ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.220                                                                                                                                   Listopad 2018

Lešení – Společná ustanovení

ČSN 73 8101

 

Scaffoldings – Common regulations

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 73 8101 z dubna 2005.

 


Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 3

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 5

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 5

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 6

4 ........ Technické požadavky..................................................................................................................................................................... 9

4.1...... Materiály............................................................................................................................................................................................ 9

4.2...... Konstrukční součásti lešení........................................................................................................................................................... 9

4.3...... Rozměry.......................................................................................................................................................................................... 10

4.4...... Podlahy........................................................................................................................................................................................... 11

4.5...... Prostorová tuhost a stabilita lešení............................................................................................................................................ 14

4.6...... Pomocné části lešení................................................................................................................................................................... 15

5......... Navrhování..................................................................................................................................................................................... 17

5.1...... Technická dokumentace.............................................................................................................................................................. 17

5.2...... Zatížení............................................................................................................................................................................................ 17

5.3...... Výpočet............................................................................................................................................................................................ 18

6......... Provádění........................................................................................................................................................................................ 19

6.1...... Montážní prostor............................................................................................................................................................................ 19

6.2...... Zakládání........................................................................................................................................................................................ 19

6.3...... Montáž a demontáž...................................................................................................................................................................... 20

7......... Ochrana veřejného zájmu........................................................................................................................................................... 20

7.1...... Komunální bezpečnost................................................................................................................................................................ 20

7.2...... Prozatímní elektrická instalace................................................................................................................................................... 22

7.3 ..... Ochrana před úrazem elektrickým proudem........................................................................................................................... 22

7.4...... Ochrana před bleskem................................................................................................................................................................ 23

8......... Používání, prohlídky, údržba....................................................................................................................................................... 23

8.1...... Předání do provozu....................................................................................................................................................................... 23

8.2...... Provoz, používání.......................................................................................................................................................................... 23

8.3...... Provozní a výrobní údaje............................................................................................................................................................. 23

8.4...... Prohlídky a údržba........................................................................................................................................................................ 23

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě jsou upraveny všechny odkazy s ohledem na řadu nových souvisejících norem, tabulky 2 a 3 přepočítány v souladu s požadovanými postupy, tabulky 5 a 6 přepracovány pro lepší srozumitelnost. Jsou zavedeny i některé další změny, které vycházejí z praktických zkušeností při používání lešení v České republice. Norma je uvedena do souladu s požadavky nově zavedených evropských norem pro dočasné stavební konstrukce.

Souvisící ČSN

ČSN 73 8102 Pojízdná a volně stojící lešení

ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce

ČSN 73 8107 Trubková lešení

ČSN EN 39 (42 0141) Ocelové trubky pro pracovní a podpěrná lešení – Technické dodací podmínky

ČSN EN 74-1 (73 8109) Spojky, středící trny a nánožky pro pracovní a podpěrná lešení – Část 1: Spojky trubek – Požadavky a zkušební postupy

ČSN EN 74-2 (73 8109) Spojky, středící trny a nánožky pro pracovní a podpěrná lešení – Část 2: Speciální spojky – Požadavky a zkušební postupy

ČSN EN 74-3 (73 8109) Spojky, středící trny a nánožky pro pracovní a podpěrná lešení – Část 3: Ploché nánožky a středící trny – Požadavky a zkušební postupy

ČSN EN 1004 (73 8112) Pojízdná pracovní dílcová lešení. Materiály, rozměry, návrhová zatížení, požadavky na provedení a bezpečnost

ČSN EN 1065 (73 8115) Seřiditelné výsuvné ocelové stojky – Základní požadavky, navrhování a posuzování výpočtem a zkouškami

ČSN EN 12810-1 (73 8111) Fasádní dílcová lešení – Část 1: Požadavky na výrobky

ČSN EN 12810-2 (73 8111) Fasádní dílcová lešení – Část 2: Zvláštní postupy při navrhování konstrukce

ČSN EN 12811-2 (73 8123) Dočasné stavební konstrukce – Část 2: Informace o materiálech

ČSN EN 12811-3 (73 8123) Dočasné stavební konstrukce – Část 3: Zatěžovací zkoušky

ČSN EN 12811-4 (73 8123) Dočasné stavební konstrukce – Část 4: Záchytné stříšky pro lešení Požadavky na provedení a návrh výrobku

ČSN EN 12812 (73 8108) Podpěrná lešení – Požadavky na provedení a obecný návrh

ČSN EN 12813 (73 8124) Dočasné stavební konstrukce – Podpěrné dílcové věže – Zvláštní postupy při navrhování

ČSN EN 13374 (73 8125) Systémy dočasné ochrany proti pádu z volného okraje – Základní požadavky, zkušební metody

ČSN EN 13377 (73 8122) Průmyslově vyráběné dřevěné podpěrné nosníky – Požadavky, klasifikace a posuzování

ČSN EN 16031 (73 8128) Seřiditelné výsuvné hliníkové stojky – Specifikace výrobku, navrhování a posuzování výpočtem a zkouškami

ČSN EN 16508 (73 8129) Dočasné stavební konstrukce – Konstrukce pro opláštění – Požadavky na provedení a obecný návrh

Souvisící právní předpisy

Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Patentová práva

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ÚNMZ nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, IČO 00025950, Ing. Svatopluk Vlasák, Ing. Karel Škréta

Technická normalizační komise: TNK 92 Lešení

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Jan Šuser

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje požadavky pro navrhování, provádění, zkoušení, používání, prohlídky a údržbu lešení. Normu lze použít též pro konstrukce jiného účelu, sestavené z lešenářských prvků, popř. dílců (prozatímní mosty, lávky, přechody, přístřešky apod.).

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz