ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.340.30                                                                                                                               Listopad 2018

Ochranné prostředky dýchacích orgánů –
Ventily plynových lahví –
Část 2: Výstupní připojení

ČSN
EN 144-2

83 2280

 

Respiratory protective devices – Gas cylinder valves –
Part 2: Outlet connections

Appareils de protection respiratoire – Robinets de bouteille à gaz –
Partie 2: Raccordements de sortie

Atemschutzgeräte – Gasflaschenventile –
Teil 2: Ausgangsanschlüsse

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 144-2:2018. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 144-2:2018. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 144-2 (83 2280) z října 1999.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Hlavní technické změny proti předchozímu vydání normy jsou uvedeny v evropské předmluvě.

Informace o citovaných dokumentech

EN 144-1 zavedena v ČSN EN 144-1 (83 2280) Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Ventily plynových lahví – Část 1: Vstupní připojení

EN ISO 12209 zavedena v ČSN EN ISO 12209 (07 8639) Lahve na plyny – Výstupní připojení ventilů lahví na plyn pro stlačený vzduch k dýchání

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 10286 (07 8301) Lahve na plyny – Terminologie

ČSN ISO 2768-2 (01 4406) Všeobecné tolerance. Část 2: Nepředepsané geometrické tolerance

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. Praha, IČO 00025950, Vlasta Šachová

Technická normalizační komise: TNK 3 Osobní ochranné prostředky

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Marie Chalupová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                            EN 144-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                        Duben 2018

ICS 13.340.30                                                                                                            Nahrazuje EN 144-2:1998

Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Ventily plynových lahví –
Část 2: Výstupní připojení

Respiratory protective devices – Gas cylinder valves –
Part 2: Outlet connections

Appareils de protection respiratoire – Robinets
de bouteille à gaz –
Partie 2: Raccordements de sortie

Atemschutzgeräte – Gasflaschenventile –
Teil 2: Ausgangsanschlüsse

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2018-02-19.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2018 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                       Ref. č. EN 144-2:2018 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 6

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 6

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 6

4......... Požadavky na rozměry a tolerance.............................................................................................................................................. 6

4.1...... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 6

4.2...... Klasifikace......................................................................................................................................................................................... 6

4.3...... Výstupní připojení pro dýchatelný vzduch typ A1, A2 a A3...................................................................................................... 6

4.4...... Výstupní připojení pro kyslík typ O1 a O2.................................................................................................................................... 6

4.4.1... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 6

4.4.2... Výstupní připojení typ O1............................................................................................................................................................... 7

4.4.3... Výstupní připojení typ O2............................................................................................................................................................... 8

4.5...... Výstupní připojení pro směsi kyslíku a dusíku typ M1 a M2.................................................................................................... 9

4.5.1... Výstupní připojení typ M1............................................................................................................................................................... 9

4.5.2... Výstupní připojení typ M2............................................................................................................................................................. 10

5......... Značení............................................................................................................................................................................................ 10

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 11

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 144-2:2018) vypracovala technická komise CEN/TC 79 Ochranné prostředky dýchacích orgánů, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2018 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do října 2018.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 144-2:1998.

V porovnání s normou EN 144-2:1998 byly provedeny tyto hlavní technické změny:

a)   byly přidány termíny a definice;

b)   v článku 4.2 byl přidán nový klasifikační systém;

c)   výstupní připojení pro vzduch k dýchání změněné podle EN ISO 12209 včetně nového typu pro pracovní tlak vzduchu k dýchání nad 300 bar až do 400 bar;

d)   kapitola 4 „Značení“ byla zcela změněna a přizpůsobena části 1;

e)   byla odstraněna odchylka typu A.

Tento dokument je částí třídílné normy týkající se připojení ventilů plynových lahví pro ochranné prostředky dýchacích orgánů:

─   Část 1: Vstupní připojení

─   Část 2: Výstupní připojení

─   Část 3: Výstupní připojení pro potápěčské plyny Nitrox a kyslík.

V souladu s vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje požadavky na rozměry, tolerance a na značení výstupních připojení regulátorů a ventilů pro ochranné prostředky dýchacích orgánů s výjimkou prostředků pro potápění.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz