ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.100                                                                                                                                        Říjen 2018

Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky s návodem k použití

ČSN
ISO 45001

01 0801

 

Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use

Systèmes de management de la santé et de la sécurité au travail – Exigences et lignes directrices pour leur utilisation

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 45001:2018. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 45001:2018. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazují ČSN OHSAS 18001 (01 0801) z března 2008 a ČSN OHSAS 18002 (01 0802)
z července 2009.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Tato norma zrušuje ČSN OHSAS 18001:2008 a ČSN OHSAS 18002:2009 z důvodu zrušení národních (britských) norem OHSAS 18001:2007 a OHSAS 18002:2008 a jejich nahrazení mezinárodní normou ISO 45001:2018, která pokrývá problematiku systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci šířeji než normy OHSAS 18001:2007 a OHSAS 18002:2008.

Souvisící ČSN a TNI

ČSN EN ISO 9000:2016 (01 0300) Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník

ČSN EN ISO 9001 (01 0321) Systémy managementu kvality – Požadavky

ČSN EN ISO 14001 (01 0901) Systémy environmentálního managementu – Požadavky s návodem pro použití

ČSN EN ISO 19011 (01 0330) Směrnice pro auditování systémů managementu

ČSN ISO 26000 (01 0390) Pokyny pro oblast společenské odpovědnosti

ČSN ISO 31000 (01 0351) Management rizik – Principy a směrnice

TNI 01 0350:2010 (01 0350) Management rizik – Slovník (Pokyn 73)

ČSN EN 31010 (01 0352) Management rizik – Techniky posuzování rizik

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článkům 3.35 a 5.4 doplněny národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., IČO 00025950, Ivana Petrašová, dpt.

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Andrea Peková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

MEZINÁRODNÍ NORMA

Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci –                       ISO 45001
Požadavky s návodem k použití                                                                                    První vydání
                                                                                                                                                2018-03

ICS 13.100

Obsah

 

Contents

Strana

 

Page

Předmluva.............................................................................................................................................................................................. 5

Úvod........................................................................................................................................................................................................ 6

1......... Předmět normy....................................................................................................................................................................... 10

2......... Citované dokumenty............................................................................................................................................................. 10

3......... Termíny a definice................................................................................................................................................................. 11

4......... Kontext organizace................................................................................................................................................................ 19

4.1...... Porozumění organizaci a jejímu kontextu......................................................................................................................... 19

4.2...... Porozumění potřebám a očekáváním pracovníků
a dalších zainteresovaných stran........................................................................................................................................ 19

4.3...... Určování rozsahu systému managementu
BOZP........................................................................................................................................................................................ 20

4.4...... Systém managementu BOZP.............................................................................................................................................. 20

5......... Vedení (leadership) a spoluúčast pracovníků.................................................................................................................. 20

5.1...... Vedení (leadership) a závazek............................................................................................................................................ 20

5.2...... Politika BOZP.......................................................................................................................................................................... 21

5.3...... Role, odpovědnosti a pravomoci v rámci organizace..................................................................................................... 22

5.4...... Projednání s pracovníky a jejich spoluúčast..................................................................................................................... 22

6......... Plánování................................................................................................................................................................................. 23

6.1...... Opatření pro řešení rizik a příležitostí................................................................................................................................. 23

6.1.1... Obecně..................................................................................................................................................................................... 23

6.1.2... Identifikace nebezpečí a posuzování rizik a příležitostí.................................................................................................. 24

6.1.3... Určování požadavků právních předpisů
a jiných požadavků................................................................................................................................................................ 26

6.1.4... Plánování opatření................................................................................................................................................................. 26

6.2...... Cíle BOZP a plánování jejich dosažení............................................................................................................................. 27

6.2.1... Cíle BOZP................................................................................................................................................................................ 27

6.2.2... Plánování dosažení cílů BOZP............................................................................................................................................ 27

7......... Podpora................................................................................................................................................................................... 28

7.1...... Zdroje....................................................................................................................................................................................... 28

7.2...... Kompetence............................................................................................................................................................................ 28

7.3...... Povědomí................................................................................................................................................................................ 28

7.4...... Komunikace............................................................................................................................................................................ 28

7.4.1... Obecně..................................................................................................................................................................................... 28

7.4.2... Interní komunikace................................................................................................................................................................ 29

 

Foreword................................................................................................................................................................................................... 5

Introduction............................................................................................................................................................................................... 6

1......... Scope.......................................................................................................................................................................................... 10

2......... Normative references.............................................................................................................................................................. 10

3......... Terms and definitions.............................................................................................................................................................. 11

4......... Context of the organization..................................................................................................................................................... 19

4.1...... Understanding the organization and its context................................................................................................................. 19

4.2...... Understanding the needs and expectations
of workers and other interested parties
................................................................................................................................ 19

4.3...... Determining the scope of the OH&S
management system
............................................................................................................................................................... 20

4.4...... OH&S management system................................................................................................................................................... 20

5......... Leadership and worker participation.................................................................................................................................... 20

5.1...... Leadership and commitment................................................................................................................................................. 20

5.2...... OH&S policy............................................................................................................................................................................... 21

5.3...... Organizational roles, responsibilities
and authorities........................................................................................................................................................................... 22

5.4...... Consultation and participation of workers........................................................................................................................... 22

6......... Planning..................................................................................................................................................................................... 23

6.1...... Actions to address risks and opportunities.......................................................................................................................... 23

6.1.1... General....................................................................................................................................................................................... 23

6.1.2... Hazard identification and assessment of risks
and opportunities
...................................................................................................................................................................... 24

6.1.3... Determination of legal requirements and other requirements........................................................................................ 26

6.1.4... Planning action......................................................................................................................................................................... 26

6.2...... OH&S objectives and planning to achieve them................................................................................................................ 27

6.2.1... OH&S objectives....................................................................................................................................................................... 27

6.2.2... Planning to achieve OH&S objectives.................................................................................................................................. 27

7......... Support....................................................................................................................................................................................... 28

7.1...... Resources.................................................................................................................................................................................. 28

7.2...... Competence.............................................................................................................................................................................. 28

7.3...... Awareness................................................................................................................................................................................. 28

7.4...... Communication........................................................................................................................................................................ 28

7.4.1... General....................................................................................................................................................................................... 28

7.4.2... Internal communication........................................................................................................................................................... 29

Strana

 

Page

7.4.3... Externí komunikace............................................................................................................................................................... 29

7.5...... Dokumentované informace................................................................................................................................................. 29

7.5.1... Obecně..................................................................................................................................................................................... 29

7.5.2... Vytváření a aktualizace......................................................................................................................................................... 30

7.5.3... Řízení dokumentovaných informací................................................................................................................................... 30

8......... Provoz...................................................................................................................................................................................... 31

8.1...... Plánování a řízení provozu................................................................................................................................................... 31

8.1.1... Obecně..................................................................................................................................................................................... 31

8.1.2... Odstraňování nebezpečí a snižování rizik
v oblasti BOZP........................................................................................................................................................................ 31

8.1.3... Management změny............................................................................................................................................................. 31

8.1.4... Zprostředkování a nákup...................................................................................................................................................... 32

8.2...... Havarijní připravenost a reakce.......................................................................................................................................... 33

9......... Hodnocení výkonnosti........................................................................................................................................................... 33

9.1...... Monitorování, měření, analýza a hodnocení výkonnosti................................................................................................ 33

9.1.1... Obecně..................................................................................................................................................................................... 33

9.1.2... Hodnocení souladu............................................................................................................................................................... 34

9.2...... Interní audit.............................................................................................................................................................................. 34

9.2.1... Obecně..................................................................................................................................................................................... 34

9.2.2... Program interního auditu...................................................................................................................................................... 34

9.3...... Přezkoumání systému managementu.............................................................................................................................. 35

10....... Zlepšování............................................................................................................................................................................... 36

10.1.... Obecně..................................................................................................................................................................................... 36

10.2.... Incident, neshoda a nápravné opatření............................................................................................................................. 36

10.3.... Neustálé zlepšování.............................................................................................................................................................. 37

Příloha A (informativní) Návod k používání
tohoto dokumentu.................................................................................................................................................................. 38

Bibliografie........................................................................................................................................................................................... 58

Abecední rejstřík termínů.................................................................................................................................................................. 59

 

 

7.4.3... External communication......................................................................................................................................................... 29

7.5...... Documented information........................................................................................................................................................ 29

7.5.1... General....................................................................................................................................................................................... 29

7.5.2... Creating and updating............................................................................................................................................................. 30

7.5.3... Control of documented information...................................................................................................................................... 30

8......... Operation.................................................................................................................................................................................... 31

8.1...... Operational planning and control.......................................................................................................................................... 31

8.1.1... General....................................................................................................................................................................................... 31

8.1.2... Eliminating hazards and reducing OH&S risks................................................................................................................... 31

8.1.3... Management of change.......................................................................................................................................................... 31

8.1.4... Procurement.............................................................................................................................................................................. 32

8.2...... Emergency preparedness and response............................................................................................................................ 33

9......... Performance evaluation.......................................................................................................................................................... 33

9.1...... Monitoring, measurement, analysis
and performance evaluation
.................................................................................................................................................. 33

9.1.1... General....................................................................................................................................................................................... 33

9.1.2... Evaluation of compliance....................................................................................................................................................... 34

9.2...... Internal audit.............................................................................................................................................................................. 34

9.2.1... General....................................................................................................................................................................................... 34

9.2.2... Internal audit programme....................................................................................................................................................... 34

9.3...... Management review................................................................................................................................................................ 35

10....... Improvement............................................................................................................................................................................. 36

10.1.... General....................................................................................................................................................................................... 36

10.2.... Incident, nonconformity and corrective action.................................................................................................................... 36

10.3.... Continual improvement........................................................................................................................................................... 37

Annex A (informative) Guidance on the use
of this document
....................................................................................................................................................................... 38

 

Alphabetical index of terms................................................................................................................................................................. 59

 

Logo0052b

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO 2018

Veškerá práva vyhrazena. Není-li specifikováno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým ani mechanickým, včetně pořizování fotokopií nebo zveřejnění na internetu nebo intranetu, bez předchozího písemného svolení. O písemné svolení lze požádat buď přímo ISO na níže uvedené adrese, nebo členskou organizaci ISO v zemi žadatele.

ISO copyright office

CP 401 · Ch. de Blandonnet 8

CH-1214 Vernier, Geneva

Tel. +41 22 749 01 11

Fax +41 22 749 09 47

E-mail: copyright@iso.org

Website: www.iso.org

Published in Switzerland

Předmluva

 

Foreword

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice

 

ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards bodies (ISO member bodies). The work of preparing Inter-
national Standards is normally carried out through ISO technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical committee has been established has the right to be represented on that committee. International organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work. ISO collaborates closely with the International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standardization.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz        
www.iso.org/directives).

 

The procedures used to develop this document and those intended for its further maintenance are described in the ISO/IEC Directives, Part 1. In particular the different approval criteria needed for the different types of ISO documents should be noted. This document was drafted in accordance with the editorial rules of the ISO/IEC Directives, Part 2 (see           
www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

 

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. Details of any patent rights identified during the development of the document will be in the Introduction and/or on the ISO list of patent declarations received (see
www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

 

Any trade name used in this document is information given for the convenience of users and does not constitute an endorsement.

Vysvětlení nezávazného charakteru technických norem, významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové obchodní organizace (WTO) týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL:           
www.iso.org/iso/foreword.html.

 

For an explanation on the voluntary nature of standards, the meaning of ISO specific terms and expressions related to conformity assessment, as well as information about ISO’s adherence to the World Trade Organization (WTO) principles in the Technical Barriers to Trade (TBT) see the following URL:  
www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument vypracovala projektová komise ISO/PC 283 Systémy managementu bezpečnosti a ochra-
ny zdraví při práci
.

 

This document was prepared by Project Committee ISO/PC 283, Occupational health and safety manage-
ment systems
.

 

Úvod

 

Introduction

0.1 Výchozí podmínky

 

0.1 Background

Organizace je odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků a jiných osob ovlivňovaných jejími činnostmi. Tato odpovědnost zahrnuje podporu a ochranu jejich fyzického a duševního zdraví.

 

An organization is responsible for the occupational health and safety of workers and others who can be affected by its activities. This responsibility includes promoting and protecting their physical and mental health.

Zavedení systému managementu BOZP má umožnit organizaci zajišťovat bezpečná a zdravá pracoviště, předcházet pracovním úrazům a poškození zdraví a neustále zlepšovat výkonnost v oblasti BOZP.

 

The adoption of an OH&S management system is intended to enable an organization to provide safe and healthy workplaces, prevent work-related injury and ill health, and continually improve its OH&S performance.

0.2 Cíl systému managementu BOZP

 

0.2 Aim of an OH&S management system

Účelem systému managementu BOZP je poskytnout rámec pro řízení rizik a příležitostí v oblasti BOZP. Cílem a zamýšlenými výstupy systému managementu BOZP je předcházet pracovním úrazům a poškození zdraví pracovníků a zajišťovat bezpečná a zdravá pracoviště; proto je zásadně důležité, aby organizace odstraňovala nebezpečí a minimalizovala rizika v oblasti BOZP tím, že přijme efektivní preventivní a ochranná opatření.

 

The purpose of an OH&S management system is to provide a framework for managing OH&S risks and opportunities. The aim and intended outcomes of the OH&S management system are to prevent work-related injury and ill health to workers and to provide safe and healthy workplaces; consequently, it is critically important for the organization to eliminate hazards and minimize OH&S risks by taking effective preventive and protective measures.

Když tato opatření uplatňuje organizace prostřednictvím systému managementu BOZP, zlepšuje svoji výkonnost v oblasti BOZP. Systém managementu BOZP může být efektivnější a účinnější, když se přijmou včasná opatření k řešení příležitostí ke zlepšování výkonnosti v oblasti BOZP.

 

When these measures are applied by the organization through its OH&S management system, they improve its OH&S performance. An OH&S management system can be more effective and efficient when taking early action to address opportunities for improvement of OH&S performance.

Zavedení systému managementu BOZP, který je v sou-
ladu s tímto dokumentem, umožňuje organizaci řídit svá
rizika v oblasti BOZP a zlepšit svoji výkonnost v oblasti BOZP. Systém managementu BOZP může pomoci organizaci plnit příslušné požadavky právních předpisů a jiné požadavky.

 

Implementing an OH&S management system conforming to this document enables an organization to manage its OH&S risks and improve its OH&S performance. An OH&S management system can assist an organization to fulfil its legal requirements and other requirements.

0.3 Faktory úspěchu

 

0.3 Success factors

Zavedení systému managementu BOZP je pro organizaci strategickým a operativním rozhodnutím. Úspěch systému managementu BOZP závisí na vedení (leadershipu), na závazku a na spoluúčasti všech úrovní a funkcí v organizaci.

 

The implementation of an OH&S management system is a strategic and operational decision for an organization. The success of the OH&S management system depends on leadership, commitment and participation from all levels and functions of the organization.

Zavedení a udržování systému managementu BOZP, jeho efektivnost a schopnost dosahovat zamýšlených výstupů závisí na řadě klíčových faktorů, které mohou zahrnovat

 

The implementation and maintenance of an OH&S management system, its effectiveness and its ability to achieve its intended outcomes are dependent on a number of key factors which can include:

a)   vedení (leadership), závazek, odpovědnosti a povinnosti vrcholového vedení;

 

a)   top management leadership, commitment, responsibilities and accountability;

b)   vrcholovým vedením vyvíjenou, zaváděnou a propagovanou kulturu organizace, která podporuje
zamýšlené výstupy systému managementu BOZP;

 

b)   top management developing, leading and promoting a culture in the organization that supports the intended outcomes of the OH&S management system;

c)   komunikaci;

 

c)   communication;

d)   projednání s pracovníky a s jejich zástupci, pokud existují, a jejich spoluúčast;

 

d)   consultation and participation of workers, and, where they exist, workers’ representatives;

e)   přidělování potřebných zdrojů k udržení tohoto systému;

 

e)   allocation of the necessary resources to maintain it;

f)    politiky BOZP, které jsou kompatibilní s celkovými strategickými cíli a zaměřením organizace;

 

f)    OH&S policies, which are compatible with the overall strategic objectives and direction of the organization;

g)   efektivní proces (procesy) pro identifikování nebezpečí, řízení rizik v oblasti BOZP a využití příležitostí v oblasti BOZP;

 

g)   effective process(es) for identifying hazards, controlling OH&S risks and taking advantage of OH&S opportunities;

h)   průběžné hodnocení výkonnosti a monitorování sys-
tému managementu BOZP s cílem zlepšit výkonnost
v oblasti BOZP;

 

h)   continual performance evaluation and monitoring of the OH&S management system to improve OH&S performance;

i)    integraci systému managementu BOZP do podnikových procesů organizace;

 

i)    integration of the OH&S management system into the organization’s business processes;

j)    cíle BOZP, které jsou v souladu s politikou BOZP a zohledňují nebezpečí v rámci organizace, rizika v oblasti BOZP a příležitosti v oblasti BOZP;

 

j)    OH&S objectives that align with the OH&S policy and take into account the organization’s hazards, OH&S risks and OH&S opportunities;

k)   dodržování požadavků právních předpisů a jiných požadavků.

 

k)   compliance with its legal requirements and other
requirements
.

Prokázání úspěšného zavedení tohoto dokumentu může organizace používat k tomu, aby ujistila pracovníky a další zainteresované strany, že má zaveden efektivní systém managementu BOZP. Přijetí tohoto dokumentu však samo o sobě nezaručí prevenci pracovních úrazů a poškození zdraví pracovníků, zajištění bezpečných a zdravých pracovišť ani zlepšenou výkonnost v oblasti BOZP.

 

Demonstration of successful implementation of this document can be used by an organization to give assurance to workers and other interested parties that an effective OH&S management system is in place. Adoption of this document, however, will not in itself guarantee prevention of work-related injury and ill health to workers, provision of safe and healthy workplaces and improved OH&S performance.

Úroveň podrobností, složitost, rozsah dokumentovaných informací a zdroje potřebné pro zajištění úspěchu systému managementu BOZP organizace budou záviset na řadě faktorů, jako jsou:

 

The level of detail, the complexity, the extent of docu-
mented information and the resources needed to ensure the success of an organization’s OH&S management system will depend on a number of factors, such as:

    kontext organizace (např. počet pracovníků, velikost, zeměpisná poloha, kultura, požadavky právních předpisů a jiné požadavky);

 

    the organization’s context (e.g. number of workers, size, geography, culture, legal requirements and other requirements);

    rozsah systému managementu BOZP organizace;

 

    the scope of the organization’s OH&S management system;

    povaha činností organizace a souvisejících rizik v oblasti BOZP.

 

    the nature of the organization’s activities and the related OH&S risks.

0.4 Cyklus Plánuj – Dělej – Kontroluj – Jednej

 

0.4 Plan-Do-Check-Act cycle

Přístup systému managementu BOZP, který se používá v tomto dokumentu, je založen na koncepci Plánuj – Dělej – Kontroluj – Jednej (PDCA).

 

The OH&S management system approach applied in this document is founded on the concept of Plan-Do-Check-Act (PDCA).

Koncepce PDCA je iterativní proces používaný organizacemi k dosažení neustálého zlepšování. Může být aplikována na systém managementu a na každý z jeho jednotlivých prvků takto:

 

The PDCA concept is an iterative process used by organizations to achieve continual improvement. It can be applied to a management system and to each of its individual elements, as follows:

a)   Plánuj: stanov a posuzuj rizika v oblasti BOZP, příležitosti v oblasti BOZP a jiná rizika a jiné příležitosti, stanov cíle a procesy v oblasti BOZP, které jsou
nezbytné k dosažení výsledků v souladu s politikou organizace v oblasti BOZP.

 

a)   Plan: determine and assess OH&S risks, OH&S
opportunities and other risks and other opportunities, establish OH&S objectives and processes necessary to deliver results in accordance with the organization’s OH&S policy;

b)   Dělej: zaváděj procesy tak, jak byly naplánovány.

 

b)   Do: implement the processes as planned;

c)   Kontroluj: monitoruj a měř činnosti a procesy s ohledem na politiku BOZP a cíle BOZP a podávej zprávy o výsledcích.

 

c)   Check: monitor and measure activities and processes with regard to the OH&S policy and OH&S objectives, and report the results;

d)   Jednej: přijímej opatření pro neustálé zlepšování výkonnosti v oblasti BOZP, aby se dosáhlo zamýšlených výstupů.

 

d)   Act: take actions to continually improve the OH&S performance to achieve the intended outcomes.

Tento dokument začleňuje koncepci PDCA do nového rámce, jak je znázorněno na obrázku 1.

 

This document incorporates the PDCA concept into a new framework, as shown in Figure 1.

 

POZNÁMKA Čísla uvedená v závorkách se vztahují k číslům kapitol/článků v tomto dokumentu.

 

NOTE The numbers given in brackets refer to the clause numbers in this document.

Obrázek 1 – Vztah mezi PDCA a rámcem
v tomto dokumentu

 

Figure 1 – Relationship between PDCA
and the framework in this document

0.5 Obsah tohoto dokumentu

 

0.5 Contents of this document

Tento dokument odpovídá požadavkům ISO na normy systémů managementu. Tyto požadavky zahrnují závaznou strukturu, identický základní text a obecné termíny se základními definicemi stanovenými tak, aby byly přínosem pro uživatele, kteří zavádějí více norem ISO pro systém managementu.

 

This document conforms to ISO’s requirements for management system standards. These requirements include a high level structure, identical core text and common terms with core definitions, designed to benefit users implementing multiple ISO management system standards.

Tento dokument nezahrnuje požadavky specifické pro jiné předměty, jako jsou například otázky kvality, společenské odpovědnosti, životního prostředí, zabezpečení/
ochrany nebo finančního managementu, ačkoli jeho prvky mohou být sladěny nebo integrovány s prvky jiných systémů managementu.

 

This document does not include requirements specific to other subjects, such as those for quality, social responsibility, environmental, security or financial man-
agement, though its elements can be aligned or integrated with those of other management systems.

Tento dokument obsahuje požadavky, které může organizace používat při zavádění systému managementu BOZP a k posuzování shody. Organizace, která hodlá prokázat shodu s tímto dokumentem, to může učinit

 

This document contains requirements that can be used by an organization to implement an OH&S management system and to assess conformity. An organization that wishes to demonstrate conformity to this document can do so by:

    vlastním rozhodnutím a vydáním vlastního prohlášení, nebo

 

    making a self-determination and self-declaration, or

    získáním potvrzení shody stranami, které mají nějaký zájem v organizaci, jako jsou např. zákazníci, nebo

 

    seeking confirmation of its conformity by parties having an interest in the organization, such as customers, or

    získáním potvrzení vlastního prohlášení stranou, která je externí vůči organizaci, nebo

 

    seeking confirmation of its self-declaration by a party external to the organization, or

    získáním certifikace/registrace systému managementu BOZP externí organizací.

 

    seeking certification/registration of its OH&S man-
agement system by an external organization.

Kapitoly 1 až 3 v tomto dokumentu stanovují rozsah, citované dokumenty a termíny a definice, které se týkají používání tohoto dokumentu, zatímco kapitoly 4 až 10 obsahují požadavky, které se mají používat k posuzování shody s tímto dokumentem. Příloha A poskytuje informativní vysvětlení těchto požadavků. Termíny a de-
finice v kapitole 3 jsou uspořádány pojmově, s abecedním rejstříkem uvedeným na konci tohoto dokumentu.

 

Clauses 1 to in this document set out the scope,
normative references and terms and definitions which apply to the use of this document, while
Clauses 4 to 10 contain the requirements to be used to assess conformity to this document. Annex A provides informative explanations to these requirements. The terms and definitions in Clause 3 are arranged in conceptual order, with an alphabetical index provided at the end of this document.

V tomto dokumentu se používají tyto slovesné tvary:

 

In this document, the following verbal forms are used:

a)   „musí“ vyjadřuje požadavek;

 

a)   “shall” indicates a requirement;

b)   „má“ vyjadřuje doporučení;

 

b)   “should” indicates a recommendation;

c)   „smí“ vyjadřuje dovolení;

 

c)   “may” indicates a permission;

d)   „může“ vyjadřuje možnost nebo způsobilost.

 

d)   “can” indicates a possibility or a capability.

Informace s označením „POZNÁMKA“ slouží jako návod pro pochopení nebo objasnění souvisejícího požadavku. „Poznámky k heslu“ používané v kapitole 3 poskytují další informace, které doplňují terminologické údaje a mohou obsahovat ustanovení týkající se používání termínu.

 

Information marked as “NOTE” is for guidance in understanding or clarifying the associated requirement. “Notes to entry” used in Clause 3 provide additional information that supplements the terminological data and can contain provisions relating to the use of a term.

 

1 Předmět normy

 

1 Scope

Tento dokument specifikuje požadavky na systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytuje návod k jeho používání, který umožňuje organizacím zajišťovat bezpečná a zdravá pracoviště, zabránit pracovním úrazům a poškození zdraví a také aktivně zlepšovat výkonnost v oblasti BOZP.

 

This document specifies requirements for an occupa-
tional health and safety (OH&S) management system, and gives guidance for its use, to enable organizations to provide safe and healthy workplaces, by preventing work-related injury and ill health, as well as by proactively improving its OH&S performance.

Tento dokument je použitelný v každé organizaci, která hodlá vytvořit, zavést a udržovat systém managementu BOZP pro zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pro odstraňování nebezpečí a pro minimalizování rizik v oblasti BOZP (včetně systémových nedostatků), pro využívání příležitostí v oblasti BOZP a pro řešení neshod v rámci systému managementu BOZP souvisejících s činnostmi organizace.

 

This document is applicable to any organization that wishes to establish, implement and maintain an OH&S management system to improve occupational health and safety, eliminate hazards and minimize OH&S risks (including system deficiencies), take advantage of OH&S opportunities, and address OH&S manage-
ment system nonconformities associated with its activities.

Tento dokument pomáhá organizaci dosahovat zamýšlených výstupů jejího systému managementu BOZP. Mezi zamýšlené výstupy systému managementu BOZP v sou-
ladu s politikou organizace v oblasti BOZP patří

 

This document helps an organization to achieve the intended outcomes of its OH&S management system. Consistent with the organization’s OH&S policy, the intended outcomes of an OH&S management system include:

a)   neustálé zlepšování výkonnosti v oblasti BOZP;

 

a)   continual improvement of OH&S performance;

b)   plnění požadavků právních předpisů a jiných požadavků;

 

b)   fulfilment of legal requirements and other requirements;

c)   dosahování cílů BOZP.

 

c)   achievement of OH&S objectives.

Tento dokument je použitelný v každé organizaci bez ohledu na její velikost, typ a činnosti. Je použitelný pro rizika řízená organizací v oblasti BOZP, přičemž se berou v úvahu faktory, jako jsou např. kontext, v němž organizace působí, potřeby a očekávání pracovníků a dalších zainteresovaných stran.

 

This document is applicable to any organization regardless of its size, type and activities. It is applicable to the OH&S risks under the organization’s control, taking into account factors such as the context in which the organization operates and the needs and expectations of its workers and other interested parties.

Tento dokument neuvádí konkrétní kritéria pro výkon-
nost v oblasti BOZP ani není normativem z hlediska návrhu systému managementu BOZP.

 

This document does not state specific criteria for OH&S performance, nor is it prescriptive about the design of an OH&S management system.

Tento dokument umožňuje organizaci integrovat prostřednictvím svého systému managementu BOZP další aspekty zdraví a bezpečnosti, jako je např. tělesná/
duševní pohoda pracovníků.

 

This document enables an organization, through its OH&S management system, to integrate other aspects of health and safety, such as worker wellness/wellbeing.

Tento dokument neřeší záležitosti, jako je např. bezpečnost výrobků, poškození majetku, ani environmentální dopady, nad rámec rizik týkajících se pracovníků a dalších relevantních zainteresovaných stran.

 

This document does not address issues such as product safety, property damage or environmental impacts, beyond the risks to workers and other relevant interested parties.

Tento dokument lze zcela nebo zčásti využívat k systematickému zlepšování managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tvrzení o shodě s tímto dokumentem jsou však nepřijatelná, pokud nejsou všechny jeho požadavky začleněny do systému managementu BOZP organizace a splněny bez výjimky.

 

This document can be used in whole or in part to systematically improve occupational health and safety management. However, claims of conformity to this document are not acceptable unless all its requirements are incorporated into an organization’s OH&S man-
agement system and fulfilled without exclusion.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz