ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.180.01; 33.180.99                                                                                                                       Říjen 2018

Dynamické moduly –
Část 5-2: Zkušební metody – WSS s pevnou mřížkou 1 ´ N – Měření dynamického přeslechu

ČSN
EN IEC 62343-5-2

35 9278

idt IEC 62343-5-2:2018

Dynamic modules –
Part 5-2: Test methods – 1
´ N fixed-grid WSS – Dynamic crosstalk measurement

Modules dynamiques –
Partie 5-2: Méthodes d
essai – Commutateurs sélectifs en longueur donde à grille fixe 1 ´ N – Mesure de diaphonie dynamique

Dynamische Module –
Teil 5-2: Prüfverfahren – 1
´ N-Festraster-WSS – Messung des dynamischen Übersprechens

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN IEC 62343-5-2:2018. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN IEC 62343-5-2:2018. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Norma popisuje měřicí metody pro dynamický přeslech během přepínání bran pro vlnově selektivní přepínače s pevnou mřížkou 1 ´ N. Předmětem normy je stanovit standardní zkušební metodu pro dynamický přeslech rozdílných kanálů a dynamický přeslech stejných kanálů, který se vyskytuje, když se signál vybraného optického kanálu přepíná na stanovenou odbočovací bránu proti obecné bráně ve WSS s pevnou mřížkou 1 ´ N (³ 3) podle ITU-T 50 GHz a 100 GHz.

 


Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

IEC 61300-3-29 zavedena v ČSN EN 61300-3-29 ed. 2 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-29: Zkoušení a měření – Spektrální přenosové charakteristiky součástek DWDM

IEC 62343 zavedena v ČSN EN 62343 ed. 2 (35 9278) Dynamické moduly – Obecně a návod

IEC TR 61931 zavedena v ČSN IEC 61931 (35 9200) Vláknová optika – Terminologie

IEC TS 62538 nezavedena

Pokyn ISO/IEC 99 nezaveden

Souvisící ČSN

ČSN EN 61300-3-50 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební
a měřicí postupy – Část 3-50: Zkoušení a měření – Přeslech v optických prostorových přepínačích

ČSN EN 62343-3-3:2014 (35 9278) Dynamické moduly – Část 3-3: Šablony funkčních specifikací – Vlnově
selektivní přepínače

Vysvětlivky k textu převzaté normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA, která obsahuje překlad kapitoly 3 mezinárodní normy.

Vypracování normy

Zpracovatel: MASCHKE Brno, IČO 64282431, Doc. Ing. Jan Maschke, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 98 Vláknová optika

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Jan Křivka

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz