ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.120.50; 29.240.10                                                                                                                       Říjen 2018

Svodiče přepětí –
Část 5: Doporučení pro volbu a použití

ČSN
EN IEC 60099-5
ed. 3

35 4870

idt IEC 60099-5:2018

Surge arresters –
Part 5: Selection and application recommendations

Parafoudres –
Partie 5: Recommandations pour le choix et l’utilisation

Überspannungsableiter –
Teil 5: Anleitung für die Auswahl und die Anwendung

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN IEC 60099-5:2018. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN IEC 60099-5:2018. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2021-02-23 se nahrazuje ČSN EN 60099-5 ed. 2 (35 4870) z března 2014, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato část souboru norem poskytuje informace, vodítka a doporučení pro volbu a použití svodičů přepětí v trojfázových soustavách se jmenovitým napětím nad 1 kV. Použije se na svodiče přepětí bez jiskřišť z oxidu kovu, jak jsou definovány v IEC 60099-4. Dále na svodiče přepětí obsahující strukturu s paralelními a sériovými mezerami se jmenovitým napětím 52 kV a méně, jak jsou definovány v IEC 60099-6, svodiče přepětí s vnější sériovou mezerou pro venkovní přenosová a distribuční vedení (EGLA), jak jsou definovány v IEC 60099-8.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN IEC 60099-5:2018 dovoleno do 2021-02-23 používat dosud platnou ČSN EN 60099-5 ed. 2 (35 4870) z března 2014.

Změny proti předchozí normě

Tato norma obsahuje dále uvedené podstatné technické změny proti předchozímu vydání s ohledem na novou klasifikaci svodičů přepětí zavedenou v IEC 60099-4:2014:

a)  Rozšířenou diskuzi o porovnání mezi starou a novou klasifikací a jak vypočítat nebo odhadnout odpovídající zatížení pro různá namáhání.

b)  Nové přílohy týkající se:

–   Porovnání týkající se tříd vybití vedení a klasifikace zatížení.

–   Odhad kumulativních zatížení a energií svodiče během vypínání vedení.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60071-1:2006 zavedena v ČSN EN 60071-1 ed. 2:2006 (33 0419) Koordinace izolace – Část 1: Definice, principy a pravidla

IEC 60071-2:1996 zavedena v ČSN EN 60071-2:2000 (33 0419) Elektrotechnické předpisy – Koordinace izolace – Část 2: Pravidla pro použití

IEC/TR 60071-4 zavedena v ČSN 33 0419-4 Koordinace izolace – Část 4: Průvodce výpočty koordinace izolace a modelováním elektrických sítí

IEC 60099-4:2004 nezavedena *)

IEC 60099-4:2014 zavedena v ČSN EN 60099-4 ed. 3:2018 (35 4870) Svodiče přepětí – Část 4: Omezovače přepětí bez jiskřišť pro sítě střídavého napětí

IEC 60099-6:2002 dosud nezavedena

IEC 60099-8:2011 zavedena v ČSN EN 60099-8:2011 (35 4870) Svodiče přepětí – Část 8: Svodiče přepětí z oxidu kovů s vnějším sériovým jiskřištěm (EGLA) pro venkovní přenosová a distribuční vedení soustav se střídavým napětím nad 1 kV

IEC 60507 zavedena v ČSN EN 60507 (34 8031) Zkoušky vysokonapěťových keramických a skleněných izolátorů pro střídavé napětí při umělém znečištění

IEC/TS 60815-1:2008 dosud nezavedena

IEC 62271-200 zavedena v ČSN EN 62271-200 ed. 2 (35 7181) Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení – Část 200: Kovově kryté rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně

IEC 62271-203 zavedena v ČSN EN 62271-203 ed. 2 (35 7190) Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení – Část 203: Plynem izolované kovově kryté rozváděče pro jmenovitá napětí nad 52 kV

Souvisící ČSN

ČSN IEC TR 62271-300 (35 4221) Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení – Část 300: Hodnocení seizmické odolnosti vypínačů střídavého proudu

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705

Technická normalizační komise: TNK 97 Elektroenergetika

Pracovník České agentury pro standardizaci: Tomáš Pech

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.*)    ČSN EN 60099-4 ed. 2:2005, která přejímala IEC 60099-4:2004, byla zrušena z důvodu nahrazení mezinárodní normy novějším vydáním a je dostupná v zákaznickém centru ČAS.

Zdroj: www.cni.cz