ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 93.080.20                                                                                                                                    Říjen 2018

Asfaltové směsi – Zkušební metody –
Část 13: Měření teploty

ČSN
EN 12697-13

73 6160

 

Bituminous mixtures – Test methods –
Part 13: Temperature measurement

Mélanges Bitumineux – Méthodes dessai –
Partie 13: Mesure de la température

Asphalt – Prüfverfahren –
Teil 13: Temperaturmessung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12697-13:2017. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12697-13:2017. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12697-13 (73 6160) z května 2018.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 12697-13:2017 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 12697-13 (73 6160) z května 2018 převzala EN 12697-13:2017 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Oproti předchozímu vydání došlo ke změnám, které jsou uvedeny v evropské předmluvě této normy.

Souvisící ČSN

ČSN 73 6121 Stavba vozovek – Hutněné asfaltové vrstvy – Provádění a kontrola shody

ČSN 73 6122 Stavba vozovek – Vrstvy z litého asfaltu – Provádění a kontrola shody

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článkům 2.3, 4.1.4 a kapitole 4 doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN PRAGOPROJEKT, a. s., IČO 45272387, Ing. David Matoušek,          
ve spolupráci s Ing. Lubomírem Žalmanem

Technická normalizační komise: TNK 147 Navrhování a provádění vozovek a zemních těles

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Dana Bedřichová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN 12697-13
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Listopad 2017

ICS 93.080.20                                                                                                       Nahrazuje EN 12697-13:2000

Asfaltové směsi – Zkušební metody –
Část 13: Měření teploty

Bituminous mixtures – Test methods –
Part 13: Temperature measurement

Mélanges Bitumineux – Méthodes dessai –
Partie 13: Mesure de la température

Asphalt – Prüfverfahren –
Teil 13: Temperaturmessung

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2017-08-28.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2017 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                    Ref. č. EN 12697-13:2017 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 6

2......... Podstata zkoušky............................................................................................................................................................................. 6

2.1...... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 6

2.2...... Kontaktní teploměr na měření teploty.......................................................................................................................................... 6

2.3...... Infračervený teploměr (pyrometr)................................................................................................................................................. 6

3......... Zkušební zařízení............................................................................................................................................................................. 6

3.1...... Kontaktní měření teploty................................................................................................................................................................. 6

3.2...... Infračervený teploměr..................................................................................................................................................................... 6

4......... Postup zkoušky................................................................................................................................................................................ 7

4.1...... Kontaktní měřicí zařízení................................................................................................................................................................ 7

4.2...... Infračervený teploměr..................................................................................................................................................................... 7

5......... Protokol o zkoušce.......................................................................................................................................................................... 8

5.1...... Závazné údaje.................................................................................................................................................................................. 8

5.2...... Informativní údaje............................................................................................................................................................................ 8

6......... Shodnost........................................................................................................................................................................................... 8

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 12697-13:2017) vypracovala technická komise CEN/TC 227 Silniční materiály, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2018 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2018.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 12697-13:2000.

V porovnání s předchozím vydáním byly provedeny následující významné technické změny:

    přidáno zkušební zařízení pro bezkontaktní měření teploty (infračervený teploměr),

    2.3 Infračervený teploměr;

    3.2 Infračervený teploměr;

    4.2 Infračervený teploměr.

Seznam všech částí souboru norem EN 12697 lze najít na webových stránkách CEN.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma popisuje zkušební metodu pro měření teploty asfaltových směsí po výrobě a během skladování, dopravy, rozprostírání a hutnění. Tato evropská norma zahrnuje použití kontaktních zařízení na měření teploty a bezkontaktních zařízení na měření teploty (infračervený teploměr).

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz