ICS 11.040.10; 11.160  

ČSN

EN 13976-2
ed. 2

 

84 2130

Únor 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Záchranné systémy – Přeprava inkubátorů –
Část 2: Požadavky na systém

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2019-12-31 se nahrazuje ČSN EN 13976-2 (84 2130) z listopadu 2011,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz