ICS 11.040.40

ČSN

EN ISO 8637-2

 

85 6211

Únor 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Mimotělní systémy pro očistu krve –
Část 2: Mimotělní krevní okruhy pro hemodialysátory,
hemodiafiltry a hemofiltry

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2021-08-31 se nahrazuje ČSN EN ISO 8638 (85 6212) z července 2014,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz