ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.01; 35.020                                                                                                                     Prosinec 2018

Mezinárodní elektrotechnický slovník –
Část 732: Technologie počítačových sítí

ČSN
IEC 60050-732+A1+A2

33 0050

 

International electrotechnical vocabulary –
Part 732: Computer network technology

Vocabulaire électrotechnique international –
Partie 732: Technique des réseaux d´ordinateurs

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy IEC 60050-732:2010 včetně změn          
IEC 60050-732:2010/AMD1:2014 a IEC 60050-732:2010/AMD2:2016. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard IEC 60050-732:2010 including its Amendments IEC 60050-732:2010/AMD1:2014 and IEC 60050-732:2010/AMD2:2016. It was translated by the Czech Agency for Standardization. It has the same status as the official version.

 


Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

Pokyn IEC 108:2006 nezaveden

Vysvětlivky k textu této normy

Do normy byla v souladu s dokumentem IEC 60050-732:2010/AMD1:2014-02 zapracována změna definice termínů 732-10-01, 732-10-02 a 732-10-03, schválená dne 2014-01-06.

Do normy byla v souladu s dokumentem IEC 60050-732:2010/AMD2:2016-12 zapracována změna definice termínů 732-10-01 a 732-10-03, schválená dne 2016-11-02.

Změny definic termínů jsou označeny svislou čarou v textu normy.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Alena Hönigová, IČO 61470716

Technická normalizační komise: TNK 21 Terminologie v elektrotechnice

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Miroslav Škop, Ing. Jan Křivka

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

MEZINÁRODNÍ NORMA

Mezinárodní elektrotechnický slovník –                                                           IEC 60050-732
Část 732: Technologie počítačových sítí                                                        První vydání
                                                                                                                                   
2010-06
                                                                                                                                    + ZMĚNA 1
                                                                                                                                    2014-02
                                                                                                                                    + ZMĚNA 2                                                                                                                                                2016-12

ICS 01.040.01; 35.020

Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 4

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 6

Dodržované principy a pravidla................................................................................................................................................................. 6

1......... Rozsah platnosti............................................................................................................................................................................... 8

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 8

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 8

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 75

Abecední rejstříky....................................................................................................................................................................................... 76

 

Logo0052b

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© IEC 2010, 2014, 2016, Ženeva, Švýcarsko

Veškerá práva vyhrazena. Není-li specifikováno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým ani mechanickým, včetně pořizování fotokopií a mikrofilmů bez předchozího písemného svolení IEC nebo národního komitétu člena IEC v zemi žadatele. Máte-li jakékoliv dotazy týkající se copyrightu IEC nebo požadavky na získání dalších práv k této publikaci, kontaktujte prosím IEC na níže uvedené adrese nebo národní komitét IEC ve vaší zemi.

IEC Central Office

3, rue de Varembé

Ch-1211 Geneva 20

Switzerland

Email: inmail@iec.ch

Web: www.iec.ch

Předmluva

1)   IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise) je celosvětová normalizační organizace zahrnující všechny národní elektrotechnické komitéty (národní komitéty IEC). Cílem IEC je podporovat mezinárodní spolupráci ve všech otázkách, které se týkají normalizace v oblasti elektrotechniky a elektroniky. Za tím účelem, kromě jiných činností, IEC vydává mezinárodní normy, technické specifikace, technické zprávy, veřejně dostupné specifikace (PAS) a pokyny (dále „publikace IEC“).
Jejich vypracování je svěřeno technickým komisím; každý národní komitét IEC, který se zajímá o projednávaný předmět, se může těchto prací zúčastnit. Mezinárodní vládní i nevládní organizace, s nimiž IEC navázala pracovní styk, se těchto prací rovněž zúčastňují. IEC úzce spolupracuje s Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO) v souladu s podmínkami dohodnutými mezi těmito dvěma organizacemi.

2)   Oficiální rozhodnutí nebo dohody IEC týkající se technických otázek vyjadřují v největší možné víře mezinárodní shodu v názoru na předmět, kterého se týkají, protože v každé technické komisi jsou zastoupeny všechny zainteresované národní komitéty.

3)   Publikace IEC mají formu doporučení pro mezinárodní používání a v tomto smyslu jsou přijímány národními komitéty IEC. Přestože je věnováno velké úsilí tomu, aby byl obsah publikací IEC přesný, IEC nemůže nést odpovědnost za způsob, jakým jsou používány, nebo za jakoukoliv chybnou interpretaci uživatelem.

4)   Na podporu mezinárodního sjednocení národní komitéty IEC transparentně přejímají publikace IEC v maximálně možné míře do svých národních a regionálních publikací. Každý rozdíl mezi publikací IEC a odpovídající národní nebo regionální publikací v nich musí být jasně vyznačen.

5)   IEC se nezabývá ověřováním shody. Služby posuzování shody a v některých oblastech přístup ke značkám shody poskytují nezávislé certifikační orgány. IEC nenese odpovědnost za žádné služby prováděné nezávislými certifikačními orgány.

6)   Všichni uživatelé se mají ujistit, že mají poslední vydání této publikace.

7)   IEC ani její řídící pracovníci, zaměstnanci, pomocné síly nebo zástupci, včetně samostatných expertů a členů technických komisí a národních komisí IEC, neodpovídají za jakékoliv zranění osob, poškození majetku nebo poškození čehokoliv, ať už přímé, nebo nepřímé, ani za náklady (včetně právních poplatků) a výdaje spojené s publikováním, používáním a spoléháním se na tuto publikaci IEC nebo na jiné publikace IEC.

8)   Upozorňuje se na normativní odkazy citované v této publikaci. Používání citovaných publikací je nezbytné ke správnému používání této publikace.

9)   Upozorňuje se na možnost, že některé prvky této publikace IEC mohou být předmětem patentových práv. IEC nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Mezinárodní normu IEC 60050-732 vypracovala technická komise IEC/TC 1 Terminologie, ve spolupráci s ISO/IEC JTC1 Společná technická komise pro informační technologie.

Tato norma zrušuje a nahrazuje IEC/PAS 60050-732 vydanou 2007. Toto první vydání je jeho technickou revizí.

Všechny části souboru IEC 60050 mají status horizontální normy v souladu s Pokynem IEC 108.

Text této normy vychází z těchto dokumentů:

FDIS

Zpráva o hlasování

1/2087/FDIS

1/2097/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

V této části IEV jsou termíny a definice uvedeny ve francouzštině a angličtině; kromě toho jsou termíny uvedeny v arabštině (ar), němčině (de), španělštině (es), japonštině (ja), polštině (pl), portugalštině (pt), švédštině (sv) a čínštině (zh).

Seznam všech částí souboru IEC 60050 pod společným názvem Mezinárodní elektrotechnický slovník je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah této změny a základní publikace zůstanou nezměněny až do data příští prověrky (stability date) uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

·       znovu potvrzena

·       zrušena

·       nahrazena revidovaným vydáním, nebo

·       změněna.

Text změny 1 se zakládá na dále uvedených požadavcích schválených technickou komisí IEC/TC 1 Terminologie.

Požadavek na změnu

Schváleno

C00006

2014-01-06

Text změny 2 se zakládá na dále uvedených požadavcích schválených technickou komisí IEC/TC 1 Terminologie.

Požadavek na změnu

Schváleno

C00031

2016-11-02

Úvod

Dodržované principy a pravidla

Obecně

IEV (soubor IEC 60050) je univerzální vícejazyčný slovník zahrnující oblast elektrotechniky, elektroniky a telekomunikací. Obsahuje přibližně 18 000 terminologických hesel, z nichž každé odpovídá jednomu pojmu. Tato hesla jsou rozdělena do přibližně 80 částí, přičemž každá část odpovídá určité oblasti.

PŘÍKLADY

Část 161 (IEC 60050-161): Elektromagnetická kompatibilita

Část 411 (IEC 60050-411): Točivé stroje

Hesla jsou řazena podle hierarchického klasifikačního schématu část/oddíl/pojem, pojmy jsou v oddílech uspořádány systematicky.

Termíny a definice (popřípadě neverbální vyjádření, příklady, poznámky a zdroje) jsou v heslech uvedeny ve dvou nebo ve třech jazycích IEC, kterými jsou francouzština, angličtina a ruština (základní jazyky IEV).

U každého hesla jsou uvedeny také samostatné termíny v doplňkových jazycích IEV (arabštině, čínštině, finštině, italštině, japonštině, němčině, norštině, polštině, portugalštině, slovinštině, srbštině, španělštině a švédštině).

Navíc každá část obsahuje pro každý IEV jazyk abecední rejstřík termínů v dané části.

POZNÁMKA Některé jazyky mohou být vynechány.

Uspořádání terminologického hesla

Každé heslo odpovídá určitému pojmu a obsahuje:

    číslo hesla,

    popřípadě písmennou značku pro veličinu nebo jednotku,

dále pro každý základní jazyk IEV:

    termín označující pojem, nazývaný „preferovaný termín“, popřípadě doplněný synonymyzkratkami,

    definici pojmu,

    popřípadě zdroj,

    popřípadě poznámky,

a na konci pouze termíny v doplňkových jazycích IEV.

Číslo hesla

Číslo hesla se skládá ze tří prvků oddělených spojovníky:

Číslo části: 3 číslice,

Číslo oddílu: 2 číslice,

Číslo pojmu: 2 číslice (00 až 99).

PŘÍKLAD 131-13-22

Písmenné značky pro veličiny a jednotky

Tyto značky, které jsou jazykově nezávislé, jsou uvedeny na samostatném řádku za číslem hesla.

PŘÍKLAD

131-12-04

R

odpor

Preferovaný termín a synonyma

Preferovaný termín je termín, který stojí na začátku terminologického hesla v daném jazyce; za ním mohou následovat synonyma. Je vytištěn tučným písmem.

Synonyma:

Synonyma jsou vytištěna na samostatných řádcích pod preferovaným termínem: jsou rovněž vytištěna tučným písmem, vyjma nevhodných synonym, která jsou vytištěna netučným písmem. Za nevhodným synonymem následuje označení „(nevhodný termín)“.

Části, které mohou být vynechány:

Některé části termínu mohou být vynechány, buď v příslušné oblasti, nebo v příslušném kontextu. Takové části jsou vytištěny tučně a jsou uvedeny v závorkách.

PŘÍKLAD (elektromagnetické) záření.

Neexistence odpovídajícího termínu:

Jestliže v daném jazyce neexistuje odpovídající termín, je preferovaný termín nahrazen pěti tečkami, tj: „…..“ (a samozřejmě tu nejsou synonyma).

Charakteristiky

Každý termín (nebo synonymum) může být doplněn charakteristikami uvádějícími doplňující informace. Tyto
charakteristiky jsou vytištěny netučným písmem za příslušným termínem, na stejném řádku jako tento termín.

Příklady charakteristik:

    specifické použití termínu:

přenosové vedení <v elektrizačních soustavách>

    národní varianta:

lift, GB (výtah)

    gramatické informace:

thermoplastic, noun

AC, kvalifikátor

    zkratka:

EMC (zkratka)

    nevhodný termín:

choke (nevhodný termín)

Zdroj

V některých případech je nezbytné zařadit do určité části IEV pojem převzatý z jiné části IEV nebo z jiného uznávaného terminologického dokumentu (VIM, ISO/IEC 2382 atd.), buď s modifikací definice (a popřípadě termínu), nebo bez ní.

To je vyjádřeno uvedením zdroje. Tato informace je vytištěna netučným písmem a je uvedena na konci definice v hranatých závorkách.

PŘÍKLAD [131-03-13, modifikováno]

(modifikováno znamená, že definice byla upravena)

Termíny v doplňkových jazycích IEV

Tyto termíny následují za hesly v základních jazycích IEV, na samostatných řádcích (jeden řádek pro každý jazyk), předchází jim dvoupísmenný kód (alpha-2 code) stanovený v ISO 639 pro daný jazyk a jsou uspořádány abecedně podle tohoto kódu. Synonyma jsou oddělena středníkem.

1 Rozsah platnosti

Tato část IEC 60050 uvádí termíny a definice používané v technikách souvisících s ustavením, řízením, provozováním a používáním počítačových sítí.

Tato horizontální norma je primárně určena technickým komisím pro přípravu norem v souladu s principy stanovenými v Pokynu IEC 108.

Jednou z odpovědností technické komise je používat při tvorbě svých publikací horizontální normy všude tam, kde je to vhodné. Obsah této horizontální normy se neuplatní, pokud se na něj v příslušných publikacích nebude výslovně odkazovat nebo do nich nebude začleněn.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz