ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 77.120.30                                                                                                                                      Září 2018

Měď a slitiny mědi – Stanovení obsahu zinku –
Část 2: Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

ČSN
EN 15024-2

42 0623

 

Copper and copper alloys – Determination of zinc content – Part 2: Flame atomic absorption spectrometric method (FAAS)

Cuivre et alliages de cuivre – Détermination de la teneur en zinc – Partie 2: Méthode par spectrométrie dabsorption atomique dans la flamme (SAAF)

Kupfer und Kupferlegierungen – Bestimmung des Zinkgehaltes – Teil 2: Flammenatomabsorptionsspektrometrisches Verfahren (FAAS)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 15024-2:2018. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 15024-2:2018. It was translated by the Czech Agency for Standardization. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15024-2 (42 0623) z dubna 2007.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Změny oproti předchozí normě jsou popsány v evropské předmluvě této normy.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 1811-1 zavedena v ČSN ISO 1811-1 (42 0623) Měď a slitiny mědi. Odběr a příprava vzorků pro chemický rozbor. Část 1: Vzorkování litých netvářených výrobků

ISO 1811-2zavedena v ČSN ISO 1811-2 (42 0623) Měď a slitiny mědi. Odběr a příprava vzorků pro chemický rozbor. Část 2: Vzorkování tvářených výrobků a odlitků

Souvisící ČSN

ČSN ISO 5725-1 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření – Část 1: Obecné
zásady a definice

ČSN ISO 5725-2 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření – Část 2: Základní
metoda pro stanovení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti normalizované metody měření

ČSN ISO 5725-3 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření – Část 3: Mezilehlé míry shodnosti normalizované metody měření

Vypracování normy

Zpracovatel: SMETANA PRAHA, IČO 01250272, Ing. Miloslav Smetana

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Ludmila Fuxová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN 15024-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Duben 2018

ICS 77.120.30                                                                                                         Nahrazuje EN 15024-2:2006

Měď a slitiny mědi – Stanovení obsahu zinku –
Část 2: Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

Copper and copper alloys – Determination of zinc content –
Part 2: Flame atomic absorption spectrometric method (FAAS)

Cuivre et alliages de cuivre – Détermination
de la teneur en zinc –

Partie 2: Méthode par spectrométrie dabsorption atomique dans la flamme (SAAF)

Kupfer und Kupferlegierungen –
Bestimmung des Zinkgehaltes –
Teil 2: Flammenatomabsorptionsspektrometrisches Verfahren (FAAS)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2018-01-18.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2018 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                  Ref. č. EN 15024-2:2018 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

 

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 6

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 6

3......... Princip................................................................................................................................................................................................ 6

4......... Chemikálie........................................................................................................................................................................................ 6

5......... Přístroje.............................................................................................................................................................................................. 7

6......... Odběr vzorků.................................................................................................................................................................................... 7

7......... Postup................................................................................................................................................................................................ 7

7.1...... Příprava roztoku navážky vzorku.................................................................................................................................................. 7

7.2...... Slepá zkouška.................................................................................................................................................................................. 8

7.3...... Kontrolní zkouška............................................................................................................................................................................ 8

7.4...... Stanovení kalibrační křivky............................................................................................................................................................ 8

7.5...... Stanovení........................................................................................................................................................................................ 11

8......... Vyjádření výsledků........................................................................................................................................................................ 11

8.1...... Použití kalibrační křivky................................................................................................................................................................ 11

8.2...... Použití rámcovací metody........................................................................................................................................................... 11

9......... Preciznost....................................................................................................................................................................................... 12

10....... Protokol o zkoušce........................................................................................................................................................................ 13

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 14

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 15024-2:2018) vypracovala technická komise CEN/TC 133 Měď a slitiny mědi, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2018 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do října 2018.

Pozornost by měla být věnována možnosti, že některé z prvků tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 15024-2:2006.

V rámci svého pracovního programu technická komise CEN/TC 133 pověřila CEN/TC 133/WG 10 Metody chemického rozboru přípravou této normy:

EN 15024-2 Měď a slitiny mědi – Stanovení obsahu zinku – Část 2: Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

Tato norma je jednou ze dvou částí normy pro stanovení obsahu zinku v mědi a slitinách mědi. Další částí je: prEN 15024-1 Měď a slitiny mědi – Stanovení obsahu zinku – Část 1: Titrační metoda

Ve srovnáním s EN 15024-2:2006 byly provedeny následující významné změny:

a)   horní mezní hodnota hmotnostního zlomku zinku byla snížena z 6,0 % na 5,0 %;

b)   směs kyseliny fluoroborité byla nahrazena roztokem kyseliny chlorovodíkové a kyseliny dusičné pro rozpouštění navážky vzorku;

c)   koncentrace zásobního roztoku zinku a základních roztoků mědi byly změněny;

d)   jako alternativa k použití výbojky s dutou katodou pro zinek byl přidán kontinuální zdroj xenonové výbojky s krátkým obloukem;

e)   údaje o preciznosti byly aktualizovány.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato část evropské normy stanovuje metodu plamenové atomové absorpční spektrometrie (flame atomic absorption spectrometric; FAAS) pro stanovení obsahu zinku v mědi a slitinách mědi ve formě netvářených, tvářených
a odlitých výrobků.

Tato metoda je použitelná pro výrobky, pro které je hmotnostní zlomek zinku mezi 0,000 5 % a 5,0 %.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz