ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.180                                                                                                                                   Listopad 2018

Střední výkonové transformátory 50 Hz s nejvyšším
napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV –
Část 3: Transformátory s kabelovými skříněmi
na straně vysokého napětí a/nebo nízkého napětí –
Kabelové skříně typu 1 pro použití na transformátorech
vyhovujících požadavkům EN 50588-2

ČSN
EN 50588- 3


35 1111

 

Medium power transformers 50 Hz, with highest voltage for equipment not exceeding 36 kV –
Part 3: Transformers with cable boxes on the high-voltage and/or low-voltage side – Cable boxes type 1 for use
on transformers meeting the requirements of EN 50588-2

Transformateurs 50 Hz de moyenne puissance, de tension la plus élevée pour le matériel ne dépassant pas 36 kV –
Partie 3: Transformateurs raccordés par boîtes à câble côté haute tension et/ou côté basse tension – Boîtes à câbles
de type 1 pour utilisation pour transformateurs conformes aux exigence de la EN 50588-2

Mittelleistungstransformatoren 50 Hz, mit einer höchsten Spannung für nicht über 36 kV –
Teil 3: Verteiltransformatoren mit Kabelanschlusskästen auf der Ober- und/oder Unterspannungsseite –
Kabelanschlusskästen Typ 1 für Verteiltransformatoren nach EN 50588-2

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50588-3:2018. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 50588-3:2018. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2020-12-15 se nahrazuje ČSN EN 50464-2-2 (35 1121) ze září 2007, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 50588-3:2018 dovoleno do 2020-12-15 používat dosud platnou ČSN EN 50464-2-2 (35 1121) ze září 2007.

Změny proti předchozí normě

V porovnání s předcházející normou ČSN EN 50464-2-2:2007 došlo v této normě k několika drobným redakčním změnám, které se týkají především celkového uspořádání normy. Základní členění normy zůstalo beze změny. Tato norma se tímto vydáním zařazuje v souladu s metodickými předpisy ÚNMZ do aktualizovaného souboru norem pro výkonové transformátory.

Informace o citovaných dokumentech

EN 50180 zavedena v ČSN EN 50180 ed. 2 (34 8153) Průchodky nad 1 kV až do 52 kV a od 250 A do 3,15 kA pro transformátory plněné kapalinou

EN 50387:2002 zavedena v ČSN EN 50387:2003 (34 8157) Přípojnicové průchodky pro transformátory plněné kapalinou pro napětí od 1 kV a od 1,25 kA do 5 kA

EN 60076 (soubor) (IEC soubor částečně modifikovaný) zaveden v ČSN EN 60076 (soubor) (35 1001) Výkonové transformátory

Souvisící ČSN

ČSN EN 50181 ed. 2:2011 (34 8154) Zásuvné typy průchodek nad 1 kV až do 52 kV a od 250 A do 2,50 kA pro jiná zařízení než transformátory plněné kapalinou

ČSN EN 50336:2003 (34 8158) Průchodky pro kabelové skříně transformátorů a tlumivek do 36 kV

EN 50386 ed. 2:2011 (34 8156) Průchodky pro napětí do 1 kV a proudy od 250 A do 5 kA pro transformátory plněné kapalinou

ČSN EN 60529:1993 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód)

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/
mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN AZVN z.s., IČO 65400739, Ing. Leoš Valenta, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 97 Elektroenergetika

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Petr Kubeš

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN 50588- 3
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Březen 2018

ICS 29.180                                                                                                           Nahrazuje EN 50464-2-2:2017

Střední výkonové transformátory 50 Hz s nejvyšším napětím
pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV –
Část 3: Transformátory s kabelovými skříněmi na straně vysokého napětí
a/nebo nízkého napětí – Kabelové skříně typu 1 pro použití
na transformátorech vyhovujících požadavkům EN 50588-2

Medium power transformers 50 Hz, with highest voltage
for equipment not exceeding 36 kV –
Part 3: Transformers with cable boxes on the high-voltag
and/or low-voltage side – Cable boxes type 1 for use
on transformers meeting the requirements of EN 50588-2

Transformateurs 50 Hz de moyenne puissance,
de tension la plus élevée pour le matériel
ne dépassant pas 36 kV –
Partie 3: Transformateurs raccordés par boîtes
à câble côté haute tension et/ou côté basse
tension – Boîtes à câbles de type 1 pour utilisation
pour transformateurs conformes aux exigence
de la EN 50588-2

Mittelleistungstransformatoren 50 Hz, mit einer
höchsten Spannung für Betriebsmittel nicht über 36 kV –
Teil 3: Verteiltransformatoren mit Kabelanschlusskästen
auf der Ober- und/oder Unterspannungsseite –
Kabelanschlusskästen Typ 1 für Verteiltransformatoren
nach EN 50588-2

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2017-12-25. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Srbska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2018 CENELEC       Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                                   Ref. č. EN 50588-3:2018 E

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

1......... Rozsah platnosti............................................................................................................................................................................... 6

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 6

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 6

4......... Elektrické požadavky a vzdušné vzdálenosti............................................................................................................................. 7

4.1...... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 7

4.2...... Vysokonapěťové kryty.................................................................................................................................................................... 7

4.3...... Skříně pro nízké napětí................................................................................................................................................................... 8

5......... Konstrukční hlediska....................................................................................................................................................................... 9

5.1...... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 9

5.2...... Matice a dříky na vývodech............................................................................................................................................................ 9

5.3...... Opatření pro vyvedení kabelů....................................................................................................................................................... 9

5.4...... Zakončení kabelů v krytech........................................................................................................................................................... 9

6......... Zkoušení............................................................................................................................................................................................ 9

6.1...... Typové zkoušky................................................................................................................................................................................ 9

6.2...... Výrobní kusové zkoušky................................................................................................................................................................. 9

7......... Uzemnění kabelových skříní......................................................................................................................................................... 9

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 10

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 50588-3:2018), vypracovala technická komise CLC/TC 14 Výkonové transformátory.

Jsou stanovena tato data:

    nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní

(dop)

2018-12-15

    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2020-12-15

Tento dokument nahrazuje EN 50464-2-2:2007.

Soubor norem EN 50588 sestává z následujících částí s obecným názvem „Střední výkonové transformátory 50 Hz s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV“:

    Část 1: Obecné požadavky

    Část 2: Transformátory s kabelovými skříněmi na straně vysokého napětí a/nebo nízkého napětí – Obecné požadavky na transformátory se jmenovitým výkonem nižším nebo rovným 3 150 kVA

    Část 3: Transformátory s kabelovými skříněmi na straně vysokého napětí a/nebo nízkého napětí – Kabelové skříně typu 1 pro použití na transformátorech vyhovující požadavkům EN 50588-2

    Část 4: Transformátory s kabelovými skříněmi na straně vysokého napětí a/nebo nízkého napětí – Kabelové skříně typu 2 pro použití na transformátorech vyhovujících požadavkům EN 50588-2

1 Rozsah platnosti

Tato evropská norma předepisuje požadavky na kabelové skříně typu 1, ve kterých jsou zakončeny kabelové žíly. Kabelové skříně jsou vhodné pro použití na transformátorech definovaných v EN 50588-2 „Distribuční transformátory s kabelovými skříněmi“ montovanými na boku nádoby nebo na víku. Kabelové skříně jsou vhodné pro vnitřní nebo venkovní provoz za podmínek prostředí stanovených v EN 50588-1. Uvedeny jsou důležité požadavky pro projektování a konstrukci kabelových skříní.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz