ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 87.040                                                                                                                                   Listopad 2018

Nátěrové hmoty – Stanovení odolnosti
proti vlhkosti –
Část 1: Kondenzace (expozice z jedné strany)

ČSN
EN ISO 6270-1

67 3108

idt ISO 6270-1:2017

Paints and varnishes – Determination of resistance to humidity –
Part 1: Condensation (single-sided exposure)

Peintures et vernis – Détermination de la résistance à lhumidité –
Partie 1: Condensation (exposition sur une seule face)

Beschichtungsstoffe – Bestimmung der Beständigkeit gegen Feuchtigkeit –
Teil 1: Kondensation (einseitige Beanspruchung)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 6270-1:2018. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 6270-1:2018. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 6270-1 (67 3108) z května 2002.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Hlavní změny jsou uvedeny v předmluvě mezinárodní normy.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 3270 zavedena v ČSN EN 23270 (67 3008) Nátěrové hmoty a jejich suroviny. Teploty a vlhkosti vzduchu pro kondicionování a zkoušení

ISO 4618 zavedena v ČSN EN ISO 4618 (67 0010) Nátěrové hmoty – Termíny a definice

Souvisící ČSN

ČSN ISO 3696 (68 4051) Jakost vody pro analytické účely. Specifikace a zkušební metody

ČSN EN ISO 4628 (67 3071) (soubor) Nátěrové hmoty – Hodnocení degradace nátěrů – Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu

Upozornění na národní poznámku

Do normy byla k obrázku 1 doplněna národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: SVÚOM s. r. o., IČO 25794787, RNDr. Pavel Dušek, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 32 Ochrana proti korozi

Pracovník České agentury pro standardizaci: RNDr. Radka Kuleová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                  EN ISO 6270-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                              Leden 2018

ICS 87.040                                                                                                         Nahrazuje EN ISO 6270-1:2001

Nátěrové hmoty – Stanovení odolnosti proti vlhkosti –
Část 1: Kondenzace (expozice z jedné strany)
(ISO 6270-1:2017)

Paints and varnishes – Determination of resistance to humidity –
Part 1: Condensation (single-sided exposure)

(ISO 6270-1:2017)

Peintures et vernis – Détermination de la résistance à l'humidité –
Partie 1: Condensation (exposition sur une seule
face)

(ISO 6270-1:2017)

Beschichtungsstoffe – Bestimmung der Beständigkeit gegen Feuchtigkeit –
Teil 1: Kondensation (einseitige Beanspruchung)
(ISO 6270-1:2017)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2017-10-30.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2018 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky             Ref. č. EN ISO 6270-1:2018 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Evropská předmluva

Tento dokument (EN ISO 6270-1:2018) vypracovala technická komise ISO/TC 35/SC 9 Obecné metody zkoušení nátěrových hmot ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 139 Nátěrové hmoty, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do července 2018 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do července 2018.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 6270-1:2001.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 6270-1:2017 byl schválen CEN jako EN ISO 6270-1:2018 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 6

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 7

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 8

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 8

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 8

4......... Omezení............................................................................................................................................................................................ 8

5......... Podstata metody.............................................................................................................................................................................. 8

6......... Zařízení.............................................................................................................................................................................................. 8

7......... Zkušební vzorek............................................................................................................................................................................. 10

8......... Postup zkoušky.............................................................................................................................................................................. 10

9......... Vyhodnocení.................................................................................................................................................................................. 10

10....... Preciznost....................................................................................................................................................................................... 10

11....... Protokol o zkoušce........................................................................................................................................................................ 10

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 12

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezi-
národní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení nezávazného charakteru technických norem, významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové obchodní organizace (WTO) týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL:      
www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument vypracovala technická komise ISO/TC 35 Nátěrové hmoty, subkomise SC 9 Obecné metody zkoušení nátěrových hmot.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO 6270-1:1998), které bylo technicky revidováno.

Hlavní změny proti předchozímu vydání jsou:

    byl změněn název normy;

    byla přidána kapitola „Termíny a definice“;

    byla přidána kapitola „Omezení“, týkající se použití jiných než standardních zkušebních podmínek;

    byla vypuštěna příprava zkušebních vzorků z kapalných nátěrových hmot, protože se popisuje jen expozice natřených vzorků;

    byl vypuštěn normativní požadavek na hodnocení podle ISO 4628, informace byla přesunuta do úvodu (jako v ISO 6270-2);

    byla změněna velikost zkušebních vzorků;

    byl vypuštěn požadavek na použití vody stupně čistoty 3 podle ISO 3696 [1];

    byla přidána kapitola o instalaci zařízení;

    byla blíže vysvětlena preciznost;

    byly aktualizovány citované dokumenty;

    dodatečné informace o podmínkách zkoušky dříve uvedené v kapitole 4 a příloze A byly podle potřeby zahrnuty do protokolu o zkoušce nebo vypuštěny.

Seznam všech částí souboru ISO 6270 lze nalézt na webových stránkách ISO.

Úvod

Účelem tohoto dokumentu je uvést jednotné podmínky a postupy expozice předem připravených zkušebních vzorků, na kterých mají být hodnoceny defekty, které se mohou vytvářet při vystavení vzorků vlhkým atmosférám, např. při nepřetržité nebo střídavé kondenzaci vody.

Tyto zkoušky slouží k objasnění chování zkušebních vzorků ve vlhkých atmosférách a k identifikaci všech defektů protikorozní ochrany zkušebních vzorků. Zkoušení nátěrů v těchto atmosférách však nemusí poskytnout údaje potřebné k predikci jejich životnosti.

Po expozici se zkušební vzorky hodnotí buď v souladu s dohodnutými dokumenty, např. s příslušnou částí (příslušnými částmi) ISO 4628 [2], nebo postupy dohodnutými mezi zúčastněnými stranami.

1 Předmět normy

Tento dokument specifikuje metodu stanovení odolnosti nátěrových filmů, nátěrových systémů a obdobných výrobků v podmínkách kondenzace podle požadavků specifikace nátěru nebo výrobku.

Metodu lze použít jak pro nátěry na pórovitých podkladech (např. na dřevě, omítce a sádrokartonu), tak i na nepórovitých podkladech (např. na kovu). Poskytuje údaje o pravděpodobném chování nátěru vystaveného náročným podmínkám, kdy na povrchu dochází k nepřetržité kondenzaci.

Postup může odhalit vady nátěru (včetně puchýřkování, vzniku skvrn, měknutí, vrásnění a křehnutí) a poškození podkladu.

POZNÁMKA Tvar a příprava zkušebních vzorků, doba trvání zkoušky a hodnocení jejích výsledků nejsou předmětem tohoto dokumentu.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz