ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 17.220.99; 29.020; 61.060                                                                                                                   Září 2018

Elektrostatika –
Část 4-3: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace – Obuv

ČSN
EN IEC 61340- 4-3
ed. 2

34 6440

idt IEC 61340- 4-3:2017

Electrostatics –
Part 4-3: Standard test methods for specific applications – Footwear

Electrostatique –
Partie 4-3: Méthodes d’essai normalisées pour des applications spécifiques – Chaussures

Elektrostatik –
Teil 4-3: Standard-Prüfverfahren für spezielle Anwendungen – Schuhwerk

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN IEC 61340-4-3:2018. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN IEC 61340-4-3:2018. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2021-01-17 se nahrazuje ČSN EN 61340-4-3 (34 6440) z června 2002, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato část IEC 61340 popisuje zkušební metodu pro stanovení elektrické rezistance obuvi (polobotkové, pantoflové, kotníkové) používané pro potlačování elektrostatického potenciálu na lidech. Tato norma je vhodná pro použití výrobci obuvi a rovněž pro koncového uživatele (obuvi). Je popsána metoda měření elektrické rezistance samotné obuvi, která slouží jako kvalifikační zkouška nebo přejímací zkouška nové obuvi nebo jako periodická zkouška používané obuvi.

I když tato norma nezahrnuje požadavky na bezpečnost osob, obuv v rozsahu této normy používaná na všech pracovištích podléhá splnění příslušných lokálních předpisů, které se vztahují na zdraví a bezpečnost všech osob.

Do rozsahu této normy není zahrnuta izolační obuv, ale zde popsané metody měření elektrické rezistance mohou být použitelné.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN IEC 61340-4-3:2018 dovoleno do 2021-01-17 používat dosud platnou ČSN EN 61340-4-3 (34 6440) z června 2002.

Změny proti předchozí normě

Toto vydání normy obsahuje následující významné technické změny vzhledem k předchozímu vydání:

a)  byla odstraněna klasifikace obuvi jako elektrostaticky vodivé nebo elektrostaticky ztrátové – tato klasifikace není určena;

b)  byly odstraněny klimatické třídy pro laboratorní zkoušení – byl stanoven jeden soubor podmínek pro aklimatizaci před zkouškou, expozici a měření;

c)  byl odstraněn odkaz na IEC 61340-2-3 pro měření rezistance protielektrody vložené do obuvi.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 62631-3-1 zavedena v ČSN EN 62631-3-1 (34 6462) Dielektrické a izolační vlastnosti pevných elektroizolačních materiálů – Část 3-1: Stanovení izolačních vlastností (stejnosměrné metody) – Objemový odpor a objemová rezistivita, obecné metody

IEC 62631-3-2 zavedena v ČSN EN 62631-3-2 (34 6462) Dielektrické a izolační vlastnosti pevných elektroizolačních materiálů – Část 3-2: Stanovení izolačních vlastností (stejnosměrné metody) – Povrchový odpor a povrchová rezistivita

IEC 62631-3-3 zavedena v ČSN EN 62631-3-3 (34 6462) Dielektrické a izolační vlastnosti pevných elektroizolačních materiálů – Část 3-3: Stanovení izolačních vlastností (stejnosměrné metody) – Izolační odpor

Souvisící ČSN

ČSN EN 61340-2-3 ed. 2 (34 6440) Elektrostatika – Část 2-3: Metody zkoušek pro stanovení rezistance a rezistivity tuhých materiálů, používaných k zabránění akumulace elektrostatického náboje

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/
mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705

Technická normalizační komise: TNK 110 Elektroizolační materiály

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Libor Válek

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz