ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.110                                                                                                                                  Prosinec 2018

Technická dokumentace produktu – Užívání hlavních dokumentů

ČSN
ISO 11005

01 3712

 

Technical product documentation – Use of main documents

Documentation technique de produits – Utilisation des documents principaux

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 11005:2010. Překlad byl zajištěn Českou agenturou
pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 11005:2010. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

 


Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

ISO 7200:2004 zavedena v ČSN EN ISO 7200:2004 (01 3113) Technická dokumentace – Údaje v popisových polích a záhlavích dokumentů

ISO 7573:2008 nezavedena

Vysvětlivky k textu převzaté normy

Mezinárodní norma ISO 11005 svým obsahem navazuje na mezinárodní normu IEC 62023:2011, která je zavedena v ČSN EN 62023 ed. 2:2012 Strukturování technické informace a dokumentace.

Norma IEC 62023:2011 stanovuje pravidla pro strukturování technické informace a dokumentace, zakládající se na použití hlavního dokumentu (řídicího dokumentu) pro společné zachování informace pro každý předmět.

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy.
Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla k článkům 3.3 a 3.7 doplněna informativní národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Leoš Mann, IČO 65312180

Technická normalizační komise: TNK 1 Technická dokumentace produktu

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Kateřina Volejníková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

MEZINÁRODNÍ NORMA

Technická dokumentace –                                                                                            ISO 11005
Užívání hlavních dokumentů                                                                                        První vydání
                                                                                                                                              2010-09-15

ICS 01.110

Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 5

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 6

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 6

3......... Obecná pravidla............................................................................................................................................................................... 6

4......... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 7

5......... Zásady hlavního dokumentu......................................................................................................................................................... 7

6......... Obsah dokumentu........................................................................................................................................................................... 8

7......... Vztah mezi hlavním dokumentem a doplňkovými dokumenty.............................................................................................. 8

7.1...... Hlavní dokument.............................................................................................................................................................................. 8

7.2...... Doplňkové dokumenty................................................................................................................................................................. 11

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 12

 

Odmítnutí odpovědnosti za manipulaci s PDF souborem

Tento soubor PDF může obsahovat vložené typy písma. V souladu s licenční politikou Adobe lze tento soubor tisknout nebo prohlížet, ale nesmí být editován, pokud nejsou typy písma, které jsou vloženy, používány na základě licence a instalovány v počítači, na němž se editace provádí. Při stažení tohoto souboru přejímají jeho uživatelé odpovědnost za to, že nebude porušena licenční politika Adobe. Ústřední sekretariát ISO nepřejímá za její porušení žádnou odpovědnost.

Adobe je obchodní značka „Adobe Systems Incorporated“.

Podrobnosti o softwarových produktech použitých k vytvoření tohoto souboru PDF lze najít ve Všeobecných informacích, které se vztahují k souboru; parametry, na jejichž základě byl PDF soubor vytvořen, byly optimalizovány pro tisk. Soubor byl zpracován s maximální péčí tak, aby ho členské organizace ISO mohly používat. V málo pravděpodobném případě, že vznikne problém, který se týká souboru,
informujte o tom Ústřední sekretariát ISO na níže uvedené adrese.

Logo0052b

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO 2010, Published in Switzerland

Veškerá práva vyhrazena. Není-li specifikováno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým ani mechanickým, včetně pořizování fotokopií nebo zveřejnění na internetu nebo intranetu, bez předchozího písemného svolení. O písemné svolení lze požádat buď přímo ISO na níže uvedené adrese, nebo členskou organizaci ISO
v zemi žadatele.

ISO copyright office

CH. de Blandonnet 8 · CP 401

CH-1214 Vernier, Geneva, Switzerland

Tel. + 41 22 749 01 11

Fax + 41 22 749 09 47

copyright@iso.org

www.iso.org

 

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů
(členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Mezinárodní normy jsou vypracovány v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2.

Hlavním úkolem technických komisí je příprava mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních norem přijaté technic-
kými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % hla-
sujících členů.

Upozorňujeme na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv.
ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

ISO 11005 připravila komise ISO/TC 10 Technická dokumentace produktu, subkomise SC 1, Základní pravidla.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanovuje pravidla pro užívání hlavního dokumentu s cílem shromáždit všechny informace o produktu potřebné pro určitou část nebo sestavu.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz