ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 25.220.20                                                                                                                                      Září 2018

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin –
Vizuální stanovení ostrosti zobrazení anodických oxidových povlaků – Grafická mřížková metoda

ČSN
EN ISO 10215

03 8650

idt ISO 10215:2018

Anodizing of aluminium and its alloys – Visual determination of image clarity of anodic oxidation coatings – Chart scale method

Anodisation de l’aluminium et de ses alliages – Détermination de la netteté d’image sur couches anodiques – Méthode
des échelles graduées

Anodisieren von Aluminium und aluminiumlegierungen – Visuelle Bestimmung der Abbildungsschärfe von anodisch erzeugten Oxidschichten – Messgittermethode

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 10215:2018. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 10215:2018. It was translated by the Czech Agency for Standardization. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 10215 (03 8650) z února 2011.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Provedené změny jsou podrobně popsány v předmluvě mezinárodní normy.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 7583 zavedena v ČSN ISO 7583 (03 8007) Anodická oxidace hliníku a jeho slitin. Slovník

Souvisící ČSN

ČSN ISO 10216 (03 8650) Anodická oxidace hliníku a jeho slitin – Přístrojové stanovení ostrosti zobrazení anodických oxidových povlaků – Přístrojová metoda

ČSN EN ISO 11664-3 (01 1720) Kolorimetrie – Část 3: CIE trichromatické složky

Vypracování normy

Zpracovatel: SMETANA PRAHA, IČO 01250272, Ing. Miloslav Smetana

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Ludmila Fuxová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                     EN ISO 10215
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                 Březen 2018

ICS 25.220.20                                                                                                     Nahrazuje EN ISO 10215:2010

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin – Vizuální stanovení ostrosti zobrazení anodických oxidových povlaků – Grafická mřížková metoda
(ISO 10215:2018)

Anodizing of aluminium and its alloys – Visual determination of image clarity of anodic oxidation coatings – Chart scale method
(ISO 10215:2018)

Anodisation de l’aluminium et de ses alliages – Détermination de la netteté dimage sur couches anodiques – Méthode des échelles graduées
(ISO 10215:2018)

Anodisieren von Aluminium
und aluminiumlegierungen – Visuelle Bestimmung
der Abbildungsschärfe von anodisch erzeugten Oxidschichten – Messgittermethode

(ISO 10215:2018)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2018-03-16.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2018 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky              Ref. č. EN ISO 10215:2018 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN ISO 10215:2018) vypracovala technická komise ISO/TC 79 Lehké kovy a jejich slitiny ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 132 Hliník a slitiny hliníku, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2018 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2018.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 10215:2010.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 10215:2018 byl schválen CEN jako EN ISO 10215:2018 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 4

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 6

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 7

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 8

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 8

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 8

4......... Princip................................................................................................................................................................................................ 9

5......... Přístroje.............................................................................................................................................................................................. 9

6......... Zkušební vzorek............................................................................................................................................................................. 11

6.1...... Odběr vzorků.................................................................................................................................................................................. 11

6.2...... Velikost............................................................................................................................................................................................ 12

6.3...... Úprava před zkoušením............................................................................................................................................................... 12

7......... Postup.............................................................................................................................................................................................. 12

7.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 12

7.2...... Stanovení ostrosti obrysu, C........................................................................................................................................................ 12

7.3...... Stanovení zkreslení obrazu, I...................................................................................................................................................... 12

7.4...... Stanovení hodnoty závoje, Hn..................................................................................................................................................... 12

8......... Vyjádření výsledků........................................................................................................................................................................ 13

9......... Protokol o zkoušce........................................................................................................................................................................ 13

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 14

 

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv.
ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy WTO týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL: www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument připravila technická komise ISO/TC 79 Lehké kovy a jejich slitiny, subkomise SC 2 Organická a anodická oxidace hliníku.

Toto třetí vydání zrušuje a nahrazuje druhé vydání (ISO 10215:2010), které bylo technicky revidováno.

Hlavní změny v porovnání s předchozím vydáním jsou:

    citovaný dokument ISO/TR 8125 byl zrušen po jeho stažení;

    tabulka 2 z ISO/TR 8125:1984 byla přidána jako tabulka 2;

    byla revidována specifikace zkušebního vzorku.

Úvod

Odhad ostrosti zobrazení anodických oxidových povlaků na hliníku a jeho slitinách je běžně prováděno vizuálně pozorováním ostrosti zobrazení na povrchu. Zobrazení však může být pozorováno z různých úhlů a zaměněno s úrovní lesku povrchu; a i když je stupeň ostrosti zobrazení ovlivněn především průzračností povlaku, je také ovlivněn zkreslením obrazu způsobeném nepravidelnostmi povrchu a závojem vrstvy povlaku. Proto jsou požadovány normalizované metody stanovení ostrosti zobrazení.

Tento dokument stanovuje použití grafické mřížky založené na optickém hřebenu společně se stupnicí světlosti pro klasifikaci ostrostí zobrazení a byla shledána dobrá korelace s vizuálním vyhodnocováním. Související dokument (ISO 10216) stanovuje přístrojovou metodu měření ostrosti zobrazení také použitím optického hřebenu. Přístrojová metoda poskytuje přesnější měření ostrosti zobrazení než vizuální vyhodnocování a má být použita v případě sporu.

1 Předmět normy

Tento dokument stanovuje vizuální metodu pro stanovení ostrosti zobrazení anodických oxidových povlaků na hliníku a jeho slitinách pomocí grafické mřížky a stupnice světlosti, které jsou definovány. Tato metoda se používá pouze pro ploché povrchy, které mohou odrážet obraz měřicí mřížky.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz