PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 03.220.01; 35.240.60                                                                                                                 Listopad 2018

Inteligentní dopravní systémy – Dopravní
a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) –
Část 21: Geografické odkazování na polohu (TPEG-GLR)

ČSN P
ISO/TS 21219-21

01 8259

 

Intelligent transport systems – Traffic and travel information via transport protocol experts group, generation 2 (TPEG2) –
Part 21: Geographic location referencing (TPEG-GLR)

Systèmes intelligents de transport – Informations sur le trafic et le tourisme via le groupe expert du protocole de transport, génération 2 (TPEG2) –
Partie 21: Référencement d'emplacement géographique (TPEG2-GLR)

Tato předběžná norma přejímá anglickou verzi technické specifikace ISO/TS 21219-21:2018. Má stejný status jako oficiální verze.

This prestandard implements the English version of the Technical Specification ISO/TS 21219-21:2018. It has
the same status as the official version
.

Anotace obsahu

Tato technická specifikace definuje metodu používání geografického odkazování na polohu (GLR) použitou v kontejnerech pro odkazování na polohu v různých aplikacích TPEG. Metoda GLR umožňuje popsat objekt zájmu pomocí geometrických lokalizovaných objektů, bodu, kruhu, jeho výseče či polygonu. Tento způsob popisu je doplňkem k mapovému popisu a je určen zejména pro zařízení, které nepracuje s vektorovým mapovým podkladem, ale s rastrovou mapou.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Tato předběžná česká technická norma přejímá technickou specifikaci ISO/TS 21219-21:2018 vydanou v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 1 a je určena k ověření. Případné připomínky k obsahu normy přijímá Česká agentura pro standardizaci.

Převzetí TS nevyžaduje zrušení konfliktních národních norem platných pro stejný předmět normalizace.

Souvisící ČSN

ČSN P CEN ISO/TS 18234-1 (01 8256) Inteligentní dopravní systémy – Dopravní a cestovní informace předávané prostřednictvím binárního formátu dat Expertní skupiny protokolů pro dopravu, 1. generace (TPEG1) – Část 1: Úvod, číslování a verze (TPEG1-INV)

ČSN P CEN ISO/TS 18234-2 (01 8256) Inteligentní dopravní systémy – Dopravní a cestovní informace předávané prostřednictvím binárního formátu dat Expertní skupiny protokolů pro dopravu, 1. generace (TPEG1) – Část 2: Syntax, sémantika a rámcová struktura (TPEG1-SSF)

ČSN P CEN ISO/TS 18234-3 (01 8256) Inteligentní dopravní systémy – Dopravní a cestovní informace (TTI) – Zprávy TTI předávané označovacím jazykem s možností rozšíření Expertní skupiny protokolů pro dopravu (TPEG1) – Část 3: Informace o službách v síti (TPEG1-SNI)

ČSN P CEN ISO/TS 18234-4 (01 8256) Dopravní a cestovní informace (TTI) – Zprávy TTI předávané označovacím jazykem s možností rozšíření Expertní skupiny protokolů pro dopravu (TPEG) – Část 4: Použití zpráv
silniční dopravy

ČSN P CEN ISO/TS 18234-5 (01 8256) Dopravní a cestovní informace (TTI) – Zprávy TTI předávané označovacím jazykem s možností rozšíření Expertní skupiny protokolů pro dopravu (TPEG) – Část 5: tpeg-ptiML

ČSN P CEN ISO/TS 18234-6 (01 8256) Dopravní a cestovní informace (TTI) – Zprávy TTI předávané označovacím jazykem s možností rozšíření Expertní skupiny protokolů pro dopravu (TPEG) – Část 6: Užití odkazů
na polohu (TPEG-Loc)

ČSN P ISO/TS 21219-7 (01 8259) Inteligentní dopravní systémy – Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) – Část 7: Kontejner pro odkazování na polohu (TPEG2-LRC)

ČSN P ISO/TS 21219-22 (01 8259) Inteligentní dopravní systémy – Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) – Část 22: Odkazování na polohu metodou OpenLR (TPEG2-OLR)

ČSN P ISO/TS 21219-24 (01 8259) Inteligentní dopravní systémy – Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) – Část 24: Jednoduché šifrování (TPEG2-LTE)

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článku „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA, která obsahuje překlad kapitoly 3 a 4 technické specifikace.

Vypracování normy

Zpracovatel: SILMOS s.r.o. – CTN, IČO 45276293, spolupráce: Ing. Petr Bureš, Ph.D., ČVUT v Praze

Technická normalizační komise: TNK 136 Dopravní telematika

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Jan Křivka

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz