ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.020.50                                                                                                                                    Říjen 2018

Environmentální značky a prohlášení – Environmentální značení typu I – Zásady a postupy

ČSN
EN ISO 14024

01 0924

idt ISO 14024:2018

Environmental labels and declarations – Type I environmental labelling – Principles and procedures

Labels et déclarations environnementaux – Délivrance du label environnemental de type I – Principes et procédures

Umweltkennzeichnungen und -deklarationen – Umweltkennzeichnung Typ I – Grundsätze und Verfahren

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy EN ISO 14024:2018. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard EN ISO 14024:2018. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 14024 (01 0924) z dubna 2000.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Tato norma byla proti předchozí normě technicky zrevidována. Hlavní změny proti předchozímu vydání jsou uvedeny v předmluvě této normy.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 14020 zavedena v ČSN EN ISO 14020 (01 0920) Environmentální značky a prohlášení – Obecné zásady

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 14001:2016 (01 0901) Systémy environmentálního managementu – Požadavky s návodem pro použití

ČSN ISO 14025 (01 0925) Environmentální značky a prohlášení – Environmentální prohlášení typu III – Zásady a postupy

ČSN ISO 14050:2010 (01 0950) Environmentální management – Slovník

ČSN EN ISO/IEC 17025 (01 5253) Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří

ČSN EN ISO/IEC 17040 (01 5263) Posuzování shody – Všeobecné požadavky na vzájemné posouzení orgánů posuzujících shodu a na vzájemné posouzení akreditačních orgánů

ČSN EN ISO/IEC 17050 (soubor) (01 5259) Posuzování shody – Prohlášení dodavatele o shodě

ČSN EN ISO/IEC 17065 (01 5256) Posuzování shody – Požadavky na orgány certifikující produkty, procesy a služby

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká společnost pro jakost, z. s., IČO 00417955, Ing. Ondřej Hykš

Technická normalizační komise: TNK 106 Management životního prostředí

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Alena Mastná

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                     EN ISO 14024
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                 Březen 2018

ICS 13.020.50                                                                                                     Nahrazuje EN ISO 14024:2000

Environmentální značky a prohlášení – Environmentální značení typu I –
Zásady a postupy
(ISO 14024:2018)

Environmental labels and declarations – Type I environmental labelling –
Principles and procedures
(ISO 14024:2018)

Labels et déclarations environnementaux –
Délivrance du label environnemental de type I – Principes et procédures
(ISO 14024:2018)

Umweltkennzeichnungen und -deklarationen –
Umweltkennzeichnung Typ I – Grundsätze
und Verfahren
(ISO 14024:2018)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2018-03-21.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2018 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky              Ref. č. EN ISO 14024:2018 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Evropská předmluva

Tento dokument (EN ISO 14024:2018) vypracovala technická komise ISO/TC 207 Environmentální management.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2018 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2018.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 14024:2000.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 14024:2018 byl schválen CEN jako EN ISO 14024:2018 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

 

Contents

Strana

 

Page

Předmluva.............................................................................................................................................................................................. 7

Úvod........................................................................................................................................................................................................ 8

1......... Předmět normy......................................................................................................................................................................... 9

2......... Citované dokumenty................................................................................................................................................................ 9

3......... Termíny a definice................................................................................................................................................................... 9

4......... Cíl environmentálního značení typu I................................................................................................................................. 11

5......... Zásady...................................................................................................................................................................................... 12

5.1...... Dobrovolná povaha programu............................................................................................................................................ 12

5.2...... Vztah s ISO 14020................................................................................................................................................................. 12

5.3...... Používání ekoznaček............................................................................................................................................................ 12

5.4...... Zohlednění životního cyklu................................................................................................................................................... 12

5.5...... Selektivita................................................................................................................................................................................ 12

5.6...... Environmentální kritéria produktu....................................................................................................................................... 13

5.6.1... Zohlednění životního cyklu................................................................................................................................................... 13

5.6.2... Základy kritérií......................................................................................................................................................................... 13

5.7...... Funkční charakteristiky produktu......................................................................................................................................... 13

5.8...... Platnost požadavků programu............................................................................................................................................ 13

5.8.1... Doba platnosti......................................................................................................................................................................... 13

5.8.2... Doba pro přezkoumání......................................................................................................................................................... 13

5.9...... Projednání............................................................................................................................................................................... 13

5.10.... Shoda a ověřování................................................................................................................................................................. 13

5.11.... Kvalita údajů........................................................................................................................................................................... 14

5.12.... Transparentnost..................................................................................................................................................................... 14

5.13.... Přístupnost............................................................................................................................................................................... 14

5.14.... Vědecký základ environmentálních kritérií produktů...................................................................................................... 14

5.15.... Zamezení střetu zájmů......................................................................................................................................................... 15

5.16.... Kompetence ověřovatelů..................................................................................................................................................... 15

5.17.... Náklady a poplatky................................................................................................................................................................ 15

5.18.... Důvěrnost................................................................................................................................................................................ 15

5.19.... Vzájemné uznávání............................................................................................................................................................... 15

6......... Postupy.................................................................................................................................................................................... 15

6.1...... Obecně..................................................................................................................................................................................... 15

6.2...... Projednání se zainteresovanými stranami....................................................................................................................... 16

6.3...... Výběr kategorií produktů....................................................................................................................................................... 16

6.3.1... Provádění studie proveditelnosti......................................................................................................................................... 16

6.3.2... Návrh kategorie produktů..................................................................................................................................................... 17

6.4...... Výběr a vývoj environmentálních kritérií
produktů................................................................................................................................................................................... 17

6.4.1... Výběr environmentálních kritérií produktů........................................................................................................................ 17

6.4.2... Vývoj environmentálních kritérií produktů......................................................................................................................... 18

 

 

Foreword................................................................................................................................................................................................... 7

Introduction............................................................................................................................................................................................... 8

1......... Scope............................................................................................................................................................................................ 9

2......... Normative references................................................................................................................................................................ 9

3......... Terms and definitions................................................................................................................................................................ 9

4......... Objective of Type I environmental labelling........................................................................................................................ 11

5......... Principles.................................................................................................................................................................................... 12

5.1...... Voluntary nature of the programme...................................................................................................................................... 12

5.2...... Relationship with ISO 14020.................................................................................................................................................. 12

5.3...... Use of ecolabels....................................................................................................................................................................... 12

5.4...... Life cycle consideration........................................................................................................................................................... 12

5.5...... Selectivity................................................................................................................................................................................... 12

5.6...... Product environmental criteria............................................................................................................................................... 13

5.6.1... Life cycle considerations......................................................................................................................................................... 13

5.6.2... Basis of criteria.......................................................................................................................................................................... 13

5.7...... Product function characteristics............................................................................................................................................. 13

5.8...... Validity of programme requirements.................................................................................................................................... 13

5.8.1... Period of validity....................................................................................................................................................................... 13

5.8.2... Review period............................................................................................................................................................................ 13

5.9...... Consultation............................................................................................................................................................................... 13

5.10.... Compliance and verification.................................................................................................................................................. 13

5.11.... Data quality................................................................................................................................................................................ 14

5.12.... Transparency............................................................................................................................................................................. 14

5.13.... Accessibility............................................................................................................................................................................... 14

5.14.... Scientific basis of product environmental criteria.............................................................................................................. 14

5.15.... Avoidance of conflict of interest............................................................................................................................................. 15

5.16.... Competence of verifiers.......................................................................................................................................................... 15

5.17.... Costs and fees.......................................................................................................................................................................... 15

5.18.... Confidentiality........................................................................................................................................................................... 15

5.19.... Mutual recognition.................................................................................................................................................................... 15

6......... Procedures................................................................................................................................................................................. 15

6.1...... General....................................................................................................................................................................................... 15

6.2...... Consultation with interested parties...................................................................................................................................... 16

6.3...... Selection of product categories............................................................................................................................................. 16

6.3.1... Conducting a feasibility study................................................................................................................................................ 16

6.3.2... Proposal for product category................................................................................................................................................ 17

6.4...... Selection and development of product
environmental criteria
.............................................................................................................................................................. 17

6.4.1... Selection of product environmental criteria......................................................................................................................... 17

6.4.2... Development of product environmental criteria................................................................................................................. 18

Strana

 

Page

6.5...... Výběr funkčních charakteristik produktů............................................................................................................................ 19

6.6...... Podávání zpráv a zveřejňování........................................................................................................................................... 19

6.7...... Implementace modifikací environmentálních
kritérií produktů....................................................................................................................................................................... 20

7......... Certifikace a shoda................................................................................................................................................................ 20

7.1...... Obecně..................................................................................................................................................................................... 20

7.2...... Základní koncepce................................................................................................................................................................. 20

7.2.1... Obecně..................................................................................................................................................................................... 20

7.2.2... Obecná pravidla..................................................................................................................................................................... 20

7.2.3... Environmentální kritéria produktů a funkční charakteristiky produktů pro každou kategorii produktů.................. 21

7.3...... Udělování licencí.................................................................................................................................................................... 21

7.4...... Postupy pro posuzování a prokazování shody................................................................................................................. 21

7.4.1... Základní zásady..................................................................................................................................................................... 21

7.4.2... Dozor a kontrola..................................................................................................................................................................... 21

7.4.3... Podpůrná dokumentace....................................................................................................................................................... 22

7.4.4... Prohlášení o shodě................................................................................................................................................................ 22

7.4.5... Ověřování................................................................................................................................................................................ 22

7.5...... Monitorování shody............................................................................................................................................................... 22

7.6...... Ochrana značky...................................................................................................................................................................... 23

Bibliografie........................................................................................................................................................................................... 24

 

 

6.5...... Selection of product function characteristics....................................................................................................................... 19

6.6...... Reporting and publication....................................................................................................................................................... 19

6.7...... Implementation of modifications to the product environmental criteria........................................................................ 20

7......... Certification and compliance................................................................................................................................................. 20

7.1...... General....................................................................................................................................................................................... 20

7.2...... Basic concepts.......................................................................................................................................................................... 20

7.2.1... General....................................................................................................................................................................................... 20

7.2.2... General rules............................................................................................................................................................................. 20

7.2.3... Product environmental criteria and product
function characteristics for each product
category
...................................................................................................................................................................................... 21

7.3...... Licensing.................................................................................................................................................................................... 21

7.4...... Procedures for assessing and demonstrating compliance.............................................................................................. 21

7.4.1... Basic principle........................................................................................................................................................................... 21

7.4.2... Supervision and control........................................................................................................................................................... 21

7.4.3... Supporting documentation..................................................................................................................................................... 22

7.4.4... Declarations of conformity...................................................................................................................................................... 22

7.4.5... Verification................................................................................................................................................................................. 22

7.5...... Compliance monitoring........................................................................................................................................................... 22

7.6...... Protection of the label.............................................................................................................................................................. 23

 

 

Předmluva

 

Foreword

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

 

ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards bodies (ISO member bodies). The work of preparing Inter-
national Standards is normally carried out through ISO technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical committee has been established has the right to be represented on that committee. International organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work. ISO collaborates closely with the International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standardization.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

 

The procedures used to develop this document and those intended for its further maintenance are described in the ISO/IEC Directives, Part 1. In particular the different approval criteria needed for the different types of ISO documents should be noted. This document was drafted in accordance with the editorial rules of the ISO/IEC Directives, Part 2 (see www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

 

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. Details of any patent rights identified during the development of the document will be in the Introduction and/or on the ISO list of patent declarations received (see www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

 

Any trade name used in this document is information given for the convenience of users and does not constitute an endorsement.

Vysvětlení nezávazného charakteru technických norem, významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové obchodní organizace (WTO) týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL:           
www.iso.org/iso/foreword.html.

 

For an explanation on the voluntary nature of standards, the meaning of ISO specific terms and expressions related to conformity assessment, as well as information about ISO’s adherence to the World Trade Organization (WTO) principles in the Technical Barriers to Trade (TBT) see the following URL:  
www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument vypracovala technická komise ISO/TC 207 Environmentální management, subkomise SC 3 Environmentální značení.

 

This document was prepared by Technical Committee ISO/TC 207, Environmental management, Subcommittee SC 3, Environmental labelling.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO 14024:1999), které bylo technicky zrevidováno.

 

This second edition cancels and replaces the first edition (ISO 14024:1999), which has been technically revised.

Hlavní změny v porovnání s předchozím vydáním jsou:

 

The main changes compared to the previous edition are as follows:

    doplnění definic pro „ověřovatele“ (3.15) a „ověřování“ (3.16);

 

    addition of definitions for “verifier” (3.15) and “veri-
fication” (
3.16);

    doplnění článků o kvalitě údajů (5.11) a o způsobilosti ověřovatelů (5.16);

 

    addition of subclauses on data quality (5.11) and the competence of verifiers (5.16);

    doplnění odstavce o kompetencích ověřovatelů do 6.1;

 

    addition of paragraph on the competence of verifiers in 6.1;

    doplnění článku 7.4.5 o ověřování;

 

    addition of subclause 7.4.5 on verification;

    aktualizace referenčních dokumentů.

 

    updating of reference documents.

Úvod

 

Introduction

Existuje několik přístupů k environmentálnímu značení. Tento dokument se týká programů environmentálního značení typu I, v jejichž rámci se udělují environmentální značky produktům splňujícím soubor předem stanovených požadavků. Značka identifikuje produkty, které jsou v rámci určité kategorie produktů určeny jako environmentálně nejvhodnější.

 

There are several approaches to environmental labelling. This document relates to Type I environmental labelling programmes, which award their environmental label to products that meet a set of predetermined requirements. The label identifies products that are determined to be environmentally preferable within a particular product category.

Programy environmentálního značení typu I jsou do-
brovolné, mohou být řízeny veřejnými nebo soukromými agenturami a mohou být národní, regionální nebo mezinárodní povahy.

 

Type I environmental labelling programmes are voluntary, can be operated by public or private agencies and can be national, regional or international in nature.

1 Předmět normy

 

1 Scope

Tento dokument stanovuje zásady a postupy pro rozvíjení programů environmentálního značení typu I, včetně výběru kategorií produktů, environmentálních kritérií produktů a funkčních charakteristik produktů, a pro posuzování a prokazování shody. Tento dokument rovněž stanovuje certifikační postupy pro udělování příslušné značky.

 

This document establishes the principles and procedures for developing Type I environmental labelling pro-
grammes, including the selection of product categories, product environmental criteria and product function characteristics, and for assessing and demonstrating compliance. This document also establishes the certification procedures for awarding the label.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz