ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 31.200                                                                                                                                       Srpen 2018

Integrované obvody – Hodnocení EMC vysílačů-přijímačů –
Část 1: Obecné podmínky a definice

ČSN
EN IEC 62228-1

35 8798

idt IEC 62228-1:2018

Integrated Circuits – EMC evaluation of transceivers –
Part 1: General conditions and definitions

Circuits intégrés – Évaluation CEM des émetteurs-récepteurs –
Partie 1: Conditions générales et définitions

Integrierte Schaltungen – Bewertung der elektromagnetischen Verträglichkeit von Sende-Empfangsgeräten –
Teil 1: Allgemeine Bedingungen und Festlegungen

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN IEC 62228-1:2018. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN IEC 62228-1:2018. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato norma poskytuje obecné informace a definice pro hodnocení elektromagnetické kompatibility (EMC) integrovaných obvodů (IC) s vysílači-přijímači pro aplikace v drátových sítích v síťových podmínkách. Definuje obecné zkušební podmínky, obecné zkušební sestavy a zkušební a měřicí metody, které lze aplikovat na všechny části IEC 62228.

 


Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

IEC 61967-1 zavedena v ČSN EN 61967-1 (35 8798) Integrované obvody – Měření elektromagnetických emisí, 150 kHz až 1 GHz – Část 1: Všeobecné podmínky a definice

IEC 61967-4:2002 zavedena v ČSN EN 61967-4:2003 (35 8798) Integrované obvody – Měření elektromagnetických emisí, 150 kHz až 1 GHz – Část 4: Měření emisí šířených vedením – Metoda s přímou vazbou 1 W/150 W

IEC 62132-1 zavedena v ČSN EN 62132-1 ed. 2 (35 8798) Integrované obvody – Měření elektromagnetické odolnosti – Část 1: Obecné podmínky a definice

IEC 62132-4 zavedena v ČSN EN 62132-4 (35 8798) Integrované obvody – Měření elektromagnetické odolnosti, 150 kHz až 1 GHz – Část 4: Metoda přímé injekce RF výkonu

IEC 62215-3zavedena v ČSN EN 62215-3 (35 8792) Integrované obvody – Měření impulzní odolnosti – Část 3: Nesynchronní přechodová injekční metoda

ISO 10605 dosud nezavedena

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článku „Informace o citovaných dokumentech“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA, která obsahuje překlad kapitoly 3 mezinárodní normy.

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705

Technická normalizační komise: TNK 102 Součástky a materiály pro elektroniku a elektrotechniku

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Jan Křivka

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz