ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 93.080.10                                                                                                                                      Září 2018

Projektování silnic a dálnic

ČSN 73 6101

 

Design of highways and motorways

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 73 6101 z října 2004.

 


Obsah

Strana

1............ Předmět normy............................................................................................................................................................................. 8

2............ Citované dokumenty.................................................................................................................................................................... 8

3............ Termíny a značky.......................................................................................................................................................................... 9

3.1......... Termíny........................................................................................................................................................................................... 9

3.2......... Značky.......................................................................................................................................................................................... 10

4............ Rozdělení pozemních komunikací.......................................................................................................................................... 12

5............ Návrhové kategorie silnic a dálnic.......................................................................................................................................... 12

5.1......... Obecně......................................................................................................................................................................................... 12

5.2......... Návrhové kategorie.................................................................................................................................................................... 12

5.3......... Kategorie odvozené................................................................................................................................................................... 15

5.4......... Průjezdní úseky silnic a dálnic obcemi.................................................................................................................................. 15

5.5......... Rekonstrukce silnic a dálnic..................................................................................................................................................... 15

5.6......... Etapizace výstavby..................................................................................................................................................................... 16

6............ Provoz na silnicích a dálnicích................................................................................................................................................. 16

6.1......... Dopravní zatížení........................................................................................................................................................................ 16

6.2......... Návrhové období........................................................................................................................................................................ 17

6.3......... Kritéria kvality dopravy, úrovňové intenzity a kapacity........................................................................................................ 17

7............ Dokumentace stavby silnice a dálnice................................................................................................................................... 19

8............ Návrhové prvky........................................................................................................................................................................... 19

8.1......... Obecně......................................................................................................................................................................................... 19

8.2......... Návrhová rychlost....................................................................................................................................................................... 20

8.3......... Mezní rychlost............................................................................................................................................................................. 21

8.4......... Průjezdní a průchozí prostor silnic a dálnic........................................................................................................................... 21

8.5......... Délka rozhledu............................................................................................................................................................................ 21

8.6......... Osa silnice a dálnice.................................................................................................................................................................. 22

8.7......... Směrové oblouky....................................................................................................................................................................... 22

8.8......... Přechodnice................................................................................................................................................................................ 25

8.9......... Příčný sklon................................................................................................................................................................................. 26

8.9.1...... Střechovitý sklon......................................................................................................................................................................... 26

8.9.2...... Dostředný sklon.......................................................................................................................................................................... 26

8.10....... Výsledný sklon............................................................................................................................................................................ 27

8.11....... Klopení......................................................................................................................................................................................... 27

8.12....... Vzestupnice................................................................................................................................................................................. 29

8.13....... Podélný sklon.............................................................................................................................................................................. 31

8.14....... Poloha nivelety........................................................................................................................................................................... 31

8.15....... Lomy podélného sklonu........................................................................................................................................................... 32

8.16....... Velikost a délka stoupání.......................................................................................................................................................... 33

8.16.1... Obecně......................................................................................................................................................................................... 33

8.16.2... Zvětšení počtu jízdních pruhů ve stoupání na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla........................................... 33

8.16.3... Zvětšení počtu jízdních pruhů ve stoupání na silnicích s neomezeným přístupem...................................................... 34

8.16.4... Zvětšení počtu jízdních pruhů v klesání................................................................................................................................. 35

8.17....... Rozhled ve směrovém oblouku............................................................................................................................................... 36

Strana

8.18....... Prostorové řešení trasy.............................................................................................................................................................. 37

8.19....... Pevné překážky.......................................................................................................................................................................... 39

9............ Šířkové uspořádání koruny silnice nebo dálnice................................................................................................................. 40

9.1......... Koruna.......................................................................................................................................................................................... 40

9.2......... Jízdní pás..................................................................................................................................................................................... 40

9.3......... Rozšíření ve směrovém oblouku............................................................................................................................................. 40

9.4......... Střídání jízdních pruhů v uspořádání 2+1.............................................................................................................................. 41

9.5......... Přidané pruhy ve stoupání a v klesání................................................................................................................................... 42

9.6......... Odbočovací, připojovací a řadicí pruhy.................................................................................................................................. 42

9.7......... Dělicí pásy................................................................................................................................................................................... 42

9.8......... Krajnice........................................................................................................................................................................................ 43

9.9......... Stezky pro chodce a cyklisty..................................................................................................................................................... 44

9.9.4...... Křížení stezek pro chodce a cyklisty se silnicemi a dálnicemi.......................................................................................... 45

9.10....... Zálivy pro nouzové zastavení vozidla a výhybny................................................................................................................. 45

10.......... Těleso silnice nebo dálnice...................................................................................................................................................... 46

10.1....... Zemní těleso................................................................................................................................................................................ 46

10.1.1... Obecně......................................................................................................................................................................................... 46

10.1.2... Násypy podél vodních toků...................................................................................................................................................... 46

10.1.3... Zpevnění svahů.......................................................................................................................................................................... 47

10.1.4... Zemní pláň................................................................................................................................................................................... 47

10.2....... Odvodnění silnic a dálnic.......................................................................................................................................................... 48

10.2.1... Obecně......................................................................................................................................................................................... 48

10.2.2... Vozovka a pláň........................................................................................................................................................................... 48

10.2.3... Odvodňovací zařízení................................................................................................................................................................ 48

10.3....... Vozovka........................................................................................................................................................................................ 51

10.4....... Krajnice........................................................................................................................................................................................ 51

10.5....... Dělicí pásy................................................................................................................................................................................... 51

11.......... Křižovatky, křížení a sjezdy....................................................................................................................................................... 51

11.9....... Připojování sjezdů a samostatných sjezdů........................................................................................................................... 53

12.......... Objekty.......................................................................................................................................................................................... 54

12.1....... Mostní objekty a propustky....................................................................................................................................................... 54

12.2....... Tunely........................................................................................................................................................................................... 54

12.3....... Ostatní objekty............................................................................................................................................................................. 54

13.......... Vybavení silnic a dálnic............................................................................................................................................................. 55

13.1....... Bezpečnostní zařízení............................................................................................................................................................... 55

13.1.1... Obecně......................................................................................................................................................................................... 55

13.1.2... Silniční záchytné systémy......................................................................................................................................................... 55

13.1.3... Vodicí bezpečnostní zařízení................................................................................................................................................... 59

13.2....... Dopravní značky......................................................................................................................................................................... 59

13.3....... Zařízení pro dopravní telematiku............................................................................................................................................. 60

13.3.1... Obecně......................................................................................................................................................................................... 60

13.3.2... Uplatnění telematiky.................................................................................................................................................................. 61

13.3.3... Telekomunikační systém.......................................................................................................................................................... 61

Strana

13.3.4... Dispečerská komunikační síť (DKS)....................................................................................................................................... 61

13.4....... Únikové zóny............................................................................................................................................................................... 62

13.5....... Protihlukové clony...................................................................................................................................................................... 62

13.6....... Staničení a omezníkování........................................................................................................................................................ 62

13.7....... Vegetační úpravy........................................................................................................................................................................ 62

13.8....... Silniční a dálniční kabely.......................................................................................................................................................... 63

13.9....... Umělé osvětlení na silnicích a dálnicích ve volné krajině.................................................................................................. 63

13.10.... Hlásky pro tísňové volání (nouzový telefon)......................................................................................................................... 63

13.11.... Clony proti oslnění..................................................................................................................................................................... 64

13.12.... Ochrana proti vstupu zvěře a ostatních volně žijících živočichů na silnici nebo dálnici............................................... 64

14.......... Obslužná zařízení silnic a dálnic............................................................................................................................................. 64

14.1....... Obecně......................................................................................................................................................................................... 64

14.2....... Autobusové zastávky................................................................................................................................................................. 65

14.3....... Čerpací stanice pohonných hmot........................................................................................................................................... 65

14.4....... Parkoviště a garáže................................................................................................................................................................... 66

14.5....... Odpočívky.................................................................................................................................................................................... 66

14.6....... Truckpark..................................................................................................................................................................................... 67

14.7....... Kontrolní stanoviště.................................................................................................................................................................... 67

15.......... Údržbová příslušenství.............................................................................................................................................................. 67

16.......... Cizí zařízení na silnicích a dálnicích....................................................................................................................................... 68

Příloha A (normativní) Výpočet délky rozhledu.................................................................................................................................... 69

A.1......... Rozhled pro zastavení............................................................................................................................................................... 69

Příloha B (normativní) Poloměry směrových kružnicových oblouků............................................................................................... 70

B.1........ Poloměry směrových oblouků nevyžadujících dostředný příčný sklon........................................................................... 70

B.2........ Poloměry směrových oblouků, které lze navrhnout bez přechodnic............................................................................... 70

B.3........ Mezní poloměry.......................................................................................................................................................................... 70

Příloha C (normativní) Zajišťování rozhledu ve směrovém oblouku............................................................................................... 71

Příloha D (normativní) Poloměry výškových oblouků......................................................................................................................... 75

D.1........ Nejmenší dovolený poloměr vypuklého výškového oblouku............................................................................................ 75

D.2........ Nejmenší dovolený poloměr vydutého výškového oblouku.............................................................................................. 75

Příloha E (normativní) Výpočtové vzorce pro tečnu a pořadnice výškového oblouku................................................................. 76

Příloha F (informativní) Zjišťování rychlosti návrhového pomalého vozidla v závislosti na velikosti a délce podélných sklonů....................................................................................................................................................................................................... 77

Příloha G (informativní) Začlenění silnice a dálnice do krajiny........................................................................................................ 85

Příloha H (informativní) Příklady prostorového řešení trasy.............................................................................................................. 86

Příloha I (informativní) Obdobné zahraniční předpisy........................................................................................................................ 92

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 94

 

Předmluva

Změny oproti předchozí normě

Tato norma upravuje a doplňuje obsah předchozí ČSN o nové technické poznatky při projektování silnic a dálnic.

Hlavní změny proti předchozí normě:

    zrušení směrodatné rychlosti;

    zavedení mezní rychlosti;

    zvýšení návrhových rychlostí pro jednotlivé návrhové kategorie;

    zavedení nových kategorijních typů S 13,5, S 15,25 a D a S 26,0 a úprava šířek jednotlivých prvků u kategorijních typů D a S 21,5, D a S 25,5;

    zavedení kapitoly Rekonstrukce silnic a dálnic;

    zmenšení nejmenších dovolených poloměrů směrových oblouků;

    nahrazení délky rozhledu pro předjíždění Dp hodnotou 4× Dz,0;

    úprava výsledných sklonů;

    revize kapitoly Klopení;

    revize kapitoly Odvodnění silnic a dálnic;

    zrušení vodicího proužku (v); šířka vodicího proužku je započtena do šířky zpevněné krajnice (c), viz následující obrázek a tabulky 2 až 4 v kapitole 5.

Změny vyplývající z této normy se staveb, u nichž byl započat proces přípravy před vydáním této normy, týkají v rozsahu, ve kterém neovlivní již vydaná správní rozhodnutí.

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MŽP č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území

Vyhláška MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

Vyhláška MMR č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území

Vyhláška MD č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MMR č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MMR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MD č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Souvisící ČSN

ČSN 01 3466 Výkresy inženýrských staveb – Výkresy pozemních komunikací

ČSN 73 6175 Měření a hodnocení nerovnosti povrchů vozovek

ČSN 75 2310 Sypané hráze

ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou

ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba

ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání

ČSN 83 9041 Technologie vegetačních úprav v krajině – Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu – Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi ze živých a neživých materiálů a stavebních prvků, kombinované konstrukce

ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy

ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích

ČSN EN 1317-1 (73 7001) Silniční záchytné systémy – Část 1: Terminologie a obecná kritéria pro zkušební metody

ČSN EN 1317-2 (73 7001) Silniční záchytné systémy – Část 2: Svodidla a mostní svodidla – Funkční třídy, kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody

ČSN EN 1317-5+A2 (73 7001) Silniční záchytné systémy – Část 5: Požadavky na výrobky a posuzování shody záchytných systémů pro vozidla

ČSN EN 12899-2 (73 7030) Stálé svislé dopravní značení – Část 2: Prosvětlované dopravní majáčky

ČSN EN 12899-3 (73 7030) Stálé svislé dopravní značení – Část 3: Směrové sloupky a odrazky

ČSN EN 12966-1+A1 (73 7033) Svislé dopravní značení – Proměnné dopravní značky – Část 1: Norma výrobku

Souvisící TNV

TNV 75 2102 Úpravy potoků

TNV 75 2103 Úpravy řek

TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN PRAGOPROJEKT, a. s., IČO 45272387, ve spolupráci s:      
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební – Ing. Michal Radimský, Ph.D. a kolektiv

Technická normalizační komise: TNK 146 Projektování pozemních komunikací, mostů a tunelů

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Dana Bedřichová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

1 Předmět normy

Tato norma platí pro projektování silnic, dálnic a veřejně přístupných účelových komunikací ve volné krajině, a to pro novostavby, přeložky a rekonstrukce silnic a dálnic spojené s přestavbou zemního tělesa. Pod přestavbou zemního tělesa se přitom rozumí rozšíření koruny silnice nebo dálnice, zvýšení nebo snížení nivelety, popř. přemístění osy komunikace v mezích její koruny tak, že nelze zachovat původní svahy nebo jeden z obou původních svahů zemního tělesa. Novostavby účelových komunikací se navrhují s přihlédnutím k místním poměrům (stávající stav, blízkost zástavby, členitost terénu aj.).

Norma platí i pro návrh obslužných zařízení a jejich připojování na silnice a dálnice. Tato norma dále platí i pro obnovu a výsadbu vegetace podél nových i stávajících silnic, dálnic a veřejně přístupných účelových komunikací.

POZNÁMKA Norma neplatí pro polní a lesní cesty, které se projektují podle ČSN 73 6109, resp. ČSN 73 6108.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz