ICS 13.300; 23.020.10

ČSN

EN 12285-1
ed. 2

 

69 8235

Leden 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Dílensky vyráběné ocelové nádrže –
Část 1: Ležaté válcové nádrže s jednoduchou nebo dvojitou stěnou
pro podzemní uskladňování hořlavých a nehořlavých kapalin znečišťujících vodu, s výjimkou topení a chlazení budov

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2020-04-30 se nahrazuje ČSN EN 12285-1 (69 8235) z prosince 2003,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz