ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.140.50; 29.140.99                                                                                                                 Prosinec 2018

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení –
Část 333: Zvláštní požadavky pro ovládací
zařízení – Manuální nastavení – (zařízení typ 33)

ČSN
EN IEC 62386-333

36 0540

idt IEC 62386-333:2018

Digital addressable lighting interface –
Part 333: Particular requirements for control devices – Manual configuration (feature type 33)

Interface d’éclairage adressable numérique –
Partie 333: Exigences particulières pour les dispositifs de commande – Configuration manuelle (type caractéristique 33)

Digital adressierbare Schnittstelle für die Beleuchtung –
Teil 333: Besondere Anforderungen für Eingabegeräte – Manuelle Konfiguration (Gerätetyp 33)

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN IEC 62386-333:2018. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN IEC 62386-333:2018. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato část IEC 62386 specifikuje sběrnicový systém pro řízení digitálních signálů elektronického osvětlovacího zařízení, který je v souladu s požadavky souboru IEC 61347 a zařízení je doplněno o stejnosměrné napájení.

Tento dokument platí pouze spolu s IEC 62386-102:2014 a IEC 62386-102:2014/ZMĚNA 1: – řídicí zařízení s podporou funkce manuálního nastavení. Požadavky na zkoušení jednotlivých výrobků během výroby nejsou zahrnuty.


Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

IEC 62386-101:2014 zavedena v ČSN EN 62386-101 ed. 2:2015 (36 0540) Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení – Část 101: Obecné požadavky – Komponenty systému

IEC 62386-103:2014 zavedena v ČSN EN 62386-103:2015 (36 0540) Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení – Část 103: Obecné požadavky – Řídicí zařízení

Souvisící ČSN

ČSN EN 61347 (soubor) (36 0510) Ovládací zařízení pro světelné zdroje

ČSN EN 61347-1 (36 0510) Ovládací zařízení pro světelné zdroje – Část 1: Všeobecné a bezpečnostní požadavky

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/
mezinárodních norem (včetně všech změn).

Informativní údaje z IEC 62386-333:2018

Tuto mezinárodní normu vypracovala technická komise IEC/TC 34 Světelné zdroje a jejich příslušenství.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:

FDIS

Zpráva o hlasování

34C/1267/CDV

34C/1350/RVC

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Seznam všech částí souboru IEC 62386 se společným názvem Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah této publikace zůstane nezměněn až do data příští prověrky (stability date) uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

    znovu potvrzena;

    zrušena;

    nahrazena revidovaným vydáním, nebo

    změněna.

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna informativní národní příloha NA, která obsahuje překlad kapitoly 3 mezinárodní normy.

UPOZORNĚNÍ – Logo na titulní stránce s barvami uvnitř znamená, že publikace obsahuje barevný tisk, který je považován za potřebný k porozumění jejímu obsahu. Uživatelé by proto měli pro tisk tohoto dokumentu použít barevnou tiskárnu.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jitka Machatá, CSc., IČO 18425721

Technická normalizační komise: TNK 67 Světelné zdroje, svítidla a jejich příslušenství

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Libor Válek

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvkovou organizací zřízenou Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz