ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.140.50; 35.240.99                                                                                                                 Listopad 2018

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení – Část 217: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení – Ovládací zařízení s tepelnou ochranou (zařízení typ 16)

ČSN
EN IEC 62386-217

36 0540

idt IEC 62386-217:2018

Digital addressable lighting interface –
Part 217: Particular requirements for control gear – Thermal gear protection (device type 16)

Interface d’éclairage adressable numérique –
Partie 217: Exigences particulières pour les appareillages de commande – Protection thermique de l’appareillage
(dispositifs de type 16)

Digital adressierbare Schnittstelle für die Beleuchtung –
Teil 217: Besondere Anforderungen für Betriebsgeräte – Thermischer Betriebsgeräteschutz (Gerätetyp 16)

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN IEC 62386-217:2018. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN IEC 62386-217:2018. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato část souboru IEC 62386 specifikuje sběrnicový systém pro řízení digitálních signálů elektronického osvětlovacího zařízení, který je v souladu s požadavky IEC 61347 (všechny části) a zařízení je doplněno o stejnosměrné napájení.

Tento dokument platí pouze spolu s IEC 62386-102:2014 a IEC 62386-102:2014/ ZMĚNA 1: – ovládací zařízení, které je doplněno o tepelnou ochranu. Požadavky na zkoušení jednotlivých výrobků během výroby nejsou zahrnuty.

 


Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

IEC 62386-101:2014 zavedena v ČSN 62386-101 ed. 2:2015 (36 0540) Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení – Část 101: Obecné požadavky – Komponenty systému

IEC 62386-102:2014 zavedena v ČSN 62386-102 ed. 2:2015 (36 0540) Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení – Část 102: Obecné požadavky – Ovládací zařízení

Souvisící ČSN

ČSN EN 61347 (soubor) (36 0510) Ovládací zařízení pro světelné zdroje

ČSN EN 61347-1 ed. 3 (36 0510) Ovládací zařízení pro světelné zdroje – Část 1: Obecné a bezpečnostní
požadavky

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/
mezinárodních norem (včetně všech změn).

Informativní údaje z IEC 62386-217:2018

Mezinárodní normu IEC 62386-217 vypracovala technická komise IEC/TC 34 Světelné zdroje a jejich příslušenství.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:

FDIS

Zpráva o hlasování

34/481/FDIS

34/505/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Tato část 217 IEC 62386 je určena pro použití spolu s:

·       část 101, která obsahuje obecné požadavky na komponenty systému;

·       část 102, která obsahuje obecné požadavky na ovládací zařízení.

Seznam všech částí souboru IEC 62386 se společným názvem Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah této publikace zůstane nezměněn až do data příští prověrky (stability date) uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

    znovu potvrzena;

    zrušena;

    nahrazena revidovaným vydáním, nebo

    změněna.

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA, která obsahuje překlad kapitoly 3 – Termíny a definice.

UPOZORNĚNÍ – Logo na titulní stránce s barvami uvnitř znamená, že publikace obsahuje barevný tisk, který je považován za potřebný k porozumění jejímu obsahu. Uživatelé by proto měli pro tisk tohoto dokumentu použít barevnou tiskárnu.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jitka Machatá, CSc., IČO 18425721

Technická normalizační komise: TNK 67 Světelné zdroje, svítidla a jejich příslušenství

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Libor Válek

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz