ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 93.080.20                                                                                                                               Listopad 2018

Kalové vrstvy – Zkušební metody –
Část 6: Pokládaná množství

ČSN
EN 12274-6

73 6163

 

Slurry surfacing – Test methods –
Part 6: Rate of application

Matériaux bitumineux coulés à froid – Méthode d’essai –
Partie 6: Taux d’épandage

Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise – Prüfverfahren –
Teil 6: Bestimmung der Einbaumasse

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12274-6:2018. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12274-6:2018. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12274-6 (73 6163) ze září 2018.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 12274-6:2018 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 12274-6:2018 (73 6163) ze září 2018 převzala EN 12274-6:2018 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Změny proti předchozí normě ČSN EN 12274-6 z března 2003 jsou uvedeny v evropské předmluvě této normy.

Souvisící ČSN

ČSN 73 6130 Stavba vozovek – Kalové vrstvy

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN PRAGOPROJEKT, a. s., IČO 45272387, Ing. David Matoušek, spolupráce: Ing. Václav Valentin

Technická normalizační komise: TNK 147 Navrhování a provádění vozovek a zemních těles

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Dana Bedřichová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN 12274-6
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                            Březen 2018

ICS 93.080.20                                                                                                         Nahrazuje EN 12274-6:2002

Kalové vrstvy – Zkušební metody –
Část 6: Pokládaná množství

Slurry surfacing – Test methods –
Part 6: Rate of application

Matériaux bitumineux coulés à froid –
Méthode d’essai –
Partie 6: Taux d’épandage

Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise –
Prüfverfahren –
Teil 6: Bestimmung der Einbaumasse

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2017-11-13.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2018 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                  Ref. č. EN 12274-6:2018 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 6

2......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 6

3......... Podstata zkoušky............................................................................................................................................................................. 6

4......... Postup zkoušky................................................................................................................................................................................ 6

4.1...... Metody založené na separátním vážení složek......................................................................................................................... 6

4.2...... Metody založené na vážení kladeče kalových vrstev............................................................................................................... 7

5......... Protokol o zkoušce.......................................................................................................................................................................... 7

6......... Přesnost............................................................................................................................................................................................. 7

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 12274-6:2018) vypracovala technická komise CEN/TC 227 Silniční materiály, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2018 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do srpna 2018.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 12274-6:2002.

V porovnání s EN 12274-6:2002 byly v tomto dokumentu provedeny následující změny:

a)   Provedení odečtu zbylých množství nezpracovaných materiálů v 4.1.

Tato evropská norma je jednou z řady norem uvedených níže:

    EN 12274-1 Kalové vrstvy – Zkušební metody – Část 1: Odběr vzorků kalové směsi

    EN 12274-2 Kalové vrstvy – Zkušební metody – Část 2: Stanovení obsahu zbytkového pojiva včetně přípravy vzorků

    EN 12274-3 Kalové vrstvy – Zkušební metody – Část 3: Konzistence

    EN 12274-4 Kalové vrstvy – Zkušební metody – Část 4: Stanovení koheze směsi

    EN 12274-5 Kalové vrstvy – Zkušební metody – Část 5: Stanovení minimálního obsahu pojiva a odolnosti vůči opotřebení

    EN 12274-6 Kalové vrstvy – Zkušební metody – Část 6: Pokládaná množství

    EN 12274-7 Kalové vrstvy – Zkušební metody – Část 7: Stanovení vhodnosti kameniva pro kalovou směs zkouškou otěrem za třepání

    EN 12274-8 Kalové vrstvy – Zkušební metody – Část 8: Vizuální posuzování poruch

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanoví metody pro stanovení průměrného pokládaného množství kalové směsi v kg/m2 a týká se kalových vrstev prováděných na pozemních komunikacích, letištních a jiných dopravních plochách.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz