Zdroj: www.cni.cz

PŘEDBĚŽNÁ NORMA

ICS 91.040.00; 91.080.10

Prosinec 1997

Navrhování ocelových konstrukcí
Část 1-3: Obecná pravidla - Doplňující
pravidla pro tenkostěnné za studena
tvarované prvky a plošné profily

ČSN P
 ENV 1993-1-3

73 1402

 

 

 

Design of steel structures Part 1-3: General rules Supplementary rules for cold formed thin gauge members and sheeting

Calcul des structures en acier Partie 1-3: Règles générales - Règles supplémentaires pour les éléments minces formés à froid Produits longs et produits plats

Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten Teil 1-3: Allgemeine Regeln Ergänzende Regeln für kaltgeformte dünnwandige Bauteile und Bleche

 

Tato norma je českou verzí předběžné evropské normy ENV 1993-1-3:1995. Předběžná evropská norma ENV 1993-1-3:1995 má status české předběžné normy.

 

This standard is the Czech version of the European Prestandard ENV 1993-1-3:1995. The European Prestandard ENV 1993-1-3:1995 has the status of a Czech Prestandard.

 

Tato předběžná ČSN je určena pro ověření a k připomínkám. Lze ji použít jako alternativní předpis k ČSN 73 1402. Připomínka a návrhy na zlepšení lze uplatnit u Českého normalizačního institutu.

 

Národní předmluva

 

Tato předběžná norma obsahuje doslovný překlad anglického znění ENV 1993-1-3 (Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-3: Obecná pravidla - Doplňující pravidla pro tenkostěnné za studena tvarované prvky a plošné profily) a Národní aplikační dokument České republiky (NAD), který se použije spolu s ENV 1993-1-3 pro návrh konstrukcí stavěných v České republice.

 

Účelem NAD je doplnit chybějící informace vztahující se zejména k zatížení staveb a k používaným materiálům. V NAD jsou také uvedeny hodnoty volitelné jednotlivými zeměmi. Údaje NAD jsou na území České republiky nadřazeny odpovídajícím údajům ENV.

 

Předběžná evropská norma ENV 1993-1-3:1996 byla připravena Evropskou komisí (CEN) a je redukována přesně tak, jak byla publikována a schválena CEN. Je výsledkem prací sponzorovaných zeměmi Evropského společenství (ES) a Evropského sdružení volného obchodu (EFTA) pro vytvoření obecných pravidel pro návrh konstrukcí z betonu, oceli, ocelobetonu, dřeva a zdiva, projektování v oboru geotechniky a konstrukcí v seizmických oblastech.

 

Tato předběžná evropská norma spolu s NAD je určena k ověření při praktickém užívání po dobu tří let. Cílem ověření je získání poznatků, které budou využity k modifikaci ENV tak, aby mohla být schválena jako EN. Případné připomínky a návrhy k oběma dokumentům se zasílají Českému normalizačnímu institutu, V botanice 4, 150 00 Praha 5.

 

Ó Český normalizační institut, 1997
50594


Strana 2

Citované normy

 

EN 10002-1  zavedena v ČSN EN 10002 Kovové materiály. Zkouška tahem.

            Část 1: Zkouška tahem za okolní teploty (42 0310);

EN 10025    zavedena v ČSN EN 10025+A1 Výrobky válcované za tepla z nelegovaných

            Konstrukčních ocelí. Technické dodací podmínky (42 0904);

EN 10113    zavedena v ČSN EN 10113-1 až 3 Výrobky válcované za tepla ze svařitelných

            jemnozrnných konstrukčních ocelí. Část 1: Všeobecné dodací podmínky (42 0934);

            Část 2: Dodací podmínky pro normalizačně žíhané nebo normalizačně válcované

            oceli; (42 0935); Část 3: Dodací podmínky pro termomechanicky válcované oceli

           (42 0936);

EN 10143    dosud nezavedena;

EN 10147    zavedena v ČSN EN 10147 Plechy a pásy žárově pozinkované spojitým pochodem

            z hlubokotažných ocelí k tváření za studena. Technické a dodací podmínky

            (420910);

prEN 10149  dosud nezavedena;

EN 10155    zavedena v ČSN EN 10155 Konstrukční oceli se zvýšenou odolností proti

            Atmosférické korozi. Technické dodací podmínky (42 0930);

ENV 1090-2  dosud nezavedena;

ENV 1991-1  zavedena v ČSN P ENV 1991-1 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí,

            Část 1: Zásady navrhování;

ENV 1993-1-1 zavedena v ČSN P ENV 1993-1-1 Navrhování ocelových konstrukcí,

            Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby;

ENV 1994-1-1 zavedena v ČSN P ENV 1994-1-1 Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí,

            Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby;

ISO 1000    dosud nezavedena;

ISO 4997    dosud nezavedena.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Konsorcium NORMY OK, Frýdek-Místek, IČO 12664731, Prof. Ing. Jiří Studnička, DrSc.

Technická normalizační komise: TNK 35 Ocelové konstrukce

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Irena Pavlíčková


Strana 3

PŘEDBĚŽNÁ EVROPSKÁ NORMA

ENV 1993-1-3: 1996

EUROPEAN PRESTANDARD

Duben 1996

PRÉNORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE VORNORM


 

MDT: 91.040.00; 91.080.10

Deskriptory: Steel construction, structural steels, cold-working, flat bars, computation, rules of calculation, mechanical strength.

 

Navrhování ocelových konstrukcí Část 1.3: Obecná pravidla. Doplňující pravidla pro tenkostěnné za studena tvarované prvky a plošné profily

 

Design of steel structures Part 1.3: General rules - Supplementary rules for cold formed thin gauge members and sheeting

Calcul des structures en acier - Partie 1-3: Regles générales - Regles supplémentaires pour les éléments minces formés a froid - Produits longs et produits plats

Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-3: Allgemeine Regeln - Ergänzende Regeln für kaltgeformte dünnwandige Bauteile und Bleche

 

Tato předběžná evropská norma (ENV) byla přijata organizací CEN 1996-06-04 pro dočasné používání. Doba platnosti této normy je omezena zpočátku na tři roky. Po dvou letech budou členové CEN požádáni o připomínky zvláště z hlediska, může-li ENV být změněna na evropskou normu (EN).

Členové CEN jsou žádáni, aby zveřejnili existenci této ENV týmž způsobem jako EN a vhodnou formou ji zpřístupnili na národní úrovni. Národní normy, jež by byly v rozporu s ENV, mohou zůstat v platnosti současně s ENV až do dosažení konečného rozhodnutí o převzetí do EN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 4

Prázdná strana!


Strana 5

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

9

Účel Eurokódů

9

Vývoj Eurokódů

9

Program Eurokódů

9

Národní aplikační dokumenty (NAD)

10

Specifické záležitosti této předběžné normy

10

 

 

 

1

Obecně

12

1.1

Rozsah

12

1.2

Rozlišení mezi zásadami a aplikačními pravidly

12

1.3

Normativní odkazy

13

1.4

Definice

13

1.4.1

Základní materiál

13

1.4.2

Základní mez kluzu

13

1.4.3

Diafragmové působení

13

1.4.4

Kazeta

13

1.4.5

Částečné omezení

13

1.4.6

Poměrná štíhlost

13

1.4.7

Omezení

13

1.4.8

Stressed-skin design

13

1.4.9

Podpora

13

1.5

Značky

13

1.6

Jednotky

14

1.7

Terminologie

14

1.7.1

Tvar průřezů

14

1.7.2

Tvar výztuh

17

1.7.3

Rozměry příčného řezu

18

1.7.4

Konvence pro osy prvku

18

 

 

 

2

Zásady navrhování

20

2.1

Všeobecně

20

2.2

Mezní stavy únosnosti

20

2.3

Mezní stavy použitelnosti

20

2.4

Navrhování s pomocí zkoušek

21

2.5

Trvanlivost

21

 

 

 

3

Vlastnosti materiálů a příčných řezů

22

3.1

Konstrukční ocel

22

3.1.1

Všeobecně

22

3.1.2

Průměrná mez kluzu

23

3.1.3

Tloušťka

24

3.2

Spojovací prostředky

25

3.2.1

Šroubové spoje

25

3.2.2

Ostatní mechanické spojovací prostředky

25

3.2.3

Materiál pro svařování

25

3.3

Vlastnosti průřezů

25

3.3.1

Všeobecně

25

3.3.2

Plný průřez

25

3.3.3

Účinná plocha

26

3.3.4

Vliv zaoblení v rozích

27

3.4

Geometrické rozměry

29


Strana 6

3.5

Modelování pro analýzu příčného řezu

30

 

 

 

4

Lokální boulení

31

4.1

Všeobecně

31

4.2

Rovné části bez výztuh

31

4.3

Rovné části s okrajovými nebo vnitřními výztuhami

34

4.3.1

Všeobecně

34

4.3.2

Rovné části s okrajovými výztuhami

36

4.3.2.1

Podmínky

36

4.3.2.2

Obecná procedura

36

4.3.2.3

Zjednodušená procedura

39

4.3.3

Rovné části s vnitřními výztuhami

40

4.3.3.1

Podmínky

40

4.3.3.2

Obecná procedura

40

4.3.3.3

Zjednodušená procedura

41

4.3.4

Trapézové plechy s vnitřními výztuhami

42

4.3.4.1

Všeobecně

42

4.3.4.2

Pásnice s vnitřními výztuhami

42

4.3.4.3

Stojiny s nejvýše dvěma vnitřními výztuhami

45

4.3.4.4

Plechy s výztuhami v pásnici i stojině

49

 

 

 

5

Únosnost příčných řezů

50

5.1

Všeobecně

50

5.2

Osový tah

50

5.3

Osový tlak

51

5.4

Ohybový moment

51

5.4.1

Všeobecně

51

5.4.2

Únosnost při částečném zplastizování

52

5.4.3

Účinky smykového ochabnutí

54

5.5

Kombinace tahu a ohybu

57

5.6

Kombinace tlaku a ohybu

57

5.7

Krouticí moment

58

5.8

Smyková síla

59

5.9

Lokální příčné síly

60

5.9.1

Všeobecně

60

5.9.2

Průřezy s jednou nevyztuženou stojinou

61

5.9.3

Průřezy se dvěma nebo více nevyztuženými stojinami

64

5.9.4

Vyztužené stojiny

67

5.10

Kombinace smyku a ohybu

67

5.11

Kombinace ohybu a lokálního zatížení

67

 

 

 

6

Vzpěrná únosnost

69

6.1

Všeobecně

69

6.2

Osový tlak

69

6.2.1

Návrhová vzpěrná únosnost

69

6.2.2

Rovinný vzpěr

70

6.2.3

Vzpěr zkroucením a prostorový vzpěr

71

6.3

Příčná a torzní ztráta stability prvků namáhaných ohybem

74

6.4

Distorzní vzpěr

75

6.5

Tlak a ohyb

76

6.5.1

Všeobecně

76

6.5.2

Tlak a ohyb s možnou ztrátou stability při ohybu

77


Strana 7

7

Mezní stavy použitelnosti

79

7.1

Všeobecně

79

7.2

Plastické deformace

79

7.3

Průhyby

79

7.4

Plošné profily

80

 

 

 

8

Styky a spoje

81

8.1

Všeobecně

81

8.1.1

Návrhové předpoklady

81

8.1.2

Průsečíky

81

8.1.3

Spoje vystavené nárazům, vibracím nebo změnám zatížení

81

8.2

Požadavky na styky

81

8.2.1

Kloubové styky

81

8.2.2

Rámové styky

81

8.2.3

Polotuhé styky

82

8.3

Stykové příložky a koncové spojky tlačených prvků

82

8.4

Spoje s mechanickými spojovacími prostředky

82

8.5

Bodové svary

89

8.6

Přeplátované svary

90

8.6.1

Všeobecně

90

8.6.2

Koutové svary

90

8.6.3

Průvarové bodové svary

91

 

 

 

9

Navrhování s pomocí zkoušek

94

9.1

Zásady

94

9.2

Podmínky

95

9.3

Tabulky únosnosti založené na zkouškách

96

9.3.1

Všeobecně

96

9.3.2

Tabulky založené pouze na zkouškách

96

9.3.3

Tabulky založené na kombinaci zkoušek a analýzy

96

 

 

 

10

Zvláštní případy

98

10.1

Nosníky stabilizované krytinou

98

10.1.1

Všeobecně

98

10.1.2

Výpočetní metody

98

10.1.3

Návrhová kritéria

100

10.1.3.1

Prostě uložené vaznice

100

10.1.3.2

Spojitá vaznice o dvou polích

100

10.1.3.3

Spojitá vaznice o dvou polích při sání větru

101

10.1.3.4

Vaznice se spojitostí zajištěnou přesahy nebo rukávy

101

10.1.3.5

Kritéria použitelnosti

101

10.1.4

Návrhová únosnost

101

10.1.4.1

Únosnost příčných řezů

101

10.1.4.2

Vzpěrná únosnost volné pásnice

104

10.1.5

Rotační podepření krytinou

106

10.1.5.1

Příčná tuhost

106

10.1.5.2

Rotační tuhost

107

10.2

Kazety zajištěné plošnými profily

110

10.2.1

Všeobecně

110

10.2.2

Momentová únosnost

111

10.2.2.1

Široká pásnice v tlaku

111

10.2.2.2

Široká pásnice v tahu

112

10.3

Návrh s využitím působení plášťů

114


Strana 8

10.3.1

Všeobecně

114

10.3.2

Působení diafragmat

114

10.3.3

Nezbytné podmínky

115

10.3.4

Diafragma z profilovaného plechu

116

10.3.5

Diafragmata z kazet

117

10.4

Perforované plechy

118

 

 

 

Příloha A informativní

119

Zkušební postupy

119

A.1 Všeobecně

119

A.2 Zkoušky plošných profilů a kazet

119

A.2.1 Všeobecně

119

A.2.2 Zkouška prostého nosníku

120

A.2.3 Zkouška nosníku o dvou polích

120

A.2.4 Zkouška u vnitřní podpory

120

A.2.5 Zkouška koncové podpory

123

A.3 Zkoušky za studena tvarovaných prvků

123

A.3.1 Všeobecně

123

A.3.2 Zkoušky příčného řezu tlakem

124

A.3.2.1 Zkouška krátkého sloupu

124

A.3.2.2 Zkouška vzorku na vzpěr

125

A.3.3 Zkouška příčného řezu tahem

125

A.3.4 Zkouška příčného řezu ohybem

126

A.4 Zkoušky konstrukcí a částí konstrukcí

126

A.4.1 Přejímací zkouška

126

A.4.2 Zkouška pevnosti

127

A.4.3 Prototypové zkoušky

128

A.4.4 Identifikační zkouška

128

A.5 Zkoušky nosníků zabezpečených plošnými profily proti kroucení

128

A.5.1 Všeobecně

128

A.5.2 Zkouška u vnitřní podpory

128

A.5.2.1 Uspořádání zkoušky

128

A.5.2.2 Provádění zkoušek

129

A.5.2.3 Interpretace výsledků zkoušek

129

A.5.3 Stanovení a podepření v kroucení

131

A.6 Vyhodnocení výsledků zkoušek

132

A.6.1 Všeobecně

132

A.6.2 Úprava výsledků zkoušky

133

A.6.3 Charakteristické hodnoty

134

A.6.3.1 Všeobecně

134

A.6.3.2 Charakteristické hodnoty pro skupiny zkoušek

135

A.6.3.3 Charakteristické hodnoty pro malé počty zkoušek

135

A.6.4 Návrhové hodnoty

136

A.6.5 Použitelnost

136


Strana 9

Předmluva

 

Účel Eurokódů

 

(1) Eurokódy představují soubor norem pro navrhování konstrukcí a geotechnických částí pozemních a inženýrských staveb.

(2) Eurokódy se vztahují na provádění a kontrolu pouze v rozsahu nezbytném k určení jakosti stavebních výrobků a úrovně řemeslných prací potřebných ke splnění předpokladů pravidel pro navrhování.

(3) Dokud nebude k dispozici potřebný soubor harmonizovaných technických předpisů pro výrobky a pro metody jejich zkoušení, budou některé z Eurokódů zahrnovat tato hlediska v informativních přílohách.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz