ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 97.200.50                                                                                                                               Listopad 2018

Bezpečnost hraček –
Část 8: Hračky pro pohybovou aktivitu určené
pro domácí použití

ČSN
EN 71- 8

94 3095

 

Safety of toys –
Part 8: Activity toys for domestic use

Sécurité des jouets –
Partie 8: Jouets d’activité à usage familial

Sicherheit von Spielzeug –
Teil 8: Aktivitätsspielzeug für den häuslichen Gebrauch

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 71-8:2018. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 71-8:2018. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 71-8 (94 3095) z dubna 2012.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Hlavní technické změny v porovnání s předchozím vydáním této normy jsou podrobně uvedeny v příloze B.

Informace o citovaných dokumentech

EN 71-1:2014 zavedena v ČSN EN 71-1:2015 (94 3095) Bezpečnost hraček – Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti

EN ISO 4287:1998 zavedena v ČSN EN ISO 4287:1999 (01 4450) Geometrické požadavky na výrobky (GPS) – Struktura povrchu: Profilová metoda – Termíny, definice a parametry struktury povrchu

ISO 20712-1:2008 zavedena v ČSN ISO 20712-1:2009 (01 8023) Bezpečnostní značení pro vodní plochy a plážové bezpečnostní vlajky – Část 1: Specifikace bezpečnostních značení pro vodní plochy používaných na pracovištích a ve veřejných prostorech

Souvisící ČSN a TNI

ČSN EN 1176-1:2018 (94 0515) Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 1: Obecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody

ČSN EN 1176-2 (94 0515) Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 2: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro houpačky

ČSN EN 1176-3:2018 (94 0515) Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 3: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro skluzavky

ČSN EN 1176-4 (94 0515) Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 4: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro lanovky

ČSN EN 1176-5 (94 0515) Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 5: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolotoče

ČSN EN 1176-6 (94 0515) Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 6: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolébačky

ČSN EN 1176-7 (94 0515) Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 7: Pokyny pro zřizování, kontrolu, údržbu a provoz

ČSN EN 1176-10 (94 0515) Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 10: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro zcela ohrazená dětská zařízení

ČSN EN 1176-11 (94 0515) Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 11: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro prostorové sítě

ČSN EN 1177 (94 0516) Povrch dětského hřiště tlumící náraz – Stanovení kritické výšky pádu

ČSN EN 14960 (94 0530) Nafukovací hrací zařízení – Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

ČSN EN 16582-1 (94 0929) Rodinné bazény – Část 1: Obecné požadavky včetně bezpečnostních a zkušební metody

ČSN EN 16582-2 (94 0929) Rodinné bazény – Část 2: Zvláštní požadavky včetně bezpečnostních a metody zkoušení pro zabudované bazény

ČSN EN 16582-3 (94 0929) Rodinné bazény – Část 3: Zvláštní požadavky včetně bezpečnostních a metody zkoušení pro nadzemní bazény

ČSN EN 16927 (94 0927) Minibazény – Specifické požadavky včetně bezpečnostních požadavků a zkušebních metod pro minibazény

TNI CEN/TR 13387-1 (soubor) (94 3465) Výrobky pro péči o dítě – Obecné bezpečnostní směrnice

ČSN ISO 3864-1 (01 8011) Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Část 1: Zásady navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení

TNI CEN/TR 15071 (94 3020) Bezpečnost hraček – Národní překlady upozornění a návodů k použití v normách souboru EN 71

TNI CEN/TR 15371 (soubor) (94 3080) Bezpečnost hraček – Interpretace

ČSN EN 71-14+A1 (94 3095) Bezpečnost hraček – Část 14: Trampolíny pro domácí použití

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES (2009/48/EC) z 2009-06-18, o bezpečnosti hraček. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, v platném znění.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla k článku A.14 doplněna informativní národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: Institut pro testování a certifikaci, a. s., IČO 47910381, Ing. Martina Pavlínková

Technická normalizační komise: TNK 137 Výrobky pro děti

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Alena Mastná

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                            EN 71- 8
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                        Leden 2018

ICS 97.200.50                                                                                                              Nahrazuje EN 71- 8:2011

Bezpečnost hraček –
Část 8: Hračky pro pohybovou aktivitu určené pro domácí použití

Safety of toys –
Part 8: Activity toys for domestic use

Sécurité des jouets –
Partie 8: Jouets d’activité à usage familial

Sicherheit von Spielzeug –
Teil 8: Aktivitätsspielzeug für den häuslichen Gebrauch

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2017-10-15.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2018 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                         Ref. č. EN 71-8:2018 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 9

1......... Předmět normy.............................................................................................................................................................................. 10

2......... Citované dokumenty..................................................................................................................................................................... 10

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................ 11

4......... Požadavky...................................................................................................................................................................................... 13

4.1...... Obecně (viz A.2)............................................................................................................................................................................ 13

4.1.1... Sestavení........................................................................................................................................................................................ 13

4.1.2... Statická pevnost............................................................................................................................................................................. 13

4.1.3... Maximální výška (viz A.3)............................................................................................................................................................ 13

4.1.4... Rohy a hrany (viz A.4)................................................................................................................................................................... 13

4.1.5... Vyčnívající části.............................................................................................................................................................................. 13

4.1.6... Průměr lan a dalších závěsných prostředků............................................................................................................................ 14

4.1.7... Hromadění vody (viz A.14).......................................................................................................................................................... 14

4.2...... Bariéry, madla a žebříky a podobné prostředky přístupu k hračkám pro pohybovou aktivitu........................................ 14

4.2.1... Bariéry a madla bránící pádu dítěte (viz 6.5.1, A.5)................................................................................................................ 14

4.2.2... Žebříky a podobné prostředky přístupu k hračkám pro pohybovou aktivitu (viz A.6)....................................................... 14

4.3...... Zachycení (viz A.7)........................................................................................................................................................................ 15

4.3.1... Zachycení hlavy a krku................................................................................................................................................................. 15

4.3.2... Zachycení oděvu a vlasů............................................................................................................................................................. 16

4.3.3... Zachycení nohou........................................................................................................................................................................... 16

4.3.4... Zachycení prstů.............................................................................................................................................................................. 17

4.4...... Stabilita hraček pro pohybovou aktivitu kromě skluzavek, závěsných houpaček a hraček s příčnými nosníky a vahadlových houpaček........................................................................................................................................................................................ 17

4.4.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 17

4.4.2... Stabilita hraček pro pohybovou aktivitu s výškou volného pádu do 600 mm (včetně).................................................... 17

4.4.3... Stabilita hraček pro pohybovou aktivitu s výškou volného pádu větší než 600 mm........................................................ 17

4.5 .. Skluzavky (viz A.8)........................................................................................................................................................................ 18

4.5.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 18

4.5.2... Stabilita skluzavek......................................................................................................................................................................... 18

4.5.3... Boční ochrana skluzavek (viz A.9)............................................................................................................................................. 18

4.5.4... Startovní, kluzné a dojezdové úseky skluzavek...................................................................................................................... 18

4.6...... Závěsné houpačky (viz A.10)...................................................................................................................................................... 21

4.6.1... Stabilita závěsných houpaček a jiných hraček s příčnými nosníky..................................................................................... 21

4.6.2... Pevnost příčných nosníků, houpacích zařízení a závěsů...................................................................................................... 22

4.6.3... Závěsné houpačky určené pro děti mladší 36 měsíců.......................................................................................................... 22

4.6.4... Minimální volná vzdálenost mezi sousedními houpacími prvky a sousedními prvky nosné konstrukce.................... 22

4.6.5... Boční stabilita houpacích prvků.................................................................................................................................................. 23

4.6.6... Minimální volná vzdálenost mezi houpacími prvky a zemí (viz A.11)................................................................................ 24

4.6.7... Závěsy a závěsné prostředky...................................................................................................................................................... 24

4.6.8... Náraz, geometrie a konstrukce houpacích prvků.................................................................................................................... 25

4.7...... Vahadlové houpačky.................................................................................................................................................................... 26

4.7.1... Stabilita vahadlových houpaček................................................................................................................................................. 26

Strana

4.7.2... Výška sedátka/stupátka................................................................................................................................................................ 26

4.7.3... Omezení pohybu........................................................................................................................................................................... 26

4.7.4... Skřípnutí a rozdrcení prstů na ruce nebo noze........................................................................................................................ 26

4.7.5... Držadla............................................................................................................................................................................................ 26

4.8...... Kolotoče a houpací hračky pro pohybovou aktivitu (viz A.12).............................................................................................. 26

4.9...... Brouzdaliště.................................................................................................................................................................................... 26

4.9.1... Statická pevnost brouzdališť s bočními stranami, které se nenafukují............................................................................... 26

4.9.2... Brouzdaliště s nafukovacími bočními stranami...................................................................................................................... 26

5......... Upozornění, značení a návody k použití................................................................................................................................... 27

5.1...... Upozornění a značení.................................................................................................................................................................. 27

5.1.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 27

5.1.2... Brouzdaliště.................................................................................................................................................................................... 27

5.2...... Návod pro montáž a instalaci..................................................................................................................................................... 28

5.3...... Údržba............................................................................................................................................................................................. 28

6......... Metody zkoušení............................................................................................................................................................................ 28

6.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 28

6.2...... Stabilita............................................................................................................................................................................................ 29

6.2.1... Stabilita hraček pro pohybovou aktivitu s výškou volného pádu do 600 mm (včetně) (viz 4.4.2 a 4.8)....................... 29

6.2.2... Stabilita hraček pro pohybovou aktivitu s výškou volného pádu větší než 600 mm (viz 4.4.3)...................................... 30

6.2.3... Stabilita skluzavek (viz 4.5.2)...................................................................................................................................................... 31

6.2.4... Stabilita závěsných houpaček a jiných hraček pro pohybovou aktivitu s příčnými nosníky (viz 4.6.1)......................... 31

6.2.5... Stabilita vahadlových houpaček (viz 4.7.1).............................................................................................................................. 33

6.3...... Statická pevnost............................................................................................................................................................................. 33

6.3.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 33

6.3.2... Pevnost hraček pro pohybovou aktivitu kromě závěsných houpaček a brouzdališť (viz 4.1.2 a 4.8)........................... 33

6.3.3... Pevnost závěsných houpaček (viz 4.6.2).................................................................................................................................. 35

6.4...... Dynamická pevnost bariér a madel (viz 4.2.1)........................................................................................................................ 36

6.4.1... Princip.............................................................................................................................................................................................. 36

6.4.2... Zkušební zařízení.......................................................................................................................................................................... 36

6.4.3... Postup.............................................................................................................................................................................................. 37

6.5...... Zkouška zachycení hlavy a krku (viz 4.3.1).............................................................................................................................. 37

6.5.1... Zachycení hlavy a krku v přístupných úplně ohraničených otvorech (viz 4.3.1 a), 4.3.1 a) a 4.3.1 c)).......................... 37

6.5.2... Zachycení hlavy a krku v částečně ohraničených otvorech a v otvorech ve tvaru V (viz 4.3.1 d))................................. 40

6.6...... Zkouška přípravkem s olivkou (viz 4.3.2).................................................................................................................................. 45

6.6.1... Princip.............................................................................................................................................................................................. 45

6.6.2... Zkušební zařízení.......................................................................................................................................................................... 45

6.6.3... Postup.............................................................................................................................................................................................. 46

6.7...... Měření skluzavek a dojezdových úseků skluzavek (viz 4.5.4).............................................................................................. 48

6.7.1... Měření sklonu kluzného úseku skluzavek (viz 4.5.4 f)).......................................................................................................... 48

6.7.2... Měření minimálního úhlu mezi kluzným úsekem a dojezdovým úsekem skluzavek (viz 4.5.4 g)).............................. 48

6.8...... Průměr lan a dalších prostředků pro zavěšení (viz 4.1.6)..................................................................................................... 49

6.9...... Stanovení nárazu houpacími prvky (viz 4.6.8.2)..................................................................................................................... 49

6.9.1... Princip.............................................................................................................................................................................................. 49

Strana

6.9.2... Přístroje........................................................................................................................................................................................... 50

6.9.3... Příprava........................................................................................................................................................................................... 51

6.9.4... Zkoušení.......................................................................................................................................................................................... 51

6.10.... Zkouška brouzdališť s bočními stranami, které se nenafukují, statickým zatížením (4.9.1)........................................... 53

6.11.... Měření výšky ochrany a ochrany proti pádu dvojsedadlových závěsných houpaček a hodnocení mezer
mezi sedátkem závěsné houpačky a ochranou proti pádu.................................................................................................. 53

Příloha A (informativní) Vysvětlení a odůvodnění požadavků této normy...................................................................................... 54

A.1...... Hračky pro pohybovou aktivitu (viz předmět normy).............................................................................................................. 54

A.2...... Obecné požadavky (viz 4.1)........................................................................................................................................................ 54

A.3...... Maximální výška (viz 4.1.3)......................................................................................................................................................... 54

A.4...... Rohy a hrany (viz 4.1.4)................................................................................................................................................................ 54

A.5...... Bariéry (viz 4.2).............................................................................................................................................................................. 54

A.6...... Žebříky a podobné prostředky přístupu k hračkám pro pohybovou aktivitu (viz 4.2.2).................................................... 54

A.7...... Zachycení (viz 4.3)........................................................................................................................................................................ 55

A.8...... Skluzavky (viz 4.5)......................................................................................................................................................................... 55

A.9...... Boční ochrana skluzavek (viz 4.5.2).......................................................................................................................................... 55

A.10... Závěsné houpačky (viz 4.6)......................................................................................................................................................... 55

A.11... Volná vzdálenost mezi houpacími prvky a zemí u hraček s příčnými nosníky ve výšce maximálně 1 200 mm
(viz 4.6.6)......................................................................................................................................................................................... 56

A.12... Houpací hračky pro pohybovou aktivitu a podobné hračky (viz 4.8)................................................................................... 56

A.13... Stabilita závěsných houpaček a jiných hraček pro pohybovou aktivitu s příčnými nosníky (viz 6.2.4.1.1).................. 56

A.14... Nebezpečí utopení (viz 4.1.7)..................................................................................................................................................... 57

A.15... Upozornění (viz kapitola 5).......................................................................................................................................................... 57

Příloha B (informativní) Podstatné technické rozdíly mezi touto evropskou normou a předchozí verzí.................................. 58

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy vyjadřující základní požadavky nebo jiná ustanovení
směrnic EU..................................................................................................................................................................................... 59

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 60

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 71-8:2018) vypracovala technická komise CEN/TC 52 Bezpečnost hraček, jejíž sekretariát zajišťuje DS.

Této evropské normě je nutno nejpozději do července 2018 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do července 2018.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 71-8:2011.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu M/445 uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice EU 2009/48/ES.

Vztah ke směrnici EU 2009/48/ES je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Hlavní technické změny v porovnání s předchozím vydáním této normy jsou podrobně uvedeny v příloze B.

Tato evropská norma je částí 8 evropské normy pro bezpečnost hraček. Měla by být použita ve spojení s částí 1.

EN 71 se společným názvem Bezpečnost hraček sestává z těchto částí

    Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti

    Část 2: Hořlavost

    Část 3: Migrace určitých prvků

    Část 4: Soupravy pro chemické pokusy a podobné činnosti

    Část 5: Chemické hračky (soupravy) jiné než soupravy pro pokusy

    Část 7: Barvy nanášené prsty – Požadavky a metody zkoušení

    Část 8: Hračky pro pohybovou aktivitu určené pro domácí použití

    Část 9: Organické chemické sloučeniny – Požadavky

    Část 10: Organické chemické sloučeniny – Příprava vzorků a extrakce

    Část 11: Organické chemické sloučeniny – Analytické metody

    Část 12: N-nitrosaminy a N-nitrosovatelné látky

    Část 13: Čichové stolní hry, stolní hry podněcující chuťové vjemy, kosmetické sady a sady podněcující chuťové vjemy

    Část 14: Trampolíny pro domácí použit.

POZNÁMKA 1 Jako doplněk k výše uvedeným částem EN 71 byly vydány následující dokumenty: technická zpráva CEN, CEN/TR 15071, Bezpečnost hraček – Národní překlady upozornění a návodů k použití v EN 71 a technická zpráva CEN, CEN/TR 15371 (soubor), Bezpečnost hraček – Odpovědi na dotazy.

POZNÁMKA 2 V zemích mimo EU mohou existovat rozdílné právní požadavky.

POZNÁMKA 3 Slova psaná kurzivou jsou definována v kapitole 3 (Termíny a definice).

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Srbska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje požadavky a metody zkoušení pro hračky pro pohybovou aktivitu určené pro domácí prostředí, které často obsahují příčný nosník nebo jsou k němu připevněny, a pro podobné hračky, které jsou určeny k tomu, aby si na nich nebo v nich hrály děti mladší 14 let, a které často mají unést hmotnost jednoho nebo více dětí.

Tato evropská norma také stanovuje požadavky na:

    samostatně prodávané doplňky a součásti hraček pro pohybovou aktivitu;

    samostatně prodávané houpací prvky, které jsou připraveny pro použití na hračkách pro pohybovou aktivitu nebo v kombinaci s nimi;

    stavebnice hraček pro pohybovou aktivitu včetně součástí používaných ke stavbě hraček pro pohybovou aktivitu podle stavebního návodu.

Do předmětu této evropské normy nespadají:

    zařízení hřišť, která jsou určena pro veřejné použití a jsou předmětem souboru EN 1176;

    hračky pro pohybovou aktivitu upevněné na houpacích obloucích, jako jsou houpací koně a podobné hračky, na které se vztahují určité požadavky uvedené v EN 71-1;

    bazény na hraní s maximální hloubkou vody více než 400 mm, měřenou mezi přetokovou plochou a nejhlubším bodem v bazénu;

POZNÁMKA 1 Informace týkající se bazénů klasifikovaných jako hračky jsou uvedeny v Pokynu Evropské komise č. 8 v bibliografii [1].

    bazény s maximální hloubkou vody více než 400 mm, měřenou mezi přetokovou plochou a nejhlubším bodem v bazénu bez hracích prvků pokrytých např. souborem EN 16582 nebo EN 16927.

POZNÁMKA 2 Bazény na hraní, u kterých je hloubka vody větší než 400 mm, představují zvýšené nebezpečí utonutí.

    trampolíny pro domácí použití řešené v EN 71-14.

    nafukovací hračky pro pohybovou aktivitu (s výjimkou brouzdališť).

Viz také A.1.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz