ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 93.080.20                                                                                                                                      Září 2018

Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové
směsi za horka –
Část 1: Obsah rozpustného pojiva

ČSN
EN 12697-1

73 6160

 

Bituminous mixtures – Test methods for hot mix asphalt –
Part 1: Soluble binder content

Mélanges bitumineux – Méthode d’essai pour mélange hydrocarboné à chaud –
Partie 1: Teneur en liant soluble

Asphalt – Prüfverfahren für Heißasphalt –
Teil 1: Löslicher Bindemittelgehalt

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12697-1:2012. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12697-1:2012. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12697-1 (73 6160) z listopadu 2012.


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 12697-1:2012 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 12697-1 (73 6160) z listopadu 2012 převzala EN 12697-1:2012 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Oproti předchozímu vydání došlo ke změnám, které jsou uvedeny v evropské předmluvě této normy.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článkům 5.5.4, 8.3, B.1.1.1.3, B.1.1.2.9 doplněny informativní národní poznámky.

Informace o citovaných dokumentech

EN 12697-3 zavedena v ČSN EN 12697-3 (73 6160) Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 3: Znovuzískání extrahovaného pojiva – Rotační vakuové destilační zařízení

EN 12697-4 zavedena v ČSN EN 12697-4 (73 6160) Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 4: Znovuzískání extrahovaného pojiva: Frakcionační kolona

EN 12697-14 zavedena v ČSN EN 12697-14 (73 6160) Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 14: Obsah vody

EN 12697-28:2000 zavedena v ČSN EN 12697-28:2002 (73 6160) Asfaltové směsi – Zkušební metody pro
asfaltové směsi za horka – Část 28: Příprava vzorků pro stanovení obsahu pojiva, obsahu vody a zrnitosti

EN 933-1 zavedena v ČSN EN 933-1 (72 1193) Zkoušení geometrických vlastností kameniva – Část 1: Stanovení zrnitosti – Sítový rozbor

ISO 3310-1 zavedena v ČSN ISO 3310-1 (25 9610) Zkušební síta – Technické požadavky a zkoušení – Část 1: Zkušební síta z kovové tkaniny

ISO 3310-2 zavedena v ČSN ISO 3310-2 (25 9611) Zkušební síta – Technické požadavky a zkoušení – Část 2: Zkušební síta z děrovaného plechu

Souvisící ČSN

ČSN EN 12592 (65 7080) Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení rozpustnosti

ČSN EN 12697-39 (73 6160) Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 39: Zkouška zjišťování obsahu pojiva termickou analýzou

ČSN ISO 5725-1 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření – Část 1: Obecné zásady a definice

ČSN ISO 5725-2 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření – Část 2: Základní
metoda pro stanovení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti normalizované metody měření

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN PRAGOPROJEKT, a. s., IČO 45272387, Ing. David Matoušek, ve spolupráci s TPA ČR, s. r. o. Ing. Dušanem Sitařem

Technická normalizační komise: TNK 147 Navrhování a provádění vozovek a zemních těles

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Dana Bedřichová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvkovou organizací zřízenou Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN 12697-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Červen 2012

ICS 93.080.20                                                                                                         Nahrazuje EN 12697-1:2005

Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka –
Část 1: Obsah rozpustného pojiva

Bituminous mixtures – Test methods for hot mix asphalt –
Part 1: Soluble binder content

Mélanges bitumineux – Méthode d’essai
pour mélange hydrocarboné à chaud –
Partie 1: Teneur en liant soluble

Asphalt – Prüfverfahren für Heißasphalt –
Teil 1: Löslicher Bindemittelgehalt

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2012-04-28.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2012 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                      Ref. č. EN 12697-1:2012 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 6

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 9

1......... Předmět normy.............................................................................................................................................................................. 10

2......... Citované dokumenty..................................................................................................................................................................... 10

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................ 10

4......... Příprava laboratorních vzorků asfaltových směsí................................................................................................................... 11

5......... Stanovení obsahu pojiva............................................................................................................................................................. 11

5.1...... Obecná podstata zkoušky............................................................................................................................................................ 11

5.2...... Extrakce pojiva............................................................................................................................................................................... 12

5.2.1... Rozpouštědlo................................................................................................................................................................................. 12

5.2.2... Zkušební zařízení a pomůcky..................................................................................................................................................... 12

5.2.3... Postup zkoušky.............................................................................................................................................................................. 12

5.3...... Oddělení minerálního materiálu................................................................................................................................................ 12

5.3.1... Zkušební zařízení a pomůcky..................................................................................................................................................... 12

5.3.2... Postup zkoušky.............................................................................................................................................................................. 12

5.4...... Množství pojiva.............................................................................................................................................................................. 13

5.4.1... Zkušební zařízení a pomůcky..................................................................................................................................................... 13

5.4.2... Postup zkoušky.............................................................................................................................................................................. 13

5.5...... Výpočet a vyjádření výsledků...................................................................................................................................................... 13

5.5.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 13

5.5.2... Pojivo stanovené z rozdílu........................................................................................................................................................... 13

5.5.3... Pojivo stanovené úplným znovuzískáním................................................................................................................................ 13

5.5.4... Pojivo stanovené po znovuzískání z části roztoku výpočtem objemu................................................................................ 14

5.5.5... Pojivo stanovené po znovuzískání z části roztoku výpočtem hmotnosti............................................................................ 14

6......... Sušení do konstantní hmotnosti................................................................................................................................................. 14

6.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 14

6.2...... Zkušební zařízení a pomůcky..................................................................................................................................................... 14

6.3...... Postup zkoušky.............................................................................................................................................................................. 15

7......... Vyjádření výsledků........................................................................................................................................................................ 15

7.1...... Výsledky.......................................................................................................................................................................................... 15

7.2...... Protokol o zkoušce........................................................................................................................................................................ 15

8......... Shodnost......................................................................................................................................................................................... 15

8.1...... Shodnost – Experiment 1............................................................................................................................................................ 16

8.2...... Shodnost – Experiment 2............................................................................................................................................................ 16

8.3...... Shodnost – Experiment 3............................................................................................................................................................ 16

8.4...... Shodnost – Experiment 4............................................................................................................................................................ 17

Příloha A (normativní) Vodítka pro stanovení obsahu pojiva............................................................................................................ 18

A.1...... Vyhodnocení výsledků................................................................................................................................................................. 18

A.2...... Vliv obsahu vody........................................................................................................................................................................... 18

A.3...... Výběr zkušebního zařízení a sledu postupů............................................................................................................................ 18

A.4...... Stanovení celkového obsahu pojiva.......................................................................................................................................... 19

Strana

Příloha B (normativní)............................................................................................................................................................................... 20

B.1..... Extrakce pojiva............................................................................................................................................................................... 20

B.1.1.. Extraktor pro extrakci za horka (papírový filtr).......................................................................................................................... 20

B.1.2.. Extraktor pro extrakci za horka (drátěný filtr)............................................................................................................................ 23

B.1.3.. Soxhletův extraktor........................................................................................................................................................................ 25

B.1.4.. Zařízení s rotujícími láhvemi....................................................................................................................................................... 27

B.1.5.. Extrakční odstředivka.................................................................................................................................................................... 29

B.1.6.. Rozpuštění asfaltu ze směsi za studena za míchání............................................................................................................. 31

B.2..... Oddělení minerálního materiálu................................................................................................................................................ 31

B.2.1.. Průtoková odstředivka.................................................................................................................................................................. 31

B.2.2.. Tlakový filtr...................................................................................................................................................................................... 33

B.2.3.. Odstředivka s kyvetami – typ 1................................................................................................................................................... 34

B.2.4.. Odstředivka s kyvetami – typ 2................................................................................................................................................... 35

B.3..... Obsah rozpustného pojiva........................................................................................................................................................... 35

B.3.1.. Metoda k znovuzískání pojiva z části roztoku výpočtem objemu......................................................................................... 35

B.3.2.. Metoda k znovuzískání pojiva z části roztoku výpočtem hmotnosti..................................................................................... 37

Příloha C (normativní) Stanovení minerálního zbytku v znovuzískaném pojivu spálením......................................................... 39

C.1..... Obecně............................................................................................................................................................................................ 39

C.2..... Metoda 1......................................................................................................................................................................................... 39

C.2.1.. Zkušební zařízení a pomůcky..................................................................................................................................................... 39

C.2.2.. Činidla a látky................................................................................................................................................................................. 39

C.2.3.. Postup zkoušky.............................................................................................................................................................................. 39

C.3..... Metoda 2......................................................................................................................................................................................... 40

C.3.1.. Zkušební zařízení a pomůcky..................................................................................................................................................... 40

C.3.2.. Postup zkoušky.............................................................................................................................................................................. 40

Příloha D (normativní) Návod na stanovení obsahu rozpustného pojiva ve směsích s polymerem modifikovanými pojivy 41

D.1..... Obecně............................................................................................................................................................................................ 41

D.2..... Postup přípravy laboratorních vzorků asfaltových směsí...................................................................................................... 41

D.3..... Stanovení obsahu pojiva............................................................................................................................................................. 41

D.3.1.. Obecná podstata zkoušky............................................................................................................................................................ 41

D.3.2.. Extrakce pojiva............................................................................................................................................................................... 41

D.3.3.. Oddělení minerálního materiálu................................................................................................................................................ 43

D.3.4.. Obsah rozpustného pojiva........................................................................................................................................................... 43

D.3.5.. Výpočet a vyjádření výsledků...................................................................................................................................................... 43

D.4..... Sušení do konstantní hmotnosti................................................................................................................................................. 43

D.5..... Vyjádření výsledků........................................................................................................................................................................ 43

D.6..... Shodnost......................................................................................................................................................................................... 43

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 44

 

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 12697-1:2012) vypracovala technická komise CEN/TC 227 Silniční materiály, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2012 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2012.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědnými za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 12697-1:2005.

V porovnání s EN 12697-1:2005 byly provedeny tyto změny:

a)   odstraněno varování, že přesnost může obsahovat pojiva modifikovaná polymerem i při dodržení přílohy D;

b)   pro separaci minerálního podílu se přidává poznámka, že zůstatek závisí na rozpouštědle a použitém zařízení;

c)   exsikátor je volitelný způsob dosažení prostředí bez vlhkosti, který není povinný;

d)   změna definice konstantní hmotnosti;

e)   jsou rozšířeny alternativní postupy pro stanovení množství pojiva;

f)    jednotky objemu jsou změněny z mm3 na 103 mm3;

g)   v příloze B se doplňuje poznámka, aby se zajistilo, že pojivo je dobře rozpuštěno;

h)   v příloze B se mění hustota perchlorethylenu z (1,6 ± 0,05) g/cm3 při 24 °C na (1,6 ± 0,05) Mg/m3 při 20 °C;

i)    v příloze B je povoleno vážení více sít, které jsou namontována na plnicí nálevku;

j)    v příloze B se opakuje postup s druhou patronou v odstředivce s polovičním průtokem;

k)   v příloze B se doplňuje poznámka, že druhý cyklus není pro některé odstředivky s větší kapacitou nezbytný;

l)    v příloze C se M2 jasně definuje jako hmotnost jemných minerálních podílů;

m)  v příloze C jsou vyjasněny postupy pro shromažďování znovuzískaného pojiva;

n)   v příloze D se doplňuje poznámka, že dobrá rozpustnost pojiva modifikovaného polymerem ne vždy zaručuje dobrou extrakci PMB z asfaltové směsi;

o)   v příloze D je vyjasněna diskuse o různých rozpouštědlech;

p)   v příloze D se rychlost průtoku nastavuje namísto pouhé kontroly, aby nedošlo k přetečení;

q)   v příloze D se ruší výjimky týkající se přístroje a postupu pro extrakční odstředivky a přidávají se poznámky;

r)    v příloze D se přidává poznámka k odstředivce s kontinuálním průtokem;

s)   v příloze D se mění prohlášení o shodnosti.

Tato evropská norma je jednou ze souboru následujících norem:

    EN 12697-1 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 1: Obsah rozpustného pojiva

    EN 12697-2 Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 2: Stanovení zrnitosti

    EN 12697-3 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 3: Znovuzískání extrahovaného pojiva: Rotační vakuové destilační zařízení

    EN 12697-4 Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 4: Znovuzískání extrahovaného pojiva: Frakcionační kolona

    EN 12697-5 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 5: Stanovení maximální objemové hmotnosti

    EN 12697-6 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 6: Stanovení objemové hmotnosti asfaltového zkušebního tělesa

    EN 12697-7 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 7: Stanovení objemové hustoty

    EN 12697-8 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 8: Stanovení mezerovitosti asfaltových směsí

    EN 12697-10 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 10: Zhutnitelnost

    EN 12697-11 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 11: Stanovení afinity mezi pojivem a kamenivem

    EN 12697-12 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 12: Stanovení odolnosti zkušebního tělesa vůči vodě

    EN 12697-13 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 13: Měření teploty

    EN 12697-14 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 14: Obsah vody

    EN 12697-15 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 15: Stanovení citlivosti asfaltových směsí k segregaci

    EN 12697-16 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 16: Odolnost proti otěru pneumatikami s hroty

    EN 12697-17 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 17: Ztráta částic zkušebního tělesa asfaltového koberce drenážního

    EN 12697-18 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 18: Stékavost pojiva

    EN 12697-19 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 19: Propustnost zkušebního tělesa

    EN 12697-20 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 20: Stanovení čísla tvrdosti na krychli nebo na válcových zkušebních tělesech (CY)

    EN 12697-21 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 21: Stanovení čísla tvrdosti na deskovém zkušebním tělese

    EN 12697-22 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 22: Zkouška pojíždění kolem

    EN 12697-23 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 23: Stanovení pevnosti v příčném tahu

    EN 12697-24 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 24: Odolnost vůči únavě

    EN 12697-25 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 25: Cyklická zkouška v tlaku

    EN 12697-26 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 26: Tuhost

    EN 12697-27 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 27: Odběr vzorků

    EN 12697-28 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 28: Příprava vzorků pro stanovení obsahu pojiva, obsahu vody a zrnitosti

    EN 12697-29 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 29: Stanovení rozměrů asfaltových zkušebních těles

    EN 12697-30 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 30: Příprava zkušebních těles rázovým zhutňovačem

    EN 12697-31 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 31: Příprava zkušebních těles gyrátorem

    EN 12697-32 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 32: Laboratorní zhutňování asfaltových směsí vibračním zhutňovačem

    EN 12697-33 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 33: Příprava zkušebních těles zhutňovačem desek

    EN 12697-34 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 34: Marshallova zkouška

    EN 12697-35 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 35: Laboratorní výroba směsi

    EN 12697-36 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 36: Stanovení tloušťky asfaltové vozovky

    EN 12697-37 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 37: Zkouška horkým pískem pro zjištění přilnavosti pojiva u předobalené drti pro vtlačované vrstvy (HRA)

    EN 12697-38 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 38: Všeobecné zařízení a kalibrace

    EN 12697-39 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 39: Zkouška zjišťování obsahu pojiva termickou analýzou

    EN 12697-40 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 40: Propustnost in situ

    EN 12697-41 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 41: Stanovení odolnosti proti působení rozmrazovacích kapalin

    EN 12697-42 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 42: Obsah cizorodých látek v asfaltovém recyklátu

    EN 12697-43 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 43: Odolnost proti působení pohonných hmot

    EN 12697-44 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 44: Šíření trhliny zkouškou ohybem na půlválcovém zkušebním tělese

    EN 12697-45 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 45: Zkouška pevnosti v tahu stárnutím v důsledku nasákavosti při úpravě teploty (SATS)

    EN 12697-46 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 46: Nízkoteplotní vlastnosti a tvorba trhlin pomocí jednoosé zkoušky tahem

    EN 12697-47 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 47: Stanovení obsahu popílků v trinidadském asfaltu

    prEN 12697-48 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 48: Spojení vrstev1)

    prEN 12697-49 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 49: Stanovení součinitele tření po ohlazení

    prEN 12697-50 Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 50: Odolnost asfaltových obrusných vrstev proti obrusu1)

Oblast užití této evropské normy je popsána ve výrobkových normách pro asfaltové směsi.

UPOZORNĚNÍ – Metoda popisovaná v této evropské normě může vyžadovat použití dichlormetanu (metylen- chloridu), 1.1.1 trichloretanu, benzenu, trichloretylenu, xylenu, toluenu, tetrachloretylenu nebo jiných rozpouštědel schopných rozpouštět asfalt. Tato rozpouštědla jsou nebezpečná lidskému zdraví a podléhají expozičním pracovním limitům, které jsou uvedeny v příslušných právních a ostatních předpisech.

Míra zatížení účinků rozpouštědel se týká manipulace i způsobů větrání a je nezbytné, aby zaměstnanci používající tyto látky byli řádně vyškoleni.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Tato evropská norma popisuje jednotný přístup ke zkoušení asfaltových směsí, který umožňuje určité odchylky v detailních postupech jednotlivých laboratoří. Kapitola 5 této evropské normy uvádí popis základních postupů, jejichž celek tvoří zkušební metodu pro správné stanovení obsahu pojiva v asfaltových směsích. Vodítko k této metodě je uvedeno v příloze A a na obrázku A.1. Použití alternativních částí zařízení, která jsou rovněž vhodná pro provádění zkušební metody, je popsáno v příloze B. Přístroje určené pro oddělení minerálního fileru z roztoku pojiva získaného extrakcí mají takovou úroveň účinnosti, že nemohou ovlivnit shodnost zkoušky definovanou v kapitole 8. Přesto je v příloze C uvedena metoda pro stanovení množství zbytkového minerálního materiálu v extraktu pro použití v případě určité pochybnosti.

Jiné metody a přístroje, než jsou metody a přístroje popsané v přílohách B a C, včetně automatizovaných zařízení, jsou přípustné v případě prokázání, že poskytují stejné výsledky jako metody uvedené v příloze B nebo příloze C v mezích shodnosti stanovených tímto dokumentem. Návod na stanovení obsahu rozpustného pojiva ve směsích s polymerem modifikovanými pojivy je uveden v příloze D.

1 Předmět normy

Tento dokument popisuje zkušební metody pro stanovení obsahu rozpustného pojiva ve vzorcích asfaltových směsí.

Popsané zkušební metody jsou vhodné pro účely řízení výroby na obalovně a pro kontrolu shody se specifikací výrobku.

Zkušební metody pro rozbor směsi obsahující modifikovaná pojiva jsou obsahem přílohy D.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.1)    V přípravě.

Zdroj: www.cni.cz