ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.030.01                                                                                                                                      Září 2018

Skládkování odpadů – Odplynění skládek

ČSN 83 8034

 

Waste Landfilling – Degasification of Landfills

Nahrazení předchozí normy

Touto normou se nahrazuje ČSN 83 8034 z prosince 2000.

 


Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 3

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 5

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 5

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 5

4......... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 6

5......... Vlastnosti skládkového plynu........................................................................................................................................................ 7

5.1...... Složení............................................................................................................................................................................................... 7

5.2...... Výbušnost, zápalnost...................................................................................................................................................................... 8

5.3...... Toxicita............................................................................................................................................................................................... 8

5.4...... Korozivita........................................................................................................................................................................................... 9

6......... Podklady............................................................................................................................................................................................ 9

7......... Rozdělení skládek z hlediska tvorby plynu............................................................................................................................... 10

8......... Odplynění provozovaných nebo uzavíraných skládek........................................................................................................... 10

9......... Odplyňovací systém skládky....................................................................................................................................................... 11

9.1...... Sběrná síť plynu............................................................................................................................................................................ 11

9.2...... Svodná síť plynu v areálu skládky............................................................................................................................................. 11

9.3...... Zařízení pro odvod, využití a odstraňování plynu.................................................................................................................... 12

10....... Technické řešení objektů odplynění skládky........................................................................................................................... 13

11....... Kontrola kvality skládkového plynu (monitorování)................................................................................................................ 14

12....... Požadavky na navrhování staveb z hlediska bezpečnosti.................................................................................................... 16

13....... Požadavky na bezpečnost práce............................................................................................................................................... 16

Příloha A (informativní) Typické složení skládkového plynu (stabilizovaná methanogenní fáze,
anaerobní prostředí, statický stav).............................................................................................................................................. 19

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 20

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Tato norma byla aktualizována v souladu s citovanými a souvisícími normami a právními předpisy a s novými poznatky z praxe.

Souvisící ČSN

ČSN EN 746-2 (06 5011) Průmyslová tepelná zařízení – Část 2: Bezpečnostní požadavky na zařízení ke spalování a manipulaci s palivy

ČSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

ČSN EN ISO 13443 (38 6110) Zemní plyn – Standardní referenční podmínky

ČSN 38 6405 Plynová zařízení – Zásady provozu

ČSN EN 12007-1 (38 6413) Zařízení pro zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně – Část 1: Obecné funkční požadavky

ČSN EN 12007-2 (38 6413) Zařízení pro zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně – Část 2: Specifické funkční požadavky pro polyethylen (nejvyšší provozní tlak do 10 bar včetně)

ČSN EN 1555 (soubor) (64 6412) Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv – Polyethylen (PE)

ČSN EN 15001-1 (38 6420) Zásobování plynem – Plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro průmyslové a neprůmyslové využití – Část 1: Podrobné funkční požadavky pro projektování, materiály, stavbu, kontrolu a zkoušení Průmyslové plynovody

ČSN EN 15001-2 (38 6420) Zásobování plynem – Plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro průmyslové a neprůmyslové využití – Část 2: Podrobné funkční požadavky pro uvádění do provozu, provoz a údržbu

ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin

ČSN 73 0039 Navrhování objektů na poddolovaném území

ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty

ČSN EN 1992-1-1 (73 1201) Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN 73 1208 Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů

ČSN EN 1610 (75 6114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

ČSN 73 6005 Prostorová uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže

ČSN 75 6415 Plynové hospodářství čistíren odpadních vod

Souvisící předpisy

Směrnice Rady 1999/31/ES, o skládkách odpadů

Směrnice evropského parlamentu a rady č. 98/2008, o odpadech a o zrušení některých směrnic

Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů

Patentová práva

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ÚNMZ nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Vypracování normy

Zpracovatel: PASTELL spol. s. r. o., IČO 47549301, Ing. Jiří Slanina; ve spolupráci se Sweco Hydroprojekt a. s., Ing. Libuše Kudrnová a ve spolupráci s Ústavem využití plynu s. r. o. Brno, Ing. Jaromír Doležel, Ing. Stanislav Štěpánek

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Jan Šuser

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvkovou organizací zřízenou Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

1 Předmět normy

Tato norma stanoví zásady pro navrhování, výstavbu, zkoušení a provoz souborů plynového zařízení povrchových skládek odpadů, v nichž se tvoří skládkový plyn. Současně uvádí některé vlastnosti skládkového plynu.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz