Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.040.00; 27.020                                                                                                                                                       Listopad 1997

Pístové spalovací motory - Měření emisí výfukových plynů - Část 2: Měření plynných emisí a emisí částic výfukových plynů v místě instalace

ČSN
EN ISO 8178-2

09 0868

                                                                                                                                   

Reciprocating internal combustion engines - Exhaust emission measurement - Part 2: Measurement of gaseous and particulate exhaust emissions at site

Moteurs alternatifs à combustion interne - Mesurage des émissions de gaz d’échappement - Partie 2: Mesurage des émissions de gaz et de particules sur site

Hubkolben-Verbrennungsmotoren - Abgasmessung - Teil 2: Messung der gasförmigen Emission und der Partikel-emission am Einsatzort

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 8178-2:1996. Evropská norma EN ISO 8178-2:1996 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 8178-2:1996. The European Standard EN ISO 8178-2:1996 has the status of a Czech Standard.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

ISO 3046-1:1996 dosud nezavedena

ISO 3046-3:1989 dosud nezavedena

EN ISO 8178-1:1996 zavedena v ČSN EN ISO 8178-1 Pístové spalovací motory - Měření emisí výfukových plynů - Část 1: Měření plynných emisí a emisí částic výfukových plynů na zkušebním stanovišti (09 0868)

EN ISO 8178-4:1996 zavedena v ČSN EN ISO 8178-4:1996 Pístové spalovací motory - Měření emisí výfukových plynů - Část 4: Zkušební cykly pro různá použití motoru (09 0868)

EN ISO 8178-5 dosud nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce Praha, IČO 025950 - Ing. Miroslav Procházka, Václav Svoboda

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ferdinand Adamčík

 


Strana 3

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                          EN ISO 8178-2

EUROPEAN STANDARD                                                                                        Srpen 1996

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 13.040.00; 27.020

Deskriptory: internal combustion engines, reciprocating engines, exhaust gases, tests, measurement, exhaust emissions, steady state

 

 

Pístové spalovací motory - Měření emisí výfukových plynů - Část 2: Měření plynných emisí a emisí částic výfukových plynů v místě instalace

(ISO 8178-2:1996)

Reciprocating internal combustion engines - Exhaust emission - measurement -Part 2: Measurement of gaseous and particulate exhaust emissions at site

(ISO 8178-2:1996)

 

Moteurs alternatifs à combustion interne - Mesurage des émissions de gaz d’échappement - Partie 2: Mesurage des émissions de gaz et de particules sur site (ISO 8178-2:1996)

Hubkolben-Verbrennungsmotoren - Abgasmessung - Teil 2: Messung der gasförmigen Emission und der Partikelemission am Einsatzort (ISO 8178-2:1996)

 

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1996-02-10.

Členové CEN jsou povinni splnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels

 


Strana 4

Předmluva

Text mezinárodní normy ISO 8178-2:1996 byl vypracován technickou komisi ISO/TC 70 ”Spalovací motory” ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 270 ”Spalovací motory”, která má sekretariát v DIN.

Této evropské normě se nejpozději do února 1997 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu se zruší nejpozději do února l997.

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC se následující země zavazují, že zavedou tuto evropskou normu: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 8178-2:1996 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.


Strana 5

Obsah

                                                                                                                                                                                                    Strana

 

1

Předmět normy .............................................................................................................................................

7

2

Normativní odkazy ........................................................................................................................................

8

3

Definice ..........................................................................................................................................................

8

4

Symboly a zkratky .........................................................................................................................................

10

4.1

Symboly a indexy ........................................................................................................................................

10

4.2

Symboly a zkratky pro měření složek emisí ................................................................................................

11

4.3

Zkratky ........................................................................................................................................................

12

5

Podmínky zkoušky ........................................................................................................................................

12

5.1

Všeobecné požadavky ................................................................................................................................

12

5.2

Zkušební podmínky motoru .........................................................................................................................

12

5.3

Výkon ..........................................................................................................................................................

13

5.4

Sací systém vzduchu motoru ......................................................................................................................

13

5.5

Výfukový systém motoru .............................................................................................................................

13

5.6

Chladicí systém ...........................................................................................................................................

13

5.7

Mazací olej ..................................................................................................................................................

13

5.8

Instalace zkušební odběrové sondy a měřicího zařízení ............................................................................

13

6

Zkušební paliva .............................................................................................................................................

13

7

Měřicí zařízení a měřené parametry ............................................................................................................

14

7.1

Točivý moment a otáčky .............................................................................................................................

14

7.2

Průtok výfukových plynů .............................................................................................................................

14

7.3

Přesnost ......................................................................................................................................................

14

7.4

Zjišťování koncentrace plynných složek .....................................................................................................

16

7.5

Zjišťování koncentrace částic ......................................................................................................................

16

8

Kalibrace přístrojů pro analýzu ...................................................................................................................

16

9

Kalibrace systému pro měření částic .........................................................................................................

17

10

Provozní podmínky .......................................................................................................................................

17

10.1

Zkušební cykly ............................................................................................................................................

17

10.2

Příprava motoru ..........................................................................................................................................

17

11

Průběh zkoušky ............................................................................................................................................

17

11.1

Příprava filtrů pro odběr vzorku ...................................................................................................................

17

11.2

Instalace měřicího zařízení .........................................................................................................................

17

11.3

Spuštění zřeďovacího systému a motoru ....................................................................................................

17

11.4

Nastavení poměru zředění ..........................................................................................................................

17

11.5

Stanovení zkušebních režimů .....................................................................................................................

18

11.6

Kontrola analyzátorů ...................................................................................................................................

18

11.7

Zkušební cykly ............................................................................................................................................

18

11.8

Přezkoušení analyzátorů .............................................................................................................................

19

11.9

Zkušební protok ..........................................................................................................................................

19

 


Strana 6

 

12

Vyhodnocení údajů plynných emisí a emisí částic ....................................................................................

19

12.1

Plynné emise ...............................................................................................................................................

19

12.2

Emise částic ................................................................................................................................................

20

13

Výpočet plynných emisí ...............................................................................................................................

20

13.1

Stanovení průtoku výfukových plynů ...........................................................................................................

20

13.2

Korekce vlhkosti/suchosti ............................................................................................................................

20

13.3

Korekce NOx na vlhkost ...............................................................................................................................

20

13.4

Výpočet hmotnostního průtoku emisí výfukových plynů .............................................................................

20

13.5

Výpočet měrných emisí ...............................................................................................................................

21

14

Výpočet emisí částic ....................................................................................................................................

22

14.1

Korekční součinitele částic ..........................................................................................................................

22

14.2

Systém zředění části průtoku ......................................................................................................................

22

14.3

Systém zředění plného průtoku ..................................................................................................................

22

14.4

Výpočet hmotnostního průtoku částic .........................................................................................................

22

14.5

Výpočet měrných emisí ...............................................................................................................................

24

14.6

Efektivní váhový součinitel ..........................................................................................................................

24

15

Zjišťování koncentrace plynných emisí ......................................................................................................

24

15.1

Hlavní složky výfukových plynů (CO, CO2, HC, NOx, O2) ............................................................................

24

15.2

Zjišťování koncentrace čpavku ...................................................................................................................

24

15.3

Zjišťování koncentrace metanu ...................................................................................................................

25

15.4

Zjišťování koncentrace metanolu (metoda GC) ..........................................................................................

25

15.5

Zjišťování koncentrace formaldehydu .........................................................................................................

25

16

Zjišťování koncentrace částic .....................................................................................................................

25

16.1

Zřeďovací systém ........................................................................................................................................

25

16.2

Částice - systém odběru částic ...................................................................................................................

25

Příloha A (informativní) Bibliografie .........................................................................................................................

26


Strana 7

1   Předmět normy

Tato část EN ISO 8178, spolu s EN ISO 8178-1:1996, specifikuje metody měření a vyhodnocení plynných emisí a emisí částic výfukových plynů u pístových spalovacích motorů (RIC motory) při ustálených podmínkách v místě instalace motoru, které jsou nezbytné k určení měřené hodnoty pro každou škodlivou složku výfukových plynů. Pro různé použití motoru platí různé kombinace zatížení motoru a otáček (viz EN ISO 8178-4:1996).

Tato část EN ISO 8178 je používána především tehdy, když jsou pístové spalovací motory použity k pohonu lodí a lodních zařízení, u agregátů pro výrobu elektrické energie, v diesel elektrických trakcích na železnicích nebo podobnému účelu, kdy musí být provedeno měření v místě instalace motoru nebo, pokud to není možné, je nutno provést měření v podmínkách zkušební stanovišti nebo je nutno použít výsledků měření na zkušebním stanovišti.

Tato část normy EN ISO 8178 není vhodná pro vozidla používaná v zemědělství jako jsou traktory a sklízecí stroje a dále pak pro zemní stroje, velká průmyslová vozidla (obvykle používaná v hornictví), travní kultivátory a vidlicové vysokozdvižné vozíky. Motory, které slouží k pohonu těchto zařízení musí být homologovány na zkušebním stanovišti. Pokud je požadováno přezkoušení nebo nová homologace těchto motorů, mají být především zkoušeny mimo vozidlo při použití odpovídajícího zatížení a měřicího zařízení, jako je zkouška na dynamometru nebo jiná zatěžující zařízení.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz