ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.020; 91.140.50                                                                                                                           Říjen 2018

Elektrické instalace nízkého napětí –
Část 7-704: Zařízení jednoúčelová
a ve zvláštních objektech – Elektrická zařízení na staveništích a demolicích

ČSN 33 2000-7-704
ed. 3

idt HD 60364-7-704:2018
mod
 IEC 60364-7-704:2017

Low-voltage electrical installations –
Part 7-704: Requirements for special installations or locations – Construction and demolition site installations

Installations électriques à basse tension –
Partie 7-704: Exigences pour les installations ou emplacements spéciaux – Installations de chantiers de construction
et de démolition

Errichten von Niederspannungsanlagen –
Teil 7-704: Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlage besonderer Art – Baustellen

Tato norma je českou verzí harmonizačního dokumentu HD 60364-7-704:2018. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the Harmonization Document HD 60364-7-704:2018. It was translated
by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2021-05-18 se nahrazuje ČSN 33 2000-7-704 ed. 2 ze srpna 2007, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 


Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 3

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 5

704.1........... Rozsah platnosti..................................................................................................................................................................... 6

704.2........... Citované dokumenty.............................................................................................................................................................. 6

704.3........... Termíny a definice................................................................................................................................................................. 6

704.30........ Stanovení základních charakteristik................................................................................................................................... 6

704.31........ Účel, napájení a stavba......................................................................................................................................................... 7

704.313...... Napájení................................................................................................................................................................................... 7

704.4........... Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti................................................................................................................... 7

704.41........ Ochrana před úrazem elektrickým proudem.................................................................................................................... 7

704.410...... Úvod.......................................................................................................................................................................................... 7

704.411...... Ochranné opatření: automatické odpojení od zdroje...................................................................................................... 7

704.414...... Ochranné opatření: Malé napětí zajišťované SELV a PELV.......................................................................................... 7

704.44........ Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým rušením.................................................................................. 8

704.443...... Ochrana před přechodným atmosférickým nebo spínacím přepětím......................................................................... 8

704.443.1... Obecně..................................................................................................................................................................................... 8

704.5........... Výběr a stavba elektrických zařízení................................................................................................................................... 8

704.51........ Obecné předpisy.................................................................................................................................................................... 8

704.511...... Soulad s normami.................................................................................................................................................................. 8

704.511.1... Doplňuje se následující:........................................................................................................................................................ 8

704.512...... Provozní podmínky a vnější vlivy........................................................................................................................................ 8

704.512.2... Vnější vlivy............................................................................................................................................................................... 8

704.52........ Elektrická vedení.................................................................................................................................................................... 8

704.522.8... Ostatní mechanická namáhání (AJ)................................................................................................................................... 8

704.537...... Přístroje pro odpojování a spínání...................................................................................................................................... 8

704.537.2... Přístroje pro odpojování........................................................................................................................................................ 8

704.56........ Zařízení pro bezpečnostní účely.......................................................................................................................................... 9

704.6........... Revize....................................................................................................................................................................................... 9

Příloha ZB (normativní) Zvláštní národní podmínky........................................................................................................................... 10

Příloha ZB (informativní) Odchylka typu A............................................................................................................................................ 12

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 13

 


 

Předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k HD 60364-7-704:2018 dovoleno do 2021-05-18 používat dosud platnou ČSN 33 2000-7-704 ed. 2 ze srpna 2007.

Změny proti předchozí normě

Tento harmonizační dokument je technickou revizí předchozího harmonizačního dokumentu.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60245-4 dosud nezavedena

EN 60309-1 zavedena v ČSN EN 60309-1 ed. 3 (35 4513) Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití – Část 1: Všeobecné požadavky

EN 60309-2 zavedena v ČSN EN 60309-2 ed. 3 (35 4513) Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití – Část 2: Požadavky na zaměnitelnost rozměrů pro přístroje s kolíky a s dutinkami

HD 60364 (soubor) zaveden v souboru ČSN 33 2000

HD 60364-4-41:2007 zaveden v ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem

HD 60364-5-537:2016 zaveden v ČSN 33 2000-5-537 ed. 2:2017 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení – Přístroje pro ochranu, odpojování, spínání, řízení a monitorování –
Oddíl 537: Odpojování a spínání

EN 61439-4 zavedena v ČSN EN 61439-4 (35 7107) Rozváděče nízkého napětí – Část 4: Zvláštní požadavky pro staveništní rozváděče (ACS)

Souvisící ČSN

ČSN EN 50110-1 ed. 3 (34 3100) Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část 1: Obecné požadavky

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Porovnání s mezinárodní normou

Tato evropská norma přejímá IEC 60364-7-704:2017 s modifikacemi.

Modifikace oproti normě IEC jsou vyznačeny svislou čarou na levém okraji textu.

Informativní údaje z HD 60364-7-704:2018

Text dokumentu 64/2155/FDIS, budoucího 3. vydání IEC 60364-7-704:2017, který vypracovala IEC/TC 64
Elektrické instalace a ochrana před úrazem elektrickým proudem byl předložen k paralelnímu hlasování
IEC-CENELEC a schválen CENELEC jako HD 60364-7-704:2018.

Návrh změny, který zahrnuje společné modifikace k IEC 60364-7-704 (64/2155/FDIS), byl vypracován komisí CLC/TC 64 Elektrické instalace a ochrana před úrazem elektrickým proudem a schválen CENELEC.

Jsou stanovena tato data:

    nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní

(dop)

2018-11-18

    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2021-05-18

HD 60364-7-704:2018 nahrazuje HD 60364-7-704:2007.

Přílohy, které byly přidány k IEC 60364-7-704:2017 jsou označeny „Z“.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla k příloze ZB Zvláštní národní podmínky doplněna vysvětlující poznámka, která je označena jako POZNÁMKA K TÉTO NORMĚ.

Informace pro uživatele normy

Převzatý dokument HD 60364-7-704:2018 nebere v potaz, že byl vydán nový HD 60364-4-41:2017, který je do používání zaveden jako ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2017.

Vypracování normy

Zpracovatel: Medit Consult s. r. o., IČO 26837021, Ing. Bohuslav Kramerius, Ing. Karel Dvořáček

Technická normalizační komise: TNK 22 Elektrotechnické předpisy

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Pavel Vojík

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Úvod

Pro účely této části se použijí požadavky HD 60364/HD 384.

Části 7XX HD 60364 obsahují zvláštní požadavky na zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech, které jsou založeny na požadavcích obecných částí HD 60364 (část 1, část 4, část 5 a část 6). Části 7XX musí být vnímány v souvislosti s požadavky obecných částí.

Zvláštní požadavky této části HD 60364 doplňují, upravují nebo nahrazují požadavky obecných částí HD 60364 platné v době vydání této části normy.

Nepřítomnost odkazu na vyloučení článku obecné části znamená možnost využití odpovídajících článků obecné části (nedatovaný odkaz).

Požadavky jiných částí 7XX mohou být významné pro instalace, na něž se vztahují požadavky této části. Tato část proto též smí doplňovat, upravovat nebo nahrazovat určité požadavky platné v době publikování oněch částí.

Číslování této části sleduje vzory a odpovídající odkazy na HD 60364. Čísla následující po čísle této části jsou čísla odpovídajících částí nebo kapitol HD 60364, platných v době publikování této části, jak jsou uvedeny v normativních odkazech tohoto dokumentu (datované odkazy).

Jestliže je nutné doplnit požadavky či vysvětlivky mající nepřímý vztah k obecným částem, nebo jiným částem 7XX, pak číslování těchto článků je uvedeno takto 712.101, 712.102, 712.103, atd.

POZNÁMKA V případě, že by byly vydány nové nebo změněné obecné části s upraveným číslováním po vydání této části, čísla článků týkající se obecné části v této části 704 již nemusí být dále v souladu s nejnovějším vydáním obecné části. Musí být dodržovány datované odkazy.

704.1 Rozsah platnosti

Požadavky této části se vztahují na instalace pro stavbu a demolice staveb, určených k užívání v době stavby nebo provádění demoličních prací a které mají být po dokončení stavby mimo provoz. Jedná se například o elektrická zařízení sloužící pro:

    práce spojené s výstavbou nových budov;

    práce spojené s opravou, přestavbou, přístavbou nebo demolicí stávajících budov či jejich částí;

    inženýrské práce;

    zemní práce;

    práce podobného charakteru.

Požadavky platí pro pevné nebo pohyblivé instalace.

Ustanovení této normy neplatí pro elektrická zařízení v administrativních prostorech staveniště (v kancelářích, šatnách, zasedacích místnostech, jídelnách, restauracích, ubytovnách, toaletách).

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz