Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 85.060

Únor 1998

Papír a lepenka - Stanovení
plošné hmotnosti

ČSN
EN IS O 536

50 0304

 

 

 

Paper and board - Determination of grammage

Papier et carton - Determination du grammage

Papier und Pappe - Bestimmung der flächenbezogenen Masse

 

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 536:1996. Evropská norma EN ISO 536:1996 má status české technické normy.

 

This standard is Czech version of the European Standard EN ISO 536:1996. The European Standard EN ISO 536:1996 has the status of a Czech Standard.

 

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN EN ISO 536 (50 0310) z března 1997.

Upozornění: Normou ČSN EN ISO 536 z března 1997 je s platností od 1. dubna zrušena ČSN ISO 536 z 1992-11-01.

 

ã Český normalizační institut, 1997
50575


Strana 2

Národní předmluva

 

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 536:1996 do soustavy norem ČSN.

Zatímco ČSN EN ISO z března 1997 převzala EN ISO 536:1996 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

 

Citované normy

EN ISO 186 Papír a lepenka - Odběr vzorků pro stanovení průměrné kvality (50 0302)

EN 20187 Papír, lepenka a vlákniny - Standardní atmosféra pro klimatizaci a zkoušení - Proces řízení atmosféry a klimatizace vzorků (50 0303)

EN 20287 Papír a lepenka - Stanovení obsahu vlhkosti - Metoda sušení v sušárně (50 0306)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: IRAPA, s. p., Praha, IČO 012 408, Ing. Jana Pačesová, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 53 Vlákniny, papír a lepenka

Pracovník Českého normalizačního institutu: Jindřiška Bouřilová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN ISO 536

EUROPEAN STANDARD

Červen 1996

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS 85.060

 

Deskriptory: paper, paperboards, tests, determination, grammage, mass measurement

 

Papír a lepenka - Stanovení plošné hmotnosti (ISO 536:1995)

 

Paper and board - Determination of grammage (ISO 536:1995)

Papier et carton - Détermination du grammage (ISO 536:1995)

Papier und Pappe - Bestimmung der flächenbezogenen Masse (ISO 536:1995)

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1996-05-25. Členové CEN jsou povinni plnit požadavky Vnitřních předpisů CEN, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

 

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou odpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

 

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 4

Předmluva

 

Text mezinárodní normy vypracované Technickou komisí ISO/TC 6 „Papír, lepenka a vlákniny" mezinárodní normalizační organizace (ISO) byl převzat jako evropská norma CEN/TC 172 „Vlákniny, papír a lepenka", jejíž sekretariát sídlí v DIN.

 

Této evropské normě se nejpozději do prosince 1996 uděluje status národní normy a to buď vydáním identického textu nebo schválením k přímému používání a národní normy, které jsou s ní v rozporu se zruší nejpozději do prosince 1996.

 

Tato norma byla schválena a ve shodě s vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou zavázány převzít tuto normu tyto země:

Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemí, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko.

 

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 536:1995 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

 

1 Předmět normy

 

Tato norma uvádí metodu stanovení plošné hmotnosti papíru a lepenky.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz