ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 19.040                                                                                                                                   Listopad 2018

Klasifikace podmínek prostředí –
Část 3-1: Klasifikace skupin parametrů prostředí
a jejich stupňů přísnosti – Skladování

ČSN
EN IEC 60721-3-1
ed. 2

03 8900

idt IEC 60721-3-1:2018

Classification of environmental conditions –
Part 3-1: Classification of groups of environmental parameters and their severities – Storage

Classification des conditions d’environnement –
Partie 3-1: Classification des groupements des agents d’environnement et de leurs sévérités – Stockage

Klassifizierung von Umweltbedingungen –
Teil 3-1: Klassen von Umwelteinflu
ssgrößen und deren Grenzwerte – Langzeitlagerung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN IEC 60721-3-1:2018. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN IEC 60721-3-1:2018. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2021-03-30 se nahrazuje ČSN EN 60721-3-1 (03 8900) z prosince 1998, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN IEC 60721-3-1:2018 dovoleno do 2021-03-30 používat dosud platnou ČSN EN 60721-3-1 (03 8900) z prosince 1998.

Změny proti předchozí normě

Změny proti předchozí normě jsou uvedeny v článku Informativní údaje z IEC 60721-3-1:2018.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60721-1 zavedena v ČSN EN 60721-1 (03 8900) Klasifikace podmínek prostředí – Část 1: Parametry prostředí a jejich stupně přísnosti

Souvisící ČSN

ČSN EN 60721-2 (03 8900) (soubor) Klasifikace podmínek prostředí – Část 2: Podmínky vyskytující se v přírodě

ČSN EN 60721-2-1 (03 8900) Klasifikace podmínek prostředí – Část 2-1: Podmínky vyskytující se v přírodě – Teplota a vlhkost vzduchu

ČSN EN 60721-2-2 (03 8900) Klasifikace podmínek prostředí – Část 2-2: Podmínky vyskytující se v přírodě – Srážky a vítr

ČSN EN 60721-2-3 (03 8900) Klasifikace podmínek prostředí – Část 2-3: Podmínky vyskytující se v přírodě – Tlak vzduchu

ČSN IEC 721-2-4 (03 8900) Klasifikace podmínek prostředí. Část 2: Podmínky vyskytující se v přírodě. Sluneční záření a teplota

ČSN IEC 721-2-5 (03 8900) Klasifikace podmínek prostředí. Část 2: Podmínky vyskytující se v přírodě. Oddíl 5: Prach, písek, solná mlha

ČSN EN 60721-3 (03 8900) (soubor) a ČSN EN IEC 60721-3 (03 8900) (soubor) Klasifikace podmínek prostředí – Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti

ČSN EN 60721-3-0 (03 8900) Klasifikace podmínek prostředí – Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti – Úvod

ČSN EN IEC 60721-3-2 ed. 2 (03 8900) Klasifikace podmínek prostředí – Část 3-2: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti – Přeprava a manipulace

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/
mezinárodních norem (včetně všech změn).

Informativní údaje z IEC 60721-3-1:2018

Mezinárodní normu IEC 60721-3-1 vypracovala technická komise IEC/TC 104 Podmínky prostředí, klasifikace a metody zkoušek.

Toto třetí vydání zrušuje a nahrazuje druhé vydání zveřejněné v roce 1997 a je jeho technickou revizí.

Toto vydání obsahuje dále uvedené významné technické změny proti předchozímu vydání:

a)   Kapitola 3 byla přeformulována a zjednodušena.

b)   Kapitola 4 byla přeformulována a zjednodušena.

c)   Do kapitoly 5 byla začleněna dřívější příloha C.

d)   V článku 5.2 byly všechny stávající klimatické třídy nahrazeny zcela novými třídami. Nové třídy byly rozděleny do tří skupin. Důvodem pro zavedení nových tříd je nejnovější revize normy IEC 60721-2-1, do které byly začleněny nové typy klimatu.

e)   V článku 5.3 byly vytvořeny nové třídy slunečního záření a zatížení sněhem.

f)    V článku 5.6 byly všechny stávající třídy mechanicky aktivních látek nahrazeny zcela novými třídami.

g)   V článku 5.7 byly všechny stávající třídy mechanických podmínek nahrazeny zcela novými třídami.

h)   Tabulka 1 obsahuje nové klimatické třídy s novými stupni přísnosti.

i)    Tabulka 2 obsahuje nové třídy slunečního záření a zatížení sněhem.

j)    Tabulka 5 obsahuje nové třídy mechanicky aktivních látek.

k)   Tabulka 6 obsahuje nové třídy mechanických podmínek.

Text této mezinárodní normy se zakládá na těchto dokumentech:

FDIS

Zpráva o hlasování

104/772/FDIS

104/782/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této mezinárodní normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Seznam všech částí souboru IEC 60721 se společným názvem Klasifikace podmínek prostředí je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah tohoto dokumentu zůstane nezměněn až do data příští prověrky (stability date) uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o tomto dokumentu. K tomuto datu bude dokument buď

·       znovu potvrzen;

·       zrušen;

·       nahrazen revidovaným vydáním, nebo

·       změněn.

Vypracování normy

Zpracovatel: SVÚOM s. r. o., IČO 25794787, RNDr. Pavel Dušek, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 40 Podmínky prostředí, klasifikace a metody zkoušek včetně zkoušek požárního nebezpečí

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Milan Dian

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN IEC 60721-3-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                         Duben 2018

ICS 19.040                                                                                                           Nahrazuje EN 60721-3-1:1997

Klasifikace podmínek prostředí –
Část 3-1: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti – Skladování
(IEC 60721-3-1:2018)

Classification of environmental conditions –
Part 3-1: Classification of groups of environmental parameters and their severities – Storage

(IEC 60721-3-1:2018)

Classification des conditions d’environnement –
Partie 3-1: Classification des groupements
des agents d’environnement et de leurs sévérités – Stockage

(CEI 60721-3-1:2018)

Klassifizierung von Umweltbedingungen –
Teil 3-1: Klassen von Umwelteinflu
ssgrößen und deren Grenzwerte – Langzeitlagerung
(IEC 60721-3-1:2018)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2018-03-30. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2018 CENELEC       Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                        Ref. č. EN IEC 60721-3-1:2018 E

Evropská předmluva

Text dokumentu 104/722/FDIS, budoucího třetího vydání IEC 60721-3-1, který vypracovala technická komise IEC/TC 104 Podmínky prostředí, klasifikace a metody zkoušek, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN 60721-3-1:2018.

Jsou stanovena tato data:

    nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní

(dop)

2018-12-30

    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2021-03-30

Tento dokument nahrazuje EN 60721-3-1:1997.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60721-3-1:2018 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv
modifikací.

Obsah

Strana

1......... Rozsah platnosti a předmět normy.............................................................................................................................................. 8

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 8

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 8

4......... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 9

5......... Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti........................................................................................... 9

5.1...... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 9

5.2...... Klimatické podmínky (K).............................................................................................................................................................. 10

5.3...... Zvláštní klimatické podmínky (Z)................................................................................................................................................ 12

5.4...... Biologické podmínky (B).............................................................................................................................................................. 12

5.5...... Chemicky aktivní látky (C)........................................................................................................................................................... 12

5.6...... Mechanicky aktivní látky (S)........................................................................................................................................................ 13

5.7...... Mechanické podmínky (M).......................................................................................................................................................... 14

Příloha A (informativní) Chemicky aktivní látky................................................................................................................................... 15

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 16

Příloha ZA (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace a jim odpovídající evropské publikace.................... 17

Tabulka 1 – Klasifikace klimatických podmínek.................................................................................................................................. 11

Tabulka 2 – Klasifikace zvláštních klimatických podmínek............................................................................................................... 12

Tabulka 3 – Klasifikace biologických podmínek.................................................................................................................................. 12

Tabulka 4 – Klasifikace chemicky aktivních látek................................................................................................................................ 13

Tabulka 5 – Klasifikace mechanicky aktivních látek........................................................................................................................... 13

Tabulka 6 – Klasifikace mechanických podmínek.............................................................................................................................. 14

1 Rozsah platnosti a předmět normy

V této normě jsou klasifikovány skupiny parametrů prostředí a jejich stupně přísnosti, kterým jsou výrobky spolu s jejich případnými obaly vystaveny při skladování.

Podmínky prostředí specifikované v tomto dokumentu se omezují na podmínky, které mohou výrobky nebo jejich hlavní funkci přímo ovlivnit. V úvahu se berou pouze samotné podmínky prostředí. Účinky těchto podmínek na výrobky se zvlášť nepopisují.

Podmínky prostředí, které se přímo týkají požáru nebo výbuchů, nejsou to této normy zahrnuty.

Podmínky stacionárního použití, přenosného a nestacionárního použití, použití ve vozidlech a na lodích, jakož i podmínky při přepravě jsou uvedeny v jiných dílčích částech souboru norem IEC 60721-3.

Cílem tohoto dokumentu je klasifikovat parametry prostředí a jejich stupně přísnosti, kterým může být výrobek vystaven během skladování. Přenášením a manipulací během skladování a přepravy se zabývá IEC 60721-3-2.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz