ICS 59.140.30

ČSN

EN ISO 5398-1

 

79 3851

Únor 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Usně – Chemické stanovení obsahu oxidu chromitého –
Část 1: Kvantifikace titrací

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 5398-1 (79 3851) z února 2008.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz