforderungen für Eingabegeräte – Rückmeldung von Statusinformationen

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN IEC 62386-332:2018. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN IEC 62386-332:2018. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Soubor IEC 62386 specifikuje sběrnicový systém pro řízení digitálními signály elektronického osvětlovacího zařízení, které je v souladu s požadavky normy IEC 61347. Tento dokument je použitelný pro řídicí zařízení s podporou funkce zpětné vazby.

 


Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

IEC 61347-1 zavedena v ČSN EN 61347-1 (36 0510) Ovládací zařízení pro světelné zdroje – Část 1: Všeobecné a bezpečnostní požadavky

IEC 62386-103:2014 zavedena v ČSN EN 62386-103:2015 (36 0540) Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení – Část 103: Obecné požadavky – Řídicí zařízení

IEC 62386-333 dosud nezavedena

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/
mezinárodních norem (včetně všech změn).

Informativní údaje z IEC 62386-332:2017

Mezinárodní normu vypracovala technická komise IEC/TC 34 Světelné zdroje a jejich příslušenství.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:

FDIS

Zpráva o hlasování

34/430/FDIS

34/473/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Seznam všech částí souboru IEC 62386 se společným názvem Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Tuto část 332 IEC 62386 je nutno používat spolu s:

·       IEC 62386-101, které obsahuje obecné požadavky na komponenty systému;

·       IEC 62386-103, které obsahuje obecné požadavky na řídicí zařízení.

Komise rozhodla, že obsah této publikace zůstane nezměněn až do data příští prověrky (stability date) uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

    znovu potvrzena;

    zrušena;

    nahrazena revidovaným vydáním, nebo

    změněna.

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna informativní národní příloha NA, která obsahuje překlad kapitoly 3 mezinárodní normy.

DŮLEŽITÉ – Logo na titulní stránce s barvami uvnitř znamená, že publikace obsahuje barevný tisk, který je považován za potřebný k porozumění jejímu obsahu. Uživatelé by proto měli pro tisk tohoto dokumentu použít barevnou tiskárnu.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jitka Machatá, CSc., IČO 18425721

Technická normalizační komise: TNK 67 Světelné zdroje, svítidla a jejich příslušenství

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Libor Válek

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz