ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 93.100                                                                                                                                   Listopad 2018

Železniční aplikace – Kolej – Parametry návrhu polohy koleje – Kolej rozchodu 1 435 mm a širšího

ČSN
EN 13803

73 6350

 

Railway applications – Track – Track alignment design parameters – Track gauges 1 435 mm and wider

Applications ferroviaires – Voie – Paramètres de conception du tracé de la voie – Écartement 1 435 mm et plus large

Bahnanwendungen – Oberbau – Trassierungsparameter – Spurweiten 1 435 mm und größer

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13803:2017. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13803:2017. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13803 (73 6350) z října 2017.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 13803:2017 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 13803 z října 2017 převzala EN 13803:2017 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

EN 13848-5 zavedena v ČSN EN 13848-5 (73 6359) Železniční aplikace – Kolej – Kvalita geometrie koleje – Část 5: Hladiny kvality geometrie koleje – Běžná kolej, výhybky a výhybkové konstrukce

EN 14363 zavedena v ČSN EN 14363 (28 0307) Železniční aplikace – Zkoušení a simulace pro schvalování železničních vozidel z hlediska jízdních vlastností – Jízdní chování a stacionární zkoušky

EN 15273-1 zavedena v ČSN EN 15273-1 (28 0304) Železniční aplikace – Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel – Část 1: Obecně – Společné zásady pro infrastrukturu a vozidla

EN 15273-2 zavedena v ČSN EN 15273-2 (28 0304) Železniční aplikace – Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel – Část 2: Obrysy vozidel

EN ISO 80000-3 zavedena v ČSN EN ISO 80000-3 (01 1300) Veličiny a jednotky – Část 3: Prostor a čas

Souvisící ČSN

ČSN EN 12299 (28 1541) Železniční aplikace – Jízdní pohodlí cestujících – Měření a vyhodnocení

ČSN EN 13232-1 (73 6371) Železniční aplikace – Kolej – Výhybky a výhybkové konstrukce – Část 1: Definice

ČSN EN 13232-3 (73 6371) Železniční aplikace – Kolej – Výhybky a výhybkové konstrukce – Část 3: Požadavky na interakci kolo/kolejnice

ČSN EN 13848-1 (73 6359) Železniční aplikace – Kolej – Kvalita geometrie koleje – Část 1: Popis geometrie koleje

ČSN EN 14067-6 (28 1901) Železniční aplikace – Aerodynamika – Část 6: Požadavky na zkušební postupy pro hodnocení účinků bočního větru

ČSN EN 15273-3 (28 0304) Železniční aplikace – Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel – Část 3: Průjezdné průřezy tratí

Citované předpisy

Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému ve Společenství.

Nařízením Komise č. 1299/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému infrastruktura železničního systému v Evropské unii.

Nařízením Komise č. 1302/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému kolejová vozidla pro přepravu osob železničního systému.

Nařízením Komise č. 321/2013 ze dne 13. března 2013 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „kolejová vozidla – nákladní vozy“ železničního systému v Evropské unii.

Vysvětlivky k textu převzaté normy

Tato norma je novelizací norem ČSN EN 13803-1 a ČSN EN 13803-2. Nově obsahuje rychlostní pásma do 360 km/h.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k předmětu normy a článku C.1 doplněny národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: ACRI – Asociace podniků českého železničního průmyslu, IČO 63832721, Ing. Radek Trejtnar, Ph.D

Technická normalizační komise: TNK 141 Železnice

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Dagmar Brablecová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN 13803
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                            Duben 2017

ICS 93.100                                                                    Nahrazuje EN 13803-1:2010, EN 13803-2:2006+A1:2009

Železniční aplikace – Kolej – Parametry návrhu polohy koleje –
Kolej rozchodu 1 435 mm a širšího

Railway applications – Track – Track alignment design parameters –
Track gauges 1 435 mm and wider

Applications ferroviaires – Voie – Paramètres
de conception du tracé de la voie – Écartement 1 435 mm et plus large

Bahnanwendungen – Oberbau – Trassierungsparameter – Spurweiten 1 435 mm
und gr
ößer

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2016-12-21.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2017 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                      Ref. č. EN 13803:2017 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 8

1............ Předmět normy............................................................................................................................................................................. 9

2............ Citované dokumenty.................................................................................................................................................................... 9

3............ Termíny a definice........................................................................................................................................................................ 9

4............ Značky a zkratky......................................................................................................................................................................... 12

5............ Obecně......................................................................................................................................................................................... 13

5.1......... Výchozí předpoklady................................................................................................................................................................. 13

5.2......... Vlastnosti návrhu parametrů koleje........................................................................................................................................ 13

6............ Mezní hodnoty pro rozchod koleje 1 435 mm...................................................................................................................... 14

6.1......... Poloměr směrového oblouku R.............................................................................................................................................. 14

6.2......... Převýšení koleje D..................................................................................................................................................................... 15

6.3......... Nedostatek převýšení I.............................................................................................................................................................. 16

6.4......... Přebytek převýšení..................................................................................................................................................................... 17

6.5......... Délka vzestupnice LD a přechodnice ve vodorovné rovině LK........................................................................................... 18

6.5.1...... Obecně......................................................................................................................................................................................... 18

6.5.2...... Délka lineální vzestupnice a přechodnice tvaru klotoidy.................................................................................................... 18

6.5.3...... Délky přechodnic s nelineárním nárůstem křivosti a vzestupnice s nelineárním nárůstem převýšení..................... 18

6.6......... Sklon vzestupnice dD/ds........................................................................................................................................................... 19

6.7......... Změna převýšení v čase dD/dt................................................................................................................................................ 19

6.8......... Změna nedostatku převýšení v čase dI/dt............................................................................................................................. 20

6.9......... Délka konstantního převýšení mezi dvěma lineárními vzestupnicemi Li....................................................................... 21

6.10....... Náhlá změna křivosti ve vodorovném směru....................................................................................................................... 21

6.11....... Náhlá změna nedostatku převýšení DI.................................................................................................................................. 21

6.12....... Délky mezi dvěma náhlými změnami křovosti ve vodorovném směru Lc...................................................................... 22

6.13....... Délka mezi dvěma náhlými změnami nedostatku převýšení Ls....................................................................................... 23

6.14....... Podélný sklon koleje p.............................................................................................................................................................. 23

6.15....... Zaoblení lomu sklonu Rv........................................................................................................................................................... 24

6.16....... Délka zaoblení lomů sklonů Lv................................................................................................................................................ 24

6.17....... Náhlá změna sklonu koleje Dp................................................................................................................................................ 24

Příloha A (normativní) Pravidla pro převod hodnot parametrů pro rozchody širší než 1 435 mm............................................ 26

A.1......... Předmět přílohy.......................................................................................................................................................................... 26

A.2......... Značky a zkratky......................................................................................................................................................................... 26

A.3......... Základní předpoklady a srovnávací pravidla........................................................................................................................ 27

A.3.1..... Obecně......................................................................................................................................................................................... 27

A.3.2..... Základní vztahy........................................................................................................................................................................... 27

A.3.3..... Základní data............................................................................................................................................................................... 27

A.4......... Podrobná převodní pravidla..................................................................................................................................................... 28

A.4.1..... Obecně......................................................................................................................................................................................... 28

A.4.2..... Převýšení koleje D1 (článek 6.2 základní části normy)....................................................................................................... 28

A.4.3..... Nedostatek převýšení I1 (článek 6.3 základní části normy)................................................................................................ 29

A.4.4..... Přebytek převýšení E1 (článek 6.4 základní části normy)................................................................................................... 30

A.4.5..... Délky vzestupnic LD a přechodnic LK v průmětu do vodorovné roviny (článek 6.5 základní části normy)................ 30

Strana

A.4.6..... Sklon vzestupnice dD1/ds (článek 6.6 základní části normy)............................................................................................. 30

A.4.7..... Změna převýšení v čase dD1/dt (článek 6.6 základní části normy).................................................................................. 31

A.4.8..... Časová změna nedostatku převýšení dI1/dt (článek 6.8 základní části normy)............................................................. 31

A.4.9..... Náhlá změna křivosti a náhlá změna nedostatku převýšení DI1 (články 6.10 a 6.11 základní části normy)............ 32

A.4.10... Ostatní parametry (články 6.1, 6.9, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16 a 6.17 základní části normy)..................................... 32

Příloha B (normativní) Parametry návrhu polohy koleje pro rozchody kolejí širší než 1 435 mm............................................. 33

B.1........ Rozsah působnosti..................................................................................................................................................................... 33

B.2........ Požadavky pro rozchody 1 520 mm a 1 524 mm................................................................................................................ 33

B.2.1..... Obecně......................................................................................................................................................................................... 33

B.2.2..... Poloměr směrového oblouku R1............................................................................................................................................. 33

B.2.3..... Převýšení koleje D1.................................................................................................................................................................... 33

B.2.4..... Nedostatek převýšení I1............................................................................................................................................................ 34

B.2.5..... Přebytek převýšení E1................................................................................................................................................................ 35

B.2.6..... Délka vzestupnice LD1 a přechodnice ve vodorovné rovině LK1........................................................................................ 35

B.2.7..... Sklon vzestupnice dD1/ds......................................................................................................................................................... 36

B.2.8..... Změna převýšení v čase dD1/dt............................................................................................................................................... 36

B.2.9..... Změna nedostatku převýšení v čase dI1/dt............................................................................................................................ 37

B.2.10... Délka konstantního převýšení mezi dvěma lineárními vzestupnicemi Li1...................................................................... 37

B.2.11... Náhlá změna křivosti ve vodorovném směru....................................................................................................................... 37

B.2.12... Náhlá změna nedostatku převýšení DI1................................................................................................................................. 38

B.2.13... Délky mezi dvěma náhlými změnami křivosti ve vodorovném směru Lc1...................................................................... 38

B.2.14... Délka mezi dvěma náhlými změnami nedostatku převýšení Ls1..................................................................................... 38

B.2.15... Podélný sklon koleje p1............................................................................................................................................................. 39

B.2.16... Zaoblení lomu sklonu Rv1......................................................................................................................................................... 39

B.2.17... Délka zaoblení lomů sklonů Lv1............................................................................................................................................... 39

B.2.18... Náhlá změna sklonu koleje Dp1............................................................................................................................................... 39

B.3........ Požadavky pro rozchod koleje 1 668 mm............................................................................................................................. 39

B.3.1..... Obecně......................................................................................................................................................................................... 39

B.3.2..... Poloměr směrového oblouku R1............................................................................................................................................. 39

B.3.3..... Převýšení koleje D1.................................................................................................................................................................... 39

B.3.4..... Nedostatek převýšení I1............................................................................................................................................................ 40

B.3.5..... Přebytek převýšení E1................................................................................................................................................................ 41

B.3.6..... Délka vzestupnice LD1 a přechodnice ve vodorovné rovině LK1........................................................................................ 41

B.3.7..... Sklon vzestupnice dD1/ds......................................................................................................................................................... 42

B.3.8..... Změna převýšení v čase dD1/dt............................................................................................................................................... 42

B.3.9..... Změna nedostatku převýšení v čase dI1/dt............................................................................................................................ 43

B.3.10... Délka konstantního převýšení mezi dvěma lineárními vzestupnicemi Li1...................................................................... 43

B.3.11... Náhlá změna křivosti ve vodorovném směru....................................................................................................................... 43

B.3.12... Náhlá změna nedostatku převýšení DI1................................................................................................................................. 44

B.3.13... Délky mezi dvěma náhlými změnami křivosti ve vodorovném směru Lc1...................................................................... 44

B.3.14... Délka mezi dvěma náhlými změnami nedostatku převýšení Ls1..................................................................................... 44

B.3.15... Podélný sklon koleje p1............................................................................................................................................................. 45

B.3.16... Zaoblení lomu sklonu Rv1......................................................................................................................................................... 45

Strana

B.3.17... Délka zaoblení lomů sklonů Lv1............................................................................................................................................... 45

B.3.18... Náhlá změna sklonu koleje Dp1............................................................................................................................................... 45

Příloha C (informativní) Doplňující informace ohledně tvarů a délek přechodnic........................................................................ 46

C.1........ Obecně......................................................................................................................................................................................... 46

C.2........ Definice a vlastnosti různých přechodnic a vzestupnic...................................................................................................... 46

C.2.1..... Definice........................................................................................................................................................................................ 46

C.2.2..... Vlastnosti...................................................................................................................................................................................... 47

C.3........ Další uvažovatelné vlivy progresivního návrhu polohy koleje........................................................................................... 51

C.3.1..... Výchozí předpoklady................................................................................................................................................................. 51

C.3.2..... Progresivní způsob návrhu polohy koleje............................................................................................................................. 51

Příloha D (informativní) Souvislosti a rizika spojená s použitím výjimečných hodnot................................................................. 53

Příloha E (informativní) Vyhodnocování podmínek na hrotu jazyka............................................................................................... 54

E.1......... Obecně......................................................................................................................................................................................... 54

E.2......... Metoda založená na efektivním poloměru............................................................................................................................ 54

Příloha F (informativní) Úvahy pro navrhování výhybek a výhybkových konstrukcí..................................................................... 56

F.1......... Příklady běžných výhybek a výhybkových konstrukcí......................................................................................................... 56

F.2......... Použití pevných dvojitých srdcovek, dvojitých srdcovek s pohyblivými hroty a dvojitých výhybek............................. 58

F.3......... Výhybky a výhybkové konstrukce na mostech nebo v jejich blízkosti.............................................................................. 58

F.4......... Navazování výhybek a výhybkových konstrukcí................................................................................................................... 58

F.5......... Obloukové výhybky a výhybkové konstrukce........................................................................................................................ 58

F.6......... Výhybky a výhybkové konstrukce v převýšení...................................................................................................................... 59

F.7......... Sklonové řešení a výhybky....................................................................................................................................................... 59

Příloha G (informativní) Praktické příklady........................................................................................................................................... 61

G.1........ Obecně......................................................................................................................................................................................... 61

G.2........ Příklad obloukové kolejové spojky.......................................................................................................................................... 61

G.3........ Příklady vzestupnic dvou sklonů............................................................................................................................................. 62

G.4........ Příklad vzestupnice neodpovídající svoji délkou délce přechodnice............................................................................... 63

G.5........ Případ nedostatečné délky přechodnice............................................................................................................................... 64

G.6........ Případ několika směrových prvků tvořících mezilehlé prvky............................................................................................. 65

Příloha H (informativní) Příklady mezních hodnot nedostatků převýšení využívaných v jednotlivých státech........................ 66

Příloha I (informativní) Úvahy ohledně nedostatku převýšení a přebytku převýšení................................................................... 67

I.1.......... Úvod.............................................................................................................................................................................................. 67

I.2.......... Nedostatek převýšení................................................................................................................................................................ 67

I.3.......... Přebytek převýšení..................................................................................................................................................................... 67

I.4.......... Kritérium šplhání okolku........................................................................................................................................................... 67

I.5.......... Převržení vozidla........................................................................................................................................................................ 67

I.6.......... Příčná stabilita trati pod zatížením (Prud’hommeovo kritérium)....................................................................................... 68

I.7.......... Nedostatek převýšení v obloukových výhybkách a výhybkových konstrukcích............................................................. 68

Příloha J (informativní) Komfort cestujících v obloucích.................................................................................................................... 69

J.1......... Obecně......................................................................................................................................................................................... 69

J.2......... Příčné zrychlení.......................................................................................................................................................................... 69

J.3......... Příčný ryv...................................................................................................................................................................................... 69

J.3.1...... Příčný ryv jako funkce časové změny nedostatku převýšení............................................................................................. 69

Strana

J.3.2...... Příčný ryv jako funkce náhlé změny nedostatku převýšení............................................................................................... 69

J.4......... Natáčení podél podélné osy.................................................................................................................................................... 70

Příloha K (normativní) Znaménková pravidla pro výpočet DD, DIDp........................................................................................... 71

K.1........ Obecně ve vztahu ke znaménkovým pravidlům.................................................................................................................. 71

K.2........ Znaménková pravidla pro výpočet DD................................................................................................................................... 71

K.3........ Znaménková pravidla pro výpočet DI..................................................................................................................................... 71

K.4........ Znaménková pravidla pro výpočet Dp.................................................................................................................................... 72

Příloha L (informativní) Délka konstantního převýšení mezi dvěma lineárními vzestupnicemi Li............................................ 73

Příloha M (informativní) Princip virtuální přechodnice....................................................................................................................... 74

M.1........ Virtuální přechodnice na náhlé změně nedostatku převýšení.......................................................................................... 74

M.2........ Virtuální přechodnice pro krátké mezipřímé mezi dvěma náhlými změnami nedostatku převýšení........................ 74

M.3........ Mezní hodnoty založené na principu virtuální přechodnice............................................................................................... 75

M.3.1..... Obecně......................................................................................................................................................................................... 75

M.3.2..... Referenční vozidlo se vzdáleností 20 m mezi středy podvozků....................................................................................... 75

M.3.3..... Referenční vozidlo se vzdáleností 12,2 m a 10,06 m mezi středy podvozků................................................................. 76

Příloha N (normativní) Délky mezilehlých prvků Lc proti vyloučení zaklesnutí nárazníků........................................................... 77

N.1........ Obecně......................................................................................................................................................................................... 77

N.2........ Referenční vozidla a jízdní podmínky.................................................................................................................................... 77

N.3........ Délky Lc mezipřímých mezi dvěma dlouhými protisměrnými oblouky........................................................................... 77

N.4........ Obecné případy pro přesahy nárazníků................................................................................................................................. 78

Příloha O (informativní) Úvahy ohledně sklonu trati........................................................................................................................... 80

O.1........ Stoupání trati............................................................................................................................................................................... 80

O.2........ Klesání trati.................................................................................................................................................................................. 80

O.3........ Sklony kolejí pro seřazování vozů a u nástupišť.................................................................................................................. 80

Příloha ZA (normativní) Vztah mezi touto normou a základními požadavky směrnice EU 2008/57/ES.................................. 81

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 85

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 13803:2017) vypracovala technická komise CEN/TC 256 Železniční aplikace, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2017 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používaní, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do října 2017.

Upozorňuje se na možnost, že některé části tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 13803-1:2010 a EN 13803-2:2006+A1:2009.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu, a podporuje základní požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES.

Vztah k EU směrnici 2008/57/ES je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou částí tohoto dokumentu.

Podle pravidel CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu zavázány vydat národní normalizační úřady následujících zemí: Rakousko, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Island, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Litva,
Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko,
Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko a Velká Británie.

1 Předmět normy

Účelem této evropské normy je určit pravidla a mezní hodnoty pro parametry návrhu polohy koleje, včetně parametrů ve výhybkách a výhybkových konstrukcích.NP1) Některé z těchto mezních hodnot jsou závislé na rychlosti. Variantně pro dané uspořádání tratě jsou stanovena pravidla a mezní hodnoty pro určení dovolené rychlosti.

Tato evropská norma se vztahuje na kolej jmenovitého rozchodu 1 435 mm a širšího s rychlostmi do 360 km/h. Normativní příloha A popisuje převodní pravidla, která musí být aplikována pro jmenovité rozchody širší než 1 435 mm. Normativní příloha B platí pro rozchody koleje 1 520 mm, 1 524 mm a 1 668 mm.

Tato evropská norma je také platná tam, kde parametry polohy koleje uvažují vozidla, která byla ověřena ve vztahu k vysokým hodnotám nedostatku převýšení (včetně naklápěcích jednotek).

Platí přísnější požadavky technických specifikací interoperability ve vztahu k subsystému infrastruktura evropského železničního systému (TSI INF) a jiné (národní, podnikové, atd.).

Tato evropská norma nemusí být platná pro tratě nebo vyhrazené části železniční infrastruktury, která není interoperabilní s železničními vozidly ověřovanými podle EN 14363.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.NP1    NÁRODNÍ POZNÁMKA Pro navrhování geometrických parametrů koleje v ČR dále platí ČSN 73 6360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha, která upravuje a zpřísňuje požadavky na vybrané parametry.

Zdroj: www.cni.cz