ICS 17.220; 29.050; 77.040.10

ČSN

EN IEC 61788-24

 

34 5685

Leden 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Supravodivost –
Část 24: Měření kritického proudu – Udržovaný kritický proud
po dvojnásobném ohybu při pokojové teplotě supravodivých
drátů Bi-2223 pokrytých stříbrem

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz