ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 77.140.60; 77.140.65                                                                                                                     Leden 2019

Ocelové dráty válcované, tyče a dráty tažené
pro pěchování a protlačování za studena –
Část 4: Technické dodací podmínky pro oceli
ke kalení a popouštění

ČSN
EN 10263- 4

42 1079

 

Steel rod, bars and wire for cold heading and cold extrusion –
Part 4: Technical delivery conditions for steels for quenching and tempering

Barres, fil machine et fils en acier pour transformation à froid et extrusion à froid –
Partie 4: Conditions techniques de livraison des aciers pour trempe et revenu

Walzdraht, Stäbe und Draht aus Kaltstauch- und Kaltfließpressstählen –
Teil 4: Technische Lieferbedingungen für Vergütungsstähle

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 10263-4:2017. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 10263-4:2017. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 10263-4 (42 1082) z května 2018.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 10263-4:2017 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 10263-4 z května 2018 převzala EN 10263-4:2017 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

EN 10020 zavedena v ČSN EN 10020 (42 0002) Definice a rozdělení ocelí

EN 10263-1:2017 zavedena v ČSN EN 10263-1:2018 (42 1079) Ocelové dráty, tyče a dráty tažené pro pěchování a protlačování za studena – Část 1: Obecné technické dodací podmínky

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jan Weischera DWV, IČO 65253213, Ing. Jan Weischera

Technická normalizační komise: TNK 62 Ocel

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Dagmar Brablecová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 10263- 4
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                         Listopad 2017

ICS 77.140.60; 77.140.65                                                                                         Nahrazuje EN 10263-4:2001

Ocelové dráty válcované, tyče a dráty tažené pro pěchování
a protlačování za studena –
Část 4: Technické dodací podmínky pro oceli ke kalení a popouštění

Steel rod, bars and wire for cold heading and cold extrusion –
Part 4: Technical delivery conditions for steels for quenching and tempering

Barres, fil machine et fils en acier
pour transformation à froid et extrusion à froid –
Partie 4: Conditions techniques de livraison
des aciers pour trempe et revenu

Walzdraht, Stäbe und Draht aus Kaltstauch-
und Kaltfließpressstählen –
Teil 4: Technische Lieferbedingungen
für Vergütungsstähle

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2017-07-26.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2017 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                      Ref. č. EN 10263-4:2017 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 6

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 6

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 6

4......... Klasifikace a označování............................................................................................................................................................... 6

4.1...... Klasifikace......................................................................................................................................................................................... 6

4.2...... Označování....................................................................................................................................................................................... 6

5......... Výrobní proces................................................................................................................................................................................. 6

5.1...... Proces výroby oceli......................................................................................................................................................................... 6

5.2...... Deoxidace......................................................................................................................................................................................... 6

6......... Požadavky......................................................................................................................................................................................... 6

6.1...... Dodávaný stav.................................................................................................................................................................................. 6

6.2...... Chemické složení............................................................................................................................................................................ 7

6.3...... Mechanické vlastnosti..................................................................................................................................................................... 7

6.4...... Prokalitelnost.................................................................................................................................................................................... 7

6.5...... Jakost povrchu................................................................................................................................................................................. 7

6.6...... Specifické nebo doplňkové požadavky....................................................................................................................................... 7

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 10263-4:2017) vypracovala technická komise ECISS/TC 106 Válcované dráty a dráty, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2018 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2018.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 10263-4:2001.

Tato evropská norma EN 10263 Ocelové dráty válcované, tyče a dráty tažené pro pěchování a protlačování za studena je rozdělena následovně:

    Část 1: Obecné technické dodací podmínky;

    Část 2: Technické dodací podmínky pro oceli neurčené k tepelnému zpracování po zpracování za studena;

    Část 3: Technické dodací podmínky pro oceli k cementování;

    Část 4: Technické dodací podmínky pro oceli ke kalení a popouštění;

    Část 5: Technické dodací podmínky pro korozivzdorné oceli.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

1.1 Tato část EN 10263 platí pro kruhový drát válcovaný, kruhové tyče a drát kruhový o průměru až do 100 mm včetně, vyrobené z nelegované a legované oceli určené pro pěchování a protlačování za studena s následným
kalením a popouštěním.

1.2 EN 10263-1:2017 je nezbytnou pro tuto část EN 10263.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz