ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 79.060.20                                                                                                                               Listopad 2018

Desky na bázi dřeva – Laminované desky pro vnitřní
použití – Definice, požadavky a klasifikace

ČSN
EN 14322

49 2140

 

Wood-based panels – Melamine faced boards for interior uses – Definition, requirements and classification

Panneaux à base de bois – Panneaux surfacés mélaminés pour usages intérieurs – Définition, exigences et classification

Holzwerkstoffe – Melaminbeschichtete Platten zur Verwendung im Innenbereich – Definition, Anforderungen
und Klassifizierung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14322:2017. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14322:2017. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14322 (49 2140) z října 2017.


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 14322:2016 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 14322 z října 2017 převzala EN 14322:2017 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

EN 311 zavedena v ČSN EN 311 (49 0159) Desky ze dřeva – Přídržnost povrchu – Zkušební metoda

EN 320 zavedena v ČSN EN 320 (49 0155) Třískové a dřevovláknité desky – Stanovení odporu proti vytáhnutí šroubu v axiálním směru

EN 717-1 zavedena v ČSN EN 717-1 (49 0163) Desky ze dřeva – Stanovení úniku formaldehydu – Část 1: Emise formaldehydu komorovou metodou

EN 14323 zavedena v ČSN EN 14323 (49 2141) Desky na bázi dřeva – Laminované desky pro vnitřní použití – Metody zkoušení

EN ISO 12460-3 zavedena v ČSN EN ISO 12460-3 (49 0163) Desky na bázi dřeva – Stanovení úniku formaldehydu – Část 3: Metoda plynové analýzy

Vypracování normy

Zpracovatel: Textilní zkušební ústav s.p., Brno, IČO 00013251, Ing. Vítězslav Gaja, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK 135 Dřevo a výrobky na bázi dřeva

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Jan Šuser

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN 14322
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                            Březen 2017

ICS 79.060.20                                                                                                            Nahrazuje EN 14322:2004

Desky na bázi dřeva – Laminované desky pro vnitřní použití –
Definice, požadavky a klasifikace

Wood-based panels – Melamine faced boards for interior uses –
Definition, requirements and classification

Panneaux à base de bois – Panneaux surfacés
mélaminés pour usages intérieurs – Définition,
exigences et classification

Holzwerkstoffe – Melaminbeschichtete Platten
zur Verwendung im Innenbereich – Definition,
Anforderungen und Klassifizierung

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2017-01-09.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2017 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                      Ref. č. EN 14322:2017 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 5

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 6

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 6

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 6

4......... Požadavky......................................................................................................................................................................................... 7

5......... Vzhled................................................................................................................................................................................................ 7

5.1...... Barevný soulad................................................................................................................................................................................ 7

5.2...... Textura povrchu............................................................................................................................................................................... 7

6......... Klasifikace podle odolnosti proti oděru....................................................................................................................................... 8

7......... Ověření shody.................................................................................................................................................................................. 8

7.1...... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 8

7.2...... Řízení výroby.................................................................................................................................................................................... 8

7.3...... Vnější kontrola.................................................................................................................................................................................. 8

8......... Označení........................................................................................................................................................................................... 8

Příloha A (normativní) Doplňkové vlastnosti........................................................................................................................................... 9

Příloha B (normativní) Únik formaldehydu........................................................................................................................................... 10

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 11

 

Předmluva

Tento dokument (EN 14322:2017) vypracovala technická komise CEN/TC 112 Desky na bázi dřeva, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2017 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2017.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 14322:2004.

Ve srovnání s EN 14322:2004 došlo k následujícím úpravám:

a)   rozšíření předmětu normy na výtlačně lisované třískové desky a sendvičové desky pro nábytek;

b)   klasifikace odolnosti proti oděru pouze na základě počátečního bodu odbroušení;

c)   odstranění odolnosti proti žáru hořící cigarety z tabulky A.1; přidání odolnosti proti vytažení šroubu v axiálním směru;

d)   v příloze B úprava úniku formaldehydu nahrazením EN 717-2 nomou EN ISO 12460-3.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma určuje požadavky na povrch a přípustné odchylky rozměrů pro dekorativní laminované desky pro vnitřní použití, které jsou společné pro třískové a výtlačně lisované třískové, vláknité a sendvičové desky.

Tato norma neplatí pro desky laminované tzv. základovými fóliemi, kašírovacími fóliemi a lamináty podle EN 438-1.

Tato norma neplatí pro laminátové podlahové krytiny.

Laminované desky na bázi dřeva v souladu s touto normou se mohou označovat jako MFB.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz