ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.340.10                                                                                                                               Listopad 2018

Ochranné oděvy – Oděvní součásti na ochranu proti chladnému prostředí

ČSN
EN 14058

83 2766

 

Protective clothing – Garments for protection against cool environments

Habillement de protection – Vêtements de protection contre les environnements frais

Schutzkleidung – Kleidungsstücke zum Schutz gegen kühle Umgebungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14058:2017. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14058:2017. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14058 (83 2762) z června 2018.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 14058:2017 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 14058 z června 2018 převzala EN 14058:2017 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Významné změny mezi touto normou a jejím předchozím vydáním jsou uvedeny v příloze A.

Informace o citovaných dokumentech

EN 342:2017 zavedena v ČSN EN 342:2018 (83 2760) Ochranné oděvy – Soupravy a oděvní součásti pro ochranu proti chladu

EN 20811:1992 zavedena v ČSN EN 20811:1994 (80 0818) Textilie – Stanovení odolnosti proti pronikání vody – zkouška tlakem vody

EN ISO 4674-1:2016 zavedena v ČSN EN ISO 4674-1:2017 (80 4628) Textilie povrstvené pryží nebo plasty – Zjišťování odolnosti v dotržení – Část 1: Metody s konstantní rychlostí dotržení

EN ISO 9237:1995 zavedena v ČSN EN ISO 9237:1996 (80 0817) Textilie – Zjišťování prodyšnosti plošných textilií

EN ISO 11092:2014 zavedena v ČSN EN ISO 11092:2015 (80 0819) Textilie – Fyziologické účinky – Měření tepelného odporu a výparného odporu za stálých podmínek (zkouška pomocí vyhřívané desky simulující efekt pocení)

EN ISO 13688:2013 zavedena v ČSN EN ISO 13688:2014 (83 2701) Ochranné oděvy – Obecné požadavky

EN ISO 13938-1:1999 zavedena v ČSN EN ISO 13938-1:2000 (80 0875) Textilie – Vlastnosti plošných textilií při protlaku – Část 1: Hydraulická metoda pro zjišťování pevnosti v protržení a roztažení při protržení

EN ISO 13938-2:1999 zavedena v ČSN EN ISO 13938-2:2000 (80 0875) Textilie – Vlastnosti plošných textilií při protlaku – Část 2: Pneumatická metoda pro zjišťování pevnosti v protržení a roztažení při protržení

EN ISO 15831:2004 zavedena v ČSN EN ISO 15831:2004 (83 2741) Oděvy – Fyziologické účinky – Měření tepelné izolace pomocí tepelné figuríny

ISO 7000:2014 nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN EN 343+A1 (83 2761) Ochranné oděvy – Ochrana proti dešti

ČSN EN 511 (83 2340) Ochranné rukavice proti chladu

ČSN EN ISO 5077 (80 0822) Textilie – Zjišťování změn rozměrů po praní a sušení

ČSN EN ISO 6330 (80 0821) Textilie – Postupy domácího praní a sušení pro zkoušení textilií

ČSN EN ISO 11079 (83 3556) Ergonomie tepelného prostředí – Stanovení a interpretace stresu z chladu pomocí potřebné izolace oděvu (IREQ) a místních účinků chladu

ČSN EN ISO 15797 (80 0879) Textilie – Postupy průmyslového praní a doúpravy pro zkoušení pracovních oděvů

ČSN EN ISO 30023 (80 0007) Textilie – Kvalifikační symboly pro označování pracovních oděvů určených k průmyslovému praní

Citované předpisy

Směrnice Rady 89/686/EHS (89/686/EEC) ze dne 21. prosince 1989, o sbližování právních předpisů členských států, týkajících se osobních ochranných prostředků, ve znění směrnic 93/68/EHS, 93/95/EHS a 96/58/EHS (93/68/EEC, 93/95/EEC, 96/58/EEC). V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 21/2003 Sb. ze dne 9. prosince 2002, kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS.ˇ

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k bodu c) v příloze A a k tabulkám C1, C2, C3, C4 a C5 v příloze C doplněny národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. Praha, IČO 00025950, Vlasta Šachová

Technická normalizační komise: TNK 3 Osobní ochranné prostředky

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Marie Chalupová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                         EN 14058
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                     Listopad 2017

ICS 13.340.10                                                                                                            Nahrazuje EN 14058:2004

Ochranné oděvy – Oděvní součásti na ochranu proti chladnému prostředí

Protective clothing – Garments for protection against cool environments

Habillement de protection – Vêtements de protection contre les environnements frais

Schutzkleidung – Kleidungsstücke zum Schutz gegen kühle Umgebungen

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2017-09-04.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2017 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                      Ref. č. EN 14058:2017 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 7

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 8

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 9

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 9

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 9

4......... Posouzení provedení a požadavky............................................................................................................................................ 11

4.1...... Obecné požadavky a nezávadnost............................................................................................................................................ 11

4.1.1... Obecné požadavky....................................................................................................................................................................... 11

4.1.2... Nezávadnost.................................................................................................................................................................................. 11

4.2...... Tepelný odpor Rct.......................................................................................................................................................................... 11

4.3...... Prodyšnost AP................................................................................................................................................................................ 11

4.4...... Odolnost proti pronikání vody WP.............................................................................................................................................. 12

4.5...... Výparný odpor Ret.......................................................................................................................................................................... 12

4.6...... Výsledná efektivní tepelná izolace Icler...................................................................................................................................... 12

4.7...... Mechanické a fyzikální vlastnosti............................................................................................................................................... 12

4.7.1... Odolnost v dotržení vrchového materiálu................................................................................................................................. 12

4.7.2... Pevnost v protržení vnějšího materiálu z pleteniny................................................................................................................ 12

4.8...... Změna rozměrů po čištění........................................................................................................................................................... 12

5......... Předběžná úprava......................................................................................................................................................................... 12

6......... Zkušební metody........................................................................................................................................................................... 13

6.1...... Odběr vzorků.................................................................................................................................................................................. 13

6.2...... Obecné požadavky a nezávadnost............................................................................................................................................ 13

6.2.1... Obecné požadavky....................................................................................................................................................................... 13

6.2.2... Nezávadnost.................................................................................................................................................................................. 13

6.3...... Tepelný odpor Rct.......................................................................................................................................................................... 13

6.4...... Prodyšnost AP................................................................................................................................................................................ 13

6.5...... Odolnost proti pronikání vody WP.............................................................................................................................................. 13

6.6...... Výparný odpor Ret a tepelný odpor Rct...................................................................................................................................... 13

6.7...... Výsledná efektivní tepelná izolace Icler...................................................................................................................................... 13

6.8...... Mechanické a fyzikální vlastnosti............................................................................................................................................... 13

6.8.1... Odolnost v dotržení vrchového materiálu................................................................................................................................. 13

6.8.2... Pevnost v protržení vnějšího materiálu z pleteniny................................................................................................................ 13

6.9...... Změna rozměrů po čištění........................................................................................................................................................... 13

7......... Velikosti........................................................................................................................................................................................... 14

8......... Značení a štítek pro ošetřování................................................................................................................................................... 14

9......... Informace poskytované výrobcem............................................................................................................................................. 14

Příloha A (informativní) Významné změny mezi tímto dokumentem a předchozím vydáním................................................... 15

Příloha B (normativní) Standardní souprava R pro zkoušení oděvních součástí proti chladnému prostředí.......................... 16

Příloha C (informativní) Teplotní rozsahy funkčnosti.......................................................................................................................... 17

Příloha ZA (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 89/686/EHS,
které mají být pokryty.................................................................................................................................................................... 19

Příloha ZB (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích, které mají být pokryty....................... 20

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 21

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 14058:2017) vypracovala technická komise CEN/TC 162 Ochranné oděvy včetně ochrany rukou a paží a záchranných vest, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2018 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2018.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 14058:2004.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativních přílohách ZA a ZB, které jsou nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Nejvýznamnější změny, které byly provedeny v tomto novém vydání, jsou uvedeny v příloze A.

V souladu s vnitřními předpisy CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

V mnoha případech jsou na trh uváděny jednotlivé oděvní součásti k ochraně před místním tělesným ochlazováním (pro soupravy viz EN 342). Těmito oděvními součástmi mohou být např. vesty, bundy, kabáty nebo kalhoty a/nebo oddělitelné tepelné podšívky. Mohou poskytnout pro jistý časový úsek určitý stupeň ochrany proti chladnému prostředí, která závisí např. na osobní konstituci a aktivitě, doprovodném oděvu a vlastnostech prostředí (rychlost větru, teplota, vlhkost). V kritických situacích (např. kombinace chladu, vlhkosti a větru, dlouhodobá expozice, bez pomoci nablízku) je důležité posouzení ochranných vlastností oděvní součásti proti chladu (viz příloha C), zejména pokud uživatel nemůže v přiměřeném čase bezpečně rozpoznat riziko u mírně nízkých teplot nad –5 °C.

Při mírně nízkých teplotách nad –5 °C se oděvní součásti proti místnímu tělesnému ochlazování nepoužívají pouze pro venkovní činnosti, např. ve stavebnictví, ale mohou být použity pro činnosti uvnitř, např. v potravinářském průmyslu. V těchto případech nemusí být oděvní součásti často zhotoveny z nepromokavých nebo neprodyšných materiálů. Proto jsou tyto požadavky v této evropské normě použitelné, pokud výrobce v návodu pro použití uvádí, že chrání před nebezpečími, na která se tyto vlastnosti vztahují.

Výsledná efektivní tepelná izolace Icler může být použita pro stanovení teplotních rozsahů podle tabulek C.1 a C.2.

Pokud se očekává vystavení vlhkým podmínkám, platí EN 343.

1 Předmět normy

Tato evropská norma určuje požadavky a zkušební metody na provedení oděvů pro ochranu proti účinkům chladného prostředí nad –5 °C (viz příloha C). Tyto účinky zahrnují nejen nízkou teplotu vzduchu, ale také vlhkost a rychlost proudění vzduchu.

Ochranné soupravy proti chladu jsou z této normy vyňaty.

Ochranné účinky a požadavky na obuv, rukavice a samostatné pokrývky hlavy jsou vyňaty z oblasti působnosti této normy.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz